CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG SUY DIỄN SAI TRÁI, CHỐNG PHÁ VIỆT NAM

Lợi dụng việc Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam họp ngày 21/3/2024, bỏ phiếu kín và thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Võ Văn Thưởng thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, trên một số trang mạng xã hội có nhiều bài viết suy diễn sai trái, xuyên tạc về công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước Việt Nam, trong đó phải kể đến bài viết của Chánh Thành với tiêu đề: “6 năm 8 đời chủ tịch nước: một đảng nhưng nhiều phái” đăng trên trang “Vietnamthoibao. Y cho rằng: “Nhà nước Cộng sản Việt Nam trước đây vẫn được tuyên truyền là ổn định với thể chế đơn nguyên, không tranh cử.

Read more

Bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc của Lê Quốc Quân

Mới đây, Lê Quốc Quân – cái tên không còn xa lạ trên diễn đàn “Voatiengviet” đã đăng tải và phát tán nội dung “Tin đồn, tự do báo chí và cải tổ chính trị”. Vẫn chiêu bài cũ rích “tự do báo chí” với tiếng nói lạc điệu, mơ hồ, y cho rằng “nhà báo Việt Nam đang bị (hoặc tự) “bịt miệng”, từ đó quy chụp ở Việt Nam “nhân quyền, sau Đảng quyền”. Thực chất đây chỉ là sự phụ họa bình phẩm, xuyên tạc tình hình tự do báo chí ở Việt Nam hòng phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam. Song, cả phương diện lý luận và thực tiễn đã cho chúng ta thấy:

1. Một Việt Nam với quyền tự do báo chí rộng mở

Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí Việt Nam phát triển.…

Read more

THỰC TIỄN VIỆT NAM BÁC BỎ MỌI SỰ XUYÊN TẠC CỦA PHẠM TRẦN

Mới đây trên nhiều trang mạng phản động Phạm Trần đã phát tán bài viết: “94 năm có đảng – 94 năm mất tự do, tụt hậu”. Với nhiều luận điệu sai trái, xuyên tạc, y cho rằng “đảng đã cướp mất tự do của dân tộc, và là lực cản của tiến bộ”. Tuy nhiên, thực tiễn đất nước Việt Nam là minh chứng sinh động bác bỏ những luận điệu sai trái, phản động của Phạm Trần.

Thực tế cho thấy, từ khi thành lập đến nay, với đường lối đúng đắn và bản lĩnh của một Đảng cách mạng chân chính, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thành công cách mạng giải phóng dân tộc, tiến hành công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, ngày càng đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.…

Read more

ĐẤU TRANH BÁC BỎ NHỮNG LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH VỀ DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN Ở NƯỚC TA

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta luôn nhất quán chủ trương xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân; cán bộ, công chức phải hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân…

Vậy mà, các thế lực thù địch vẫn ra sức xuyên tạc, đưa ra nhiều luận điệu sai trái, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước ta. Trên trang phản động của RFA một số phần tử phản động cố ý xuyên tạc, cho rằng: “Ý kiến của nhân dân trong mọi trường hợp đều không được lắng nghe”; và kích động: “Nếu ai nói gì trái ý người có chức quyền có thể bị trả thù, trù dập…”.…

Read more

Nông Văn Tiềm – Kẻ ba hoa về nhân sự ở thượng tầng

Lợi dụng việc Tiểu ban nhân sự Đại hội XIV họp chuẩn bị các nội dung quan trọng cho công tác nhân sự cho đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn Đảng khóa XIV và việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ chủ tịch nước, cho thôi làm đại biểu quốc hội đối với ông Võ Văn Thưởng. Các thế lực thù địch trong và ngoài nước lập tức mượn cớ “nhào nặn”, “suy diễn” chĩa mũi nhọn công kích vào công tác phòng, chống tham nhũng và công tác nhân sự cấp cao của Đảng ta.…

Read more

BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ CẤP CAO CỦA ĐẢNG NHÀ NƯỚC TA

Gần đây, nhân sự kiện Quốc Hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Võ Văn Thưởng, các phần tử cơ hội chính trị đã phát tán nhiều bài viết với luận điệu xuyên tạc nhằm kích động dư luận hòng làm xói mòn niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Trong bài viết phản ứng của người dân trước chuyện lãnh đạo mất ghế, chúng cho rằng: việc bầu Chủ tịch Nước của Quốc hội Việt Nam là không dân chủ, nên người dân “xa lánh” và cảm thấy“nhàm chán”. Song thực tiễn đã bác bỏ những luận điệu xảo trá, phản động đó.

Điều 87, Hiến pháp 2013 của Việt Nam quy định: “Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội”. Thực thi Hiến pháp, ngày 2/3/2023, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV đã nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình về việc bầu Chủ tịch Nước, nhiệm kỳ 2021-2026.…

Read more

Nền văn hóa Việt Nam tiến bước cùng nhân loại

Gần đây bài viết “Nền văn hóa lạc loài” của Nguyễn Ngọc Già được phát tán rộng rãi trên nhiều diễn đàn phản động. Bài viết có nội dung xuyên tạc, phủ nhận đường lối đúng đắn và kết quả lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được trên lĩnh vực văn hóa. Bởi vậy, cần đấu tranh và khẳng định một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, bản sắc văn hóa Việt Nam được khẳng định và đang đồng hành cùng nhân loại dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Đảng, Nhà nước thực hiện nhất quán chủ trương, chính sách xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gắn kết phát triển văn hóa với phát triển con người.…

Read more

Những cái nhìn lệch lạc về giáo dục Việt Nam

Với sự nỗ lực của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và toàn dân, nền giáo dục Việt Nam đã có nhiều đổi mới, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong xây dựng con người mới và sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước; được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Đi ngược với tinh thần đó, các phần tử cơ hội, phản động vẫn ra sức xuyên tạc, phủ nhận những thành tựu giáo dục mà đất nước ta đã đạt được trong những năm qua. Trong bài viết “Tị nạn giáo dục” được phát tán trên nhiều diễn đàn phản động, với cái nhìn lệch lạc, Châu Nam Việt đã viện dẫn ý kiến của người nọ, người kia để đưa ra những luận điệu sai trái: “năng lực giáo dục trong nước đã tụt hậu, lạc hướng”, “du học nhưng thực ra là tị nạn giáo dục”, “sự thất bại của chính sách giáo dục trong hệ thống “độc quyền” dưới sự lãnh đạo tuyệt đối”… Mục đích của y không phải là đánh giá khách quan, không phải vì sự phát triển của giáo dục Việt Nam, mà thực chất là  phủ nhận thành tựu của giáo dục, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với giáo dục.…

Read more

Bác bỏ luận điệu sai trái của Thạch Đạt Lang

Một trong những âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng xem đây là mũi nhọn đột phá hòng xoá bỏ thành quả cách mạng, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, hướng lái Việt Nam phát triển theo quỹ đạo tư bản Chủ nghĩa. Để thực hiện dã tâm, mưu đồ đen tối ấy, các thế lực thù địch thường xuyên đưa ra những lý lẽ, luận điệu sai trái, xuyên tạc, phủ nhận vai trò và hạ thấp uy tín của Đảng. Mới đây, các trang mạng phản động đã phát tán bài viết “Người cộng sản Việt Nam thiên tài” của Thạch Đạt Lang. Y lộng ngôn rằng: “Cộng sản Việt Nam mà thiên tài cái gì?” Họ không bao giờ muốn cho người dân có được cuộc sống hạnh phúc, bình yên… Đây là luận điệu sai trái, vô căn cứ, xuyên tạc hết sức nguy hiểm cần phải lên án và đấu tranh bác bỏ.…

Read more

Ở Việt Nam mọi quyền lực đều thuộc về Nhân dân

Như thường lệ, mỗi khi lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam bắt giữ những kẻ có hành động “tuyên truyền chống nhà nước Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” để điều tra làm rõ hành vi phạm tội, thì các thế lực thù địch, điển hình là Bùi Thanh Hiếu gắn cho cái mác “nhà phản biện chính sách” để tiếp tục các chiêu trò chống phá Đảng, Nhà nước và cuộc sống hòa bình, tự do, ấm no và hạnh phúc của nhân dân ta.

Sự “lập lờ”, “lắt léo” của Bùi Thanh Hiếu

Thời gian vừa qua, lợi dụng việc lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam bắt giữ Nguyễn Vũ Bình và Nguyễn Chí Tuyến về tội “tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm chống Nhà nước”, những kẻ “kêu thuê”, “khóc mướn” dùng đủ mọi chiêu trò công kích đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta.…

Read more