THỰC HIỆN MINH BẠCH XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Thời gian vừa qua trên trang mạng xã hội, có bài viết: “Người sống trắng tay – kẻ sống đầy tay”. Mục đích của bài viết là tuyên truyền sai lệch bản chất chế độ xã hội, phủ nhận vai trò lãnh đạo và kỷ luật nghiêm minh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung thể hiện trong bài viết thiếu khách quan, sai sự thật nên cần bác bỏ, bởi lẽ:

Một là, Đảng ta lãnh đạo xây dựng chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Ở Việt Nam, tuy chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa đang được xây dựng nhưng đã thể hiện bản chất ưu việt, trong đó đã chú trọng tính minh bạch và giải trình xã hội. Theo tiếng Việt nên hiểu minh bạch, xét dưới góc độ hành động là động từ, dùng để chỉ những hành động thể hiện sự rõ ràng, rành mạch trong bất cứ công việc nào. Những từ trái nghĩa với từ minh bạch là: ám muội, bất minh, khuất tất, mờ ám. Theo cách hiểu thông thường thì giải trình là giải thích, trình bày nhằm làm sáng rõ một vấn đề gì. Trong quá trình lãnh đạo xã hội, Đảng ta đã rất chú trọng phát huy tính ưu việt của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa, coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển đất nước. Thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra, công khai minh bạch các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, các chương trình, đề án phát triển đất nước. Đồng thời, Đảng, Nhà nước luôn chỉ đạo xử lý kiên quyết những vụ việc tham ô, tham nhũng, một cách minh bạch và giải trình công khai trong toàn xã hội.

Hai là, Đảng ta luôn luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh là để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng và vì hạnh phúc của nhân dân. Đảng ta đã xác định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu là vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Để hiện thực hóa mục tiêu, lý tưởng xuyên suốt đó, Đảng ta đã xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt và công tác cán bộ là nhân tố quyết định đến thành bại của cách mạng. Vì thế, thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức đảng gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa hồng vừa chuyên để đáp ứng yêu cầu, nhiêm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Nhiệm kỳ Đại hội XII, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương  Đảng  đã ra nghị quyết số 26 – NQ/TW ngày 15/5/2018, về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ.

Ba là, sự nghiệp đổi mới đã trải qua gần 35 năm đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và niềm tin của nhân dân vào Đảng ngày càng vững chắc. Những thành tựu mà đất nước ta đạt được là rất lớn: Chế độ chính trị – xã hội luôn luôn ổn định; về kinh tế có mức tăng trưởng GDP cao (bình quân tăng khoảng trên 7% năm); quốc phòng, an ninh được tăng cường; đời sống nhân dân được cải thiện; quan hệ quốc tế ngày càng được mở rộng. Từ năm 2016 đến 2019, ngân sách Trung ương đã đầu tư 22.850 tỷ đồng để thực hiện một số chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, hỗ trợ y tế, đào tạo nghề. Khi dịch Covid – 19 diễn ra đã chủ động lãnh đạo, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị, của cộng đồng dân tộc với ý Đảng lòng dân cùng đồng lòng, vì sức khỏe của nhân dân nên đã chủ động kiểm soát dịch hiệu quả và nhanh chóng ổn định phát triển kinh tế – xã hội được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Một số học giả, chuyên gia nước ngoài đã nghiên cứu, giải mã về kỳ tích vừa chống dịch Covid – 19, vừa phát triển kinh tế rất hiệu quả của Việt Nam.

Bốn là, Đảng, Nhà nước ta xử lý nghiêm các hành vi tham ô, tham nhũng, làm trái với pháp luật và làm tổn hại đến tài sản của đất nước, niềm tin của nhân dân. Những vụ việc tham ô, tham nhũng, làm trái pháp luật, nguyên tắc, gây thất thoát tài sản của nhà nước, nhân dân đều xử lý nghiêm minh và không có vùng cấm. Dù người vi phạm giữ cương vị cao hay thấp, đang đương chức hay đã nghỉ chế độ đều được Đảng, Nhà nước chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, công khai những sai phạm. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay đã xử lý kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên trong đó có cả những cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Các chủ trương, đường lối, quyết sách chính trị của Đảng đều vì dân, lấy ý kiến tham gia đóng góp của nhân dân, để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh hơn.  Vậy mà, tên Hoàng Hoành Sơn, đưa ra những lý sự với mục đích chính trị không trong sáng, cường điệu hóa các hiện tượng tiêu cực xã hội để phủ nhận bản chất ưu việt của chế độ xã hội, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, mỗi chúng ta cần nâng cao cảnh giác, không tin theo những lời lẽ sai trái và lạc lối của các lực lượng phản động./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

shares