PH.ĂNGGHEN – LÃNH TỤ THIÊN TÀI CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ NHÂN DÂN LAO ĐỘNG TOÀN THẾ GIỚI

Năm 2023 những người cộng sản và công nhân quốc tế kỷ niệm lần thứ 203 năm Ngày sinh của Phơ-ri-đơ-rích Ăng-ghen (28/11/1820 – 28/11/2023), lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của giai cấp công nhân, người đã cùng với C.Mác xây dựng hệ thống lý luận khoa học, cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động nhằm giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Ông là nhà bác học và người thầy, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới.

Xuất thân từ một gia đình tư sản, nhưng Ph.Ăngghen đã hiến dâng toàn bộ cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân. Ông là người bạn, người đồng chí gần gũi nhất của C.Mác, đã cùng C.Mác xây dựng hệ thống lý luận cách mạng, khoa học của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.…

Read more

Chủ nghĩa Mác – Lênin bồi đắp và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam trong thời đại mới

Mới đây, Nguyễn Đình Cống đã phát tán trên mạng xã hội bài viết: “Phải chăng Chủ nghĩa Mác Lê góp phần làm hủy hoại văn hóa dân tộc” với luận điệu cho rằng: “nền văn hóa của dân tộc Việt Nam được hình thành, truyền lại qua mấy ngàn năm bỗng chốc bị hủy hoại trong vài chục năm gần đây do việc Đảng Cộng sản Việt Nam kiên trì thực hành Chủ nghĩa Mác Lê”. Đây là luận điệu hết sức sai trái, phản động hòng xuyên tạc, phủ nhận đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam qua đó nhằm chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng. Tuy nhiên, lịch sử và thực tiễn Việt Nam đã bác bỏ hoàn toàn luận điệu của y, bởi lẽ:

Một là, chủ nghĩa Mác – Lênin đã khơi dậy và phát huy sức mạnh văn hóa Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Read more

Liên minh công – nông – trí thức là một tất yếu khách quan

Thời gian gần đây JB Nguyễn Hữu Vinh viết tại trang “Rfavietnam”: “Chấn hưng văn hóa hay mở cửa cho tham nhũng văn hóa?”. Thông qua bài viết Y đã cố tình xuyên tạc khối liên minh công – nông – trí thức, khi lu loa rằng “đưa giai cấp công nhân được gọi là tiên tiến, giai cấp bần cố nông liên minh lên lãnh đạo xã hội, thực chất là phá vỡ hoàn toàn quy luật kinh tế xã hội và tiêu diệt những mầm mống tinh hoa của nền kinh tế đất nước”.

Luận bàn về vấn đề này, chỉ rõ cho Nguyễn Hữu Vinh biết rằng: Cả về mặt lý luận và thực tiễn đều cho thấy, liên minh giữa giai cấp công nhân với nông dân và đội ngũ trí thức luôn là vấn đề có tính chiến lược của cách mạng Việt Nam, kể cả trong cách mạng dân tộc, dân chủ cũng như cách mạng xã hội chủ nghĩa.…

Read more

Thành quả trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là không thể phủ nhận

Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, qua hơn 35 năm đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, sức mạnh quốc gia và vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng nâng cao. Thế nhưng, với âm mưu đen tối, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị vẫn tìm trăm phương ngàn kế để phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc ta. Mới đây, trên “baotiengdan. com”, Nguyễn Thông rêu rao rằng: “Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam chỉ đem lại nghèo đói và lạc hậu”. Đây là luận điệu phiến diện, không phản ánh đúng thực tế ở Việt Nam, mục đích của y và đồng bọn nhằm phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và những thành quả mà chủ nghĩa xã hội mang lại cho nhân dân Việt Nam.…

Read more

Thêm một luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin

Chủ nghĩa Mác do C.Mác và Ph.Ăng ghen sáng lập vào giữa thế kỷ XIX, đến cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX đã được V.I.Lênin phát triển thành chủ nghĩa Mác – Lênin. Từ đó đến nay, thế giới đã trải qua biết bao biến cố thăng trầm, quanh co, phức tạp, song đời sống xã hội vẫn không nằm ngoài những quy luật phổ biến đã được C.Mác tổng kết. Khẳng định giá trị, sức sống của chủ nghĩa Mác – Lênin, đồng thời, bên cạnh việc bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, còn phải đấu tranh phê phán các quan điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin được phát tán trên mạng xã hội, kiểu như bài viết của Nguyên Anh đăng trên trang “Quyenduocbiet. com”, với tiêu đề Bọn tâm thn hoang tưởng tự sướng Mác – Lê”.

Read more

Không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc đổi mới đất nước

Vu khống, xuyên tạc và xảo trá là những gì chúng ta thấy được trong bài viết “Hơn 30 năm nhìn lại, nhân dân và đất nước Việt Nam vẫn là nạn nhân của “giải pháp tạm bợ” của Đảng Cộng sản Việt Nam” của Trương Nhân Tuấn đăng trên trang “Quyenduocbiet”. Bằng ngôn từ của những kẻ phản động “ăn cháo đá bát”, y đã xuyên tạc, bóp méo sự thật hòng phủ nhận sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới toàn diện ở nước ta, làm cho nhân dân mất lòng tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là luận điệu hết sức nguy hiểm, chống phá trắng trợn của Trương Nhân Tuấn, chúng ta cần cảnh giác.

Cả lý luận và thực tiễn đều khẳng định đường lối đổi mới toàn diện đất nước của Đảng là đúng đắn và sáng tạo.…

Read more

Kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là sự lựa chọn đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Ngay từ khi ra đời, Đảng ta xác định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Đây là quan điểm xuyên suốt của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta cũng khẳng định rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”; tại Đại hội XIII, Đảng ta tiếp tục khẳng định: “tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn”, đây là sự lựa chọn đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta, bởi vì:

Thứ nhất, Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là lý luận cách mạng chân chính, khoa học nhất, chỉ ra con đường đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người của cách mạng Việt Nam.…

Read more

Không thể phủ nhận công tác tuyên truyền của Đảng ta

Gần đây, các thế lực thù địch, phản động ngày càng tăng cường các hoạt động xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt khi công tác tuyên truyền ngày càng khẳng định được vai trò nòng cốt trong nhận diện, đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thì bọn chúng lại càng ráo riết xuyên tạc rằng: “Tuyên truyền hiện nay theo kiểu bao cấp, quá lố”, và rằng “tuyền truyền đã thất bại, dân không nghe theo”… Chúng ta cần tỉnh táo, bản lĩnh để tránh hoang mang, dao động, mất niềm tin trước các luận điệu chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Công tác tuyên truyền làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành động lực quan trọng, góp phần hoàn thành vẻ vang nhiệm vụ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Read more

THẤU TRIỆT QUAN ĐIỂM “CÁCH MẠNG LÀ SỰ NGHIỆP CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN” TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA HIỆN NAY

Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo vào thực tiễn. Là động lực to lớn giúp Cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên một Việt Nam ngày càng vươn lên trên tầm cao thời đại, được thế giới ca ngợi và tôn trọng. Song, các thế lực thù địch lại cố tình xuyên tạc, phủ nhận vai trò của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Trong xã hội không có gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ cho lợi ích của nhân dân.…

Read more

Không thể phủ nhận hạnh phúc của nhân dân Việt Nam

Hạnh phúc là giá trị bao trùm của nhân loại, mọi quốc gia, dân tộc đều lấy việc xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Ở Việt Nam, suốt chiều dài lịch sử, các triều đại đều lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu hàng đầu trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy vậy, mỗi bước tiến trong quá trình xây dựng hạnh phúc của nhân dân Việt Nam các thế lực thù địch, phản động luôn tìm cách chống phá, phủ nhận.

1. Nhận diện những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận hạnh phúc của nhân dân Việt Nam của các thế lực thù địch, phản động

Thứ nhất, trước hiện thực sinh động về hạnh phúc của nhân dân Việt Nam được thế giới thừa nhận, đánh giá cao thì các thế lực thù địch, phản động lại cố tình xuyên tạc, phủ nhận.…

Read more