Thiện Ý – Lộ rõ bản chất phản động

Gần đây, trên mạng xã hội có bài viết: “Nhất nguyên cộng sản và nhất nguyên chống cộng” của Thiện Ý. Chẳng biết trình độ của y thế nào, nhưng ai đọc bài viết đó cũng đều thừa nhận rằng, đó là ngôn từ của những kẻ phản động thâm thù Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thiện Ý, hý hửng đăng đàn trên mạng xã hội mời gọi những kẻ “đồng sàng dị mộng” đang quay lưng phản bội nơi chôn nhau cắt rốn của chúng để bàn “chữ nghĩa”, không có mục đích nào khác là chống Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây, là kẻ “bồi bút” rắp tâm phản bội lại lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân Việt Nam hiện nay. Thông qua cách đặt vấn đề trong bài viết, mọi người đều nhận rõ bản tính của y là luôn hằn học với Đảng Cộng sản, với chế độ XHCN và sự phát triển ngày càng thịnh vượng của đất nước. Y đưa ra và luận giải hai khái niệm “Nhất nguyên cộng sản” và “nhất nguyên chống cộng” và cho rằng: đây là hai thuật ngữ khác nhau, đối kháng nhau, nhưng có chung đặc tính chủ quan, cực đoan và y đã ngụy biện, suy diễn, kết tội cho Đảng Cộng sản Việt Nam là đã làm chậm tiến trình dân chủ hóa ở Việt Nam. Đây, thực sự là một sự vu cáo trắng trợn của kẻ vong ơn, bội nghĩa.

Thiện Ý đã không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn xấu xa nào để chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá chế độ và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, y cố tỏ ra mình có chữ nghĩa và cứ tung ra chiêu bài rêu rao gán cho Đảng Cộng sản Việt Nam là “độc tài”, “toàn trị”, nhằm để nói xấu Đảng, nói xấu chế độ, cản trở con đường phát triển của nước ta hiện nay. Thiện Ý, đã cố tình phân tích khái niệm “nhất nguyên cộng sản” với nội dung miễn cưỡng, thô thiển mà ai cũng có thể nhận ra, rồi y mang so sánh với khái niệm “nhất nguyên chống cộng” cũng như thế để kết luận tiến trình dân chủ hóa ở Việt Nam chậm, cản trở phát triển đất nước là do Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc làm của y cho thấy rõ ý đồ muốn kêu gọi thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, từ bỏ mục tiêu, lý tưởng mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn, hướng lái đất nước đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Đảng Cộng sản Việt Nam lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng; nguồn sức mạnh to lớn của Đảng chính từ duy trì mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân; thực hành rộng rãi dân chủ đi đôi với chấp hành kỷ luật tự giác, nghiêm minh. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng CSVN hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật

Thực tiễn cho thấy, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành được nhiều thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ việc lãnh đạo toàn dân nhất tề đứng dậy Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám thành công năm 1945; lãnh đạo Nhân dân tiến hành 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975; lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi trong các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới ở 2 đầu của Tổ quốc và lãnh đạo thành công công cuộc đổi mới toàn diện đất nước từ năm 1986 tới nay, đó là những mốc son lịch sử không ai có thể phủ nhận được.

Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn dân thực hiện mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; đẩy mạnh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Những việc làm đó, đang được nhân dân ủng hộ và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiến định: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”, thực hiện mục tiêu, lý tưởng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Như vậy, với chiêu trò, luận điệu đầy hằn học, phản động của Thiện Ý, cùng với các thế lực thù địch, các phần tử phản động, cơ hội khác dù chúng có xảo trá, quỷ quyệt đến đâu cũng bị lật tẩy trước tinh thần cảnh giác cách mạng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân ta hãy cảnh giác, không bị chúng lừa bịp, đồng thời luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

19 thoughts on “Thiện Ý – Lộ rõ bản chất phản động

 • 6 Tháng Chín, 2018 at 8:20 chiều
  Permalink

  Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi sự vu cáo, xuyên tạc của Thiện Ý về Đảng Cộng sản Việt Nam đã lộ rõ bộ mặt phản động, chống phá của y đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

  Reply
 • 6 Tháng Chín, 2018 at 8:23 chiều
  Permalink

  Trong thời gian vừa qua Thiện Ý đã không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn xấu xa nào để chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá chế độ và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Hành động này của y cần phải bị lên án và trừng trị!

  Reply
 • 7 Tháng Chín, 2018 at 9:12 sáng
  Permalink

  Cả lý luận và thực tiễn đều khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã mang lại thắng lợi cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp; có sứ mệnh và khả năng lãnh đạo nhân dân Việt Nam xây dựng thành công chế độ xã hội mới. Điều 4 Hiến pháp năm 1992 quy định: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Như vậy, với chiêu trò, luận điệu đầy hằn học, phản động của Thiện Ý bài viết: “Nhất nguyên cộng sản và nhất nguyên chống cộng” của Thiện Ý chỉ là luận điệu xuyên tạc với thủ đoạn và âm mưu thâm độc.

  Reply
 • 9 Tháng Chín, 2018 at 8:11 sáng
  Permalink

  Cái tên “Thiện Ý” mà chả “thiện” tý nào, lời lẽ thì hằn học, thâm thù. Những kẻ như y cần phải được vạch trần bộ mặt nham hiểm và xử lý thích đáng

  Reply
 • 9 Tháng Chín, 2018 at 7:56 chiều
  Permalink

  Xuyên tạc, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam nhằm xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch. Vì vậy, mỗi người cần hết sức cảnh giác để không mắc mưu các thế lực thù địch.

  Reply
 • 9 Tháng Chín, 2018 at 10:38 chiều
  Permalink

  Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam là tất yếu khách quan, không thể xuyên tạc, phủ nhận, rõ ràng Thiện Ý đã cố tình không hiểu điều đó sẽ bị lịch sử đào thải, xã hội lên án.

  Reply
 • 10 Tháng Chín, 2018 at 7:03 sáng
  Permalink

  Thiện Ý lộ rõ bản chất đen tối của kẻ chống lại lợi ích quốc gia, dân tộc. Không thể để tên vô lem xỉ này cứ ngoác mồm mãi, phải khóa mồm, đập vỡ móm y và những kẻ “đồng sàng dị mộng” như ý.

  Reply
 • 10 Tháng Chín, 2018 at 8:08 sáng
  Permalink

  XUYÊN TẠC SỰ THẬT NHẰM HẠ THẤP VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ ÂM MƯU CỦA NHỮNG KẺ PHẢN ĐỘNG NHƯ THIỆN Ý

  Reply
 • 10 Tháng Chín, 2018 at 8:50 sáng
  Permalink

  Bất kỳ thủ đoạn xấu xa nào để chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá chế độ và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam của Thiện Ý cũng sẽ bị lật tẩy bởi người dân Việt Nam

  Reply
 • 11 Tháng Chín, 2018 at 10:09 sáng
  Permalink

  Những kẻ có mối thâm thù với Đảng, Nhà nước Việt Nam, có nợ máu với nhân dân Việt Nam hiện nay là không ít, Thiện Ý cũng nằm trong số tiêu biểu đó. Vì thế, chúng ta cũng chẳng mong hòng những thiện ý, hành vi tốt đẹp cho Tổ quốc từ những kẻ có lòng lang, dạ sói này!.

  Reply
 • 11 Tháng Chín, 2018 at 7:45 chiều
  Permalink

  Hơn 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, nước ta từ chỗ nghèo đói, lạc hậu thành nước xuất khẩu nông sản lớn, có trình độ cao hơn sánh vai với cấc quốc gia khác trên thế giới….Thắng lợi đó, lá do Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân tộc đoàn kết, khắc phục khó khăn chung sức đồng lòng xây dựng CNXH

  Reply
 • 11 Tháng Chín, 2018 at 9:31 chiều
  Permalink

  Lời lẽ của Thiện Ý đã thể hiện rõ bản chất phản động của Y./.

  Reply
 • 12 Tháng Chín, 2018 at 8:40 sáng
  Permalink

  Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một thủ đoạn thâm hiểm của các thế lực thù địch, nhằm xóa bỏ thành quả cách mạng và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta. Tuy nhiên, thực tiễn 88 năm qua đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là không thể bác bỏ.

  Reply
 • 12 Tháng Chín, 2018 at 9:30 sáng
  Permalink

  Mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân ta hãy cảnh giác, không bị chúng lừa bịp, đồng thời luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Reply
 • 12 Tháng Chín, 2018 at 9:48 sáng
  Permalink

  Thiện Ý, kẻ “bồi bút” rắp tâm phản bội lại lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân Việt Nam hiện nay.

  Reply
 • 12 Tháng Chín, 2018 at 10:01 sáng
  Permalink

  Thiện Ý, cái tên hay như vậy mà đạo đức, phẩm chất con người thì xấu xa, hèn mọn.

  Reply
 • 14 Tháng Chín, 2018 at 1:42 chiều
  Permalink

  Ngụy biện, suy diễn, kết tội cho Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm chậm tiến trình dân chủ hóa ở Việt Nam, Thiện Ý thực sự là kẻ vong ơn, bội nghĩa.

  Reply
 • 29 Tháng Mười, 2018 at 8:35 chiều
  Permalink

  Cùng chiêu trò, luận điệu đầy hằn học, phản động của Thiện Ý, cùng với các thế lực thù địch, các phần tử phản động, cơ hội khác dù chúng có xảo trá, quỷ quyệt đến đâu cũng bị lật tẩy trước tinh thần cảnh giác cách mạng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta

  Reply
 • 23 Tháng Một, 2019 at 2:46 chiều
  Permalink

  Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn dân thực hiện mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; đẩy mạnh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Những việc làm đó, đang được nhân dân ủng hộ và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.