Đấu tranh với luận điệu tính “chính danh” của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Mới đây, trên trang mạng “Rfavietnam” đăng bài viết: Có bao giờ ĐCSVN tự đặt cho mình câu hỏi: “Tính chính danh” bắt đầu từ đâu?. Với luận điệu hết sức phản động, chứa đựng nhiều mẫu thuẫn đánh giá, nhận xét mang tính hồ đồ, chủ quan, áp đặt, khi cho rằng: “Với não trạng độc tài – toàn trị, bất cứ ai dám nêu vấn đề ấy ra, dù bất kể ở đâu, trong tổ chức Đảng hay ngoài xã hội dân sự, thay vì tìm hiểu căn nguyên vấn đề…”

1. “Chính danh là một khái niệm chính trị – đạo đức, có nghĩa là làm cho đúng danh xưng, danh phận, khiến cho danh và thực phù hợp với nhau. Khái niệm chính danh xuất hiện trong thiên “Tử Lộ”, sách “Luận Ngữ”, với lời của Khổng Tử chủ trương về công việc chính trị “tất phải chính danh trước”, nghĩa là “vua ra vua, tôi ra tôi, cha ra cha, con ra con.…

Read more

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN VAI TRÒ CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Gần đây, trên nhiều diễn đàn phản động phát tán bài viết: “Khi dân chủ hoá trở thành một lựa chọn của thực tế” của Viễn Dương, bài viết cho rằng: “Đảng Cộng sản thất bại hoàn toàn trong lý luận thực tiễn”… viện dẫn hết sức phiến diện, bôi đen thực tiễn sống động nhiều thành tựu phát triển của đất nước hiện nay khi cho rằng “mù quáng tin vào một niềm tin rằng chế độ cộng sản sẽ tồn tại”,… từ những quy chụp này, chúng truyền bá tư tưởng chính trị đối lập nhằm lồng ghép vào đó các quan điểm sai trái, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước. Đây là luận điệu phi lý, phiến diện, thiếu khách quan cần đấu tranh, bác bỏ.

Thứ nhất, sự lãnh đạo của Đảng luôn là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.…

Read more

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MANG LẠI HẠNH PHÚC CHO NHÂN DÂN – THỰC TẾ KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN

Hơn 94 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đưa đất nước tiến lên, giành được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Trong suốt chặng đường đó, Đảng ta luôn lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Ấy vậy mà, gần đây trên các diễn đàn phản động đã phát tán bài viết: “Đảng Cộng sản Việt Nam có mang lại hạnh phúc cho dân như họ tuyên truyền?” của Diễm Thi xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước. Đây là luận điệu phi lý, phiến diện, thiếu khách quan cần nhận diện, đấu tranh, bác bỏ.

Hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu, động lực phấn đấu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi của Tổ quốc, và hạnh phúc của quốc dân” và “một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.…

Read more

NGƯỜI ĐÂN VÀO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỀU VỚI ĐỘNG CƠ TRONG SÁNG

Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chính trị luôn luôn vận động và phát triển nên rất cần những con người ưu tú có đủ đức và tài để hoạt động và phát triển Đảng, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong từng thời kỳ.

Gần 94 năm, kể từ khi Đảng ta ra đời, lãnh đạo dân tộc giành độc lập, thống nhất xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta luôn xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đảng có vai trò quan trọng, gánh vác sứ mệnh lịch sử cao cả cùng với những truyền thống quý báu của dân tộc. Vì vậy, được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là niềm tự hào của người dân Việt Nam.…

Read more

CHỦ ĐỘNG PHÒNG NGỪA NHỮNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Sau gần 40 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng đất nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tuy vậy, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có những diễn biến phức tạp, khó lường; thuận lợi, thời cơ đan xen với khó khăn, thách thức, đặt ra nhiều vấn đề mới, cấp bách đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách xuyên tạc chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng ta, hòng làm giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Mới đây, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội xuất hiện bài viết: “Bệnh ung thư của chế độ” của Phạm Hồng Sơn, có nội dung xuyên tạc Đảng và vị trí, vai trò người đứng đầu của Đảng ta.…

Read more

VIỆT NAM KHÔNG CẦN CHẾ ĐỘ ĐA NGUYÊN, ĐA ĐẢNG

Sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định bảo đảm sự thành công của cách mạng Việt Nam. Đó là sự thật hiển nhiên, được nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế thừa nhận. Vậy mà, đâu đó vẫn tồn tại những luận điệu lạc lõng, muốn phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và hướng lái con đường phát triển của Việt Nam theo hướng đa nguyên, đa đảng. Điển hình như bài viết “Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên bước vào tuổi 42” của Nguyễn Gia Kiểng, cựu quan chức Việt Nam Cộng hòa, thành viên sáng lập ra Tập hợp Dân chủ Đa nguyên, được tán phát rộng rãi trên nhiều diễn đàn phản động. Với góc nhìn thiển cận và có phần lú lẫn (do tuổi già), y lớn tiếng kêu gọi tranh đấu vì một tương lai khác cho đất nước, để thiết lập chế độ dân chủ đa nguyên.

Read more

TINH THẦN ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ, SÁNG TẠO CỦA ĐẢNG TA

Từ khi thành lập, với thần độc lập, tự chủ, sáng tạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng nước ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành nhiều thắng lợi to lớn, mang tầm vóc thời đại. Đó là kết quả việc nắm vững, trung thành tuyệt đối, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cách mạng Việt Nam để xác định đường lối, phương pháp cách mạng đúng đắn. Đồng thời, là kết quả của nghệ thuật lãnh đạo, tổ chức thực hiện, đưa đường lối cách mạng vào thực tiễn cuộc sống.

Ngay tại Hội nghị thành lập (ngày 3/2/1930), với tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, Đảng ta đã xác định được Chính cương, Sách lược vắn tắt, chỉ rõ con đường cách mạng Việt Nam là: Tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng, để đi tới xã hội Cộng sản.…

Read more

Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích nào khác

Mỗi năm, đến dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta lại hân hoan, tự hào, hòa niềm vui, mừng Đảng với mừng Xuân. Song, như thường lệ, cứ vào dịp này, các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội chính trị lại tiếp tục tung ra những luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng ta. Mới đây, trang Thoibao đã phát tán bài viết “Công lao đảng, vỏn vẹn có mấy lời” của bút danh Lê Nguyễn.

Vẫn giọng điệu “bổn cũ soạn lại” y cho rằng “Tất cả chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam đều không ngoài mục tiêu phục cho cho sự tồn vong của Đảng, cho quyền lợi của lãnh đạo đảng cộng sản”. Rõ ràng đây là sự bịa đặt trắng trợn, với ý đồ chính trị thâm hiểm, nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, với dân tộc, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.…

Read more

XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC VÀ VẤN ĐỀ NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Xây dựng Đảng về đạo đức là hoạt động của các tổ chức đảng, đảng viên về xây dựng, hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức cách mạng; giáo dục, rèn luyện đạo đức cho đội ngũ đảng viên, tạo sự thống nhất trong nhận thức, nâng cao ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng và thực hành đạo đức cách mạng; đấu tranh chống nhận thức và hành động phi đạo đức và các quan điểm sai trái, về đạo đức, lối sống, góp phần giữ gìn, phát huy những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Xây dựng Đảng về đạo đức luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng hết sức coi trọng, là yêu cầu quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng ta.…

Read more