Vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam luôn giữ vai trò lãnh đạo đất nước?

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày 03/2/1930. Hơn 90 năm qua, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích, tạo lập một nước Việt Nam có vị trí xứng đáng trên bản đồ thế giới. Sự thật ấy được nhân dân ta và thế giới ghi nhận, khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn giữ vai trò lãnh đạo đất nước. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động luôn xuyên tạc, bịa đặt những lý do “không tồn tại” cả về lý luận và thực tiễn về vai trò lãnh đạo của Đảng. Vừa qua, trên mạng xã hội, Phạm Nhật Bình có bài viết xuyên tạc kiểu như vậy. Y cho rằng: “Đảng CSVN từ khi ra đời sở dĩ nắm được quyền lực lâu dài nhờ vào 3 yếu tố: “Dùng thủ đoạn gian ác để cho dân khiếp sợ…. Ngu dân để dân răm rắp nghe theo…. Mị dân để cho dân mãi mãi sống trong mơ mộng hão huyền”. Vậy đâu là sự thật?

Thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn giữ vai trò lãnh đạo đất nước là vì “ý Đảng, lòng dân” luôn thống nhất

Ý Đảng là mục tiêu, lý tưởng, Cương lĩnh, chính sách của Đảng, Lòng dân là khát vọng, nguyện vọng của mỗi người dân với quê hương, đất nước với chính bản thân mình và xã hội, niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Ý Đảng là vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là ngọn cờ tư tưởng xuyên suốt, sợi chỉ đỏ, cội nguồn sức mạnh của Đảng. Lòng dân Việt Nam luôn khát vọng Tổ quốc được độc lập, thống nhất. Khi Tổ quốc bị xâm lăng, dù kẻ thù có mạnh đến đâu, dù có hy sinh, gian khổ thế nào dân tộc Việt Nam cũng đoàn kết, đồng lòng kiên trì thực hiện khát vọng ấy. Khi Tổ quốc được thống nhất, độc lập, nguyện vọng của người Việt Nam không có gì khác là được tự do, hạnh phúc, xây dựng đất nước hùng cường. Khát vọng của dân ta cũng là ước mơ ngàn đời của nhân loại. Để thực hiện khát vọng đó, cha ông ta luôn căn dặn phải “tự lực cánh sinh”, “có làm thì mới có ăn”, luôn “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, chớ “ăn cây táo, rào cây sung”, “cõng rắn cắn gà nhà”….

Thực tiễn đã chứng minh, chỉ có sự lãnh đạo của Đảng mới làm cho khát vọng của người dân Việt Nam trở thành hiện thực. Đảng giữ được vai trò lãnh đạo là do tuyên truyền, vận động, giác ngộ nhân dân, bằng sự gương mẫu, tiên phong của đội ngũ đảng viên, nhất là trước những gian khổ, hy sinh, nhân dân tự nguyện, tự giác tin và làm theo chứ hoàn toàn không phải dùng “thủ đoạn gian ác để cho dân khiếp sợ”.

Thứ hai, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn giữ vai trò lãnh đạo đất nước là vì luôn kiên định, vận dụng sáng tạo, phát triển lý luận mácxít phù hợp với thực tiễn

Đảng ta luôn kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vừa làm vừa tìm tòi, vận dụng sáng tạo, phát triển lý luận mácxít phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Giá trị, sức sống của chủ nghĩa xã hội có nhiều điểm tương đồng với văn hóa, truyền thống của người Việt Nam. Dân ta tiếp thu, giác ngộ và “thà hy sinh tất cả” thực hiện các nhiệm vụ do Đảng khởi xướng và lãnh đạo là lẽ đương nhiên và gặp nhiều thuận lợi. Vì thế, tuyên truyền, giác ngộ cho nhân dân về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (hệ tư tưởng khoa học và cách mạng, giữ vị trí trung tâm nền tảng tinh thần của xã hội) là đúng đắn, làm giàu và nhân lên giá trị tiến bộ của loài người nói chung, của dân tộc ta nói riêng, phát huy cao nhất sức mạnh của nhân dân chứ không phải là “ngu dân để dân răm rắp nghe theo”.

Trong từng thời kỳ, hoàn cảnh, đứng trước những biến đổi của thời đại, Đảng ta luôn đề ra Cương lĩnh, chủ trương, đường lối phù hợp, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, lấy hạnh phúc của nhân dân làm tiêu chí, động lực của sự nghiệp cách mạng. Những kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng thể hiện tầm nhìn, trí tuệ của Đảng, khơi dậy, phát huy khát vọng, ý chí xây dựng đất nước hùng cường của dân tộc chứ hoàn toàn không phải “mị dân để cho dân mãi mãi sống trong mơ mộng hão huyền”. Do vậy, bài viết của Phạm Nhật Bình cho rằng: “lãnh đạo CSVN chỉ thích nổ mà thôi” là nói càn, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, là âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.