THÂN THẾ, SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHỦ TỊCH SỐNG MÃI !

Trong lịch sử nhân loại, ít có những bậc vĩ nhân, những lãnh tụ cách mạng, ngoài công lao to lớn làm thay đổi trật tự một chế độ xã hội lỗi thời, lạc hậu bằng một chế độ xã hội mới tiến bộ hơn, dân chủ hơn, còn làm thay đổi phong cách của cả một thế hệ người, một chế độ, một đất nước và có ảnh hưởng to lớn đến phong trào giải phóng dân tộc nhân dân trên toàn thế giới. V.I.Lênin và Hồ Chí Minh là những con người như thế. Thân thế, sự nghiệp của Người tượng trưng cho tinh hoa của dân tộc Việt Nam, cho ý chí kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam; ghi dấu ấn sâu đậm với lòng kính trọng, yêu mến của bạn bè khắp nơi trên thế giới. Vậy mà vẫn có những kẻ táng tận lương tâm, tìm mọi thủ đoạn xuyên tạc thân thế, sự nghiệp của Người vì những mưu cầu cá nhân thấp hèn.…

Read more

HỒ CHÍ MINH ĐẸP NHẤT TÊN NGƯỜI

Xuyên tạc, vu khống nhằm bôi nhọ thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là thủ đoạn không mới của các thế lực thù địch. Vẫn cách làm cũ, hoặc là lộng giả thành ngôn của mấy nhà “khoa học” bán linh hồn cho quỷ; hoặc chửi đổng, cắn càn của mấy tay “bí từ”, “ít chữ” lại “chăm chỉ” trích dẫn “thâm ý” của mấy nhà “khoa học” kia. Mới đây “Kỳ Cốc Tử” đã thể hiện đúng bản chất “bí từ”, “ít chữ” qua bài “Những cái “tài” của HCM” đăng trên mạng xã hội. Bài viết không có gì mới, bọn chúng chỉ nhai đi nhai lại nội dung cũ rích.

“Hồ Chí Minh không phải là tác giả tập Ngục Trung Nhật Ký”. Riêng vấn đề này chúng tôi đã có bài viết rất cụ thể trên trang blog “Nhanvanviet.com” (https://nhanvanviet.com/ho-chi-minh/chu-tich-ho-chi-minh-bac-dai-tri-dai-nhan-dai-dung/

Read more

Không thể phủ nhận giá trị của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trên trang “baoquocdan”, mới đây phát tán bài viết “Học tập đạo đức Hồ Chí Minh quan chức càng học càng hư, càng học càng ăn cắp” của Trà My. Nội dung bài viết vẫn là giọng điệu xuyên tạc, tuy không mới nhưng ẩn chứa nhiều ý đồ thâm độc, hòng bẻ cong mục đích, nội dung và ý nghĩa việc thực hiện các Chỉ thị, Kết luận về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đây là sự tấn công trực diện vào những vấn đề cốt lõi thuộc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Với việc mượn những sự kiện liên quan đến các vụ án trộm cắp, tham ô, tham nhũng của một phận cán bộ, đảng viên đã suy thoái, Trà My quy chụp rằng “học tập đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ càng học thì càng hư”, vì thế “việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là điều hoàn toàn không có lợi cho việc xây dựng và phát triển đất nước”.…

Read more

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC HÌNH ẢNH VÀ PHỦ NHẬN CÔNG LAO CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI ĐẤT NƯỚC, NHÂN DÂN VIỆT NAM

Vừa qua, trên trang Facebook: Hội những người cầm bút can đảm, bút danh Trường Chinh đã đăng tải bài viết: “Hồ Chí Minh: người yêu nước hay một tên cơ hội?” với nội dung xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh, hạ thấp công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vậy, cần khẳng định một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, Hồ Chí Minh là một người yêu nước! Yêu nước là một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, cũng là động lực tinh thần lớn nhất giúp Chủ tịch Hồ Chí Minh chịu đựng và vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để chỉ rõ hướng đi, con đường đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương về lòng yêu nước, ý chí cách mạng kiên cường, đặt lên hàng đầu khí phách độc lập tự cường, hy sinh lợi ích cá nhân của mình vì lợi ích cho dân tộc.…

Read more

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH KHÔNG TÁCH RỜI VÀ ĐỐI LẬP VỚI CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN

Mới đây, trên trang “Vietnam. org” đăng tải bài viết của Kiều Phong xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, âm mưu tách rời và đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác-Lênin. Nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh có thể thấy rõ những quan điểm nói trên là hoàn toàn sai trái, bởi lẽ:

Thứ nhất, tư tưởng Hồ Chí Minh có nguồn gốc lý luận chủ yếu từ chủ nghĩa Mác – Lênin.

Chủ nghĩa Mác  Lênin đã cung cấp cho Hồ Chí Minh thế giới quan, phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử để hình thành hệ thống quan điểm phong phú, toàn diện của Người về cách mạng Việt Nam. Trong tìm đường cứu nước, Người đến với chủ nghĩa Mác  Lênin và tìm thấy ở đây cái “cẩm nang thần kỳ” soi sáng con đường cách mạng Việt Nam.…

Read more

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – BẬC ĐẠI TRÍ, ĐẠI NHÂN, ĐẠI DŨNG

Trên trang “Baoquocdan” Nguyễn Thị Cỏ May tiếp tục chiêu trò cũ, đả kích, đánh tráo khái niệm, xuyên tạc tác phẩm “Ngục Trung Nhật ký” – “Nhật ký trong tù” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dẫn lời học giả Lê Hữu Mục, May cho rằng tập thơ này ra đời dưới sự dàn dựng công phu của  ban biên soạn thuộc hệ thống Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm đánh bóng tài năng cho Hồ Chí Minh.

Lý lẽ mà bài viết đưa ra là: Lúc đó Bác chưa đủ trình độ tiếng Hán để làm thơ tiếng Hán theo thể thơ Đường và quan điểm trong bài thơ mang tính chung chung, không thể hiện rõ quan điểm giai cấp vô sản. Từ đó Lê Hữu Mục khẳng định tác giả cuốn Ngục trung nhật kí chắc chắn là một người Hán (tức “già Lý”) vốn trung thành với quốc gia, đất nước Trung Hoa, chứ không phải Hồ Chí Minh.…

Read more

ĐOÀN KẾT TÔN GIÁO THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhất quán thực hiện đoàn kết lương – giáo, đoàn kết giữa những người theo các tôn giáo khác nhau. Theo Hồ Chí Minh, đoàn kết tôn giáo góp phần tập hợp, đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước có vai trò đặc biệt quan trọng. Chính vì vậy, sau khi nước nhà độc lập, trong Phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời (03-9-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố: Thực dân và phong kiến thi hành chính sách chia rẽ đồng bào Giáo và đồng bào Lương, để dễ thống trị. Tôi đề nghị Chính phủ ta tuyên bố: Tín ngưỡng tự do và Lương Giáo đoàn kết. Theo Người, đoàn kết tôn giáo trước hết, phải lấy mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội làm điểm tương đồng, dùng cái tương đồng để khắc phục sự dị biệt.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC, BÔI XẤU ĐẠO ĐỨC, NHÂN CÁCH HỒ CHÍ MINH VÀ VAI TRÒ, UY TÍN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chưa bao giờ các thế lực thù địch, phản động từ bỏ âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá sự nghiệp cách mạng của toàn thể nhân dân Việt Nam. Trong đó, nói xấu, bôi nhọ và phỉ báng đạo đức, nhân cách Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nội dung mà chúng thường tập trung chống phá. Chắc chắn rằng, toàn thể nhân dân Việt Nam, cũng như nhân loại tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới không ai tin giọng điệu sảo trá, vô lương, bất chính của chúng, bởi vì:

Đạo đức, nhân cách Hồ Chí Minh là một mẫu mực tuyệt vời về nhân cách của người cộng sản và là mẫu hình để toàn thể nhân loại tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới noi theo, chỉ những kẻ vô ơn, bạc nghĩa mới dám phỉ báng và bôi nhọ hình ảnh, danh dự của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Read more

ĐẨY MẠNH NÊU GƯƠNG, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 847 CỦA QUÂN ỦY TRUNG ƯƠNG

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà lãnh đạo kiệt xuất, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của Đảng và dân tộc ta. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đã để lại những di sản vô cùng quý giá, có giá trị lý luận và thực tiễn, một trong những di sản đó là: Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Trong đó, đặc trưng nổi bật về phong cách là nêu gương, nói đi đôi với làm.

Hồ Chí Minh thường căn dặn cán bộ, đảng viên: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Người cán bộ, đảng viên thực hành nêu gương, nhưng trước hết phải nêu gương sáng về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, nói phải đi đôi với làm; có như vậy nhân dân mới tin tưởng, mới phục và tự nguyện, tự giác nghe theo, tin theo và làm theo.…

Read more

Chủ tịch Hồ Chí Minh – tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng

Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự hội tụ đẹp nhất và trọn vẹn nhất về phẩm chất đạo đức cách mạng. Người không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vĩ đại, mà còn để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản cao quý, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp.

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh – hiện thân của lý tưởng đạo đức cao đẹp

Trong cuộc hành trình 30 năm tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã giác ngộ chủ nghĩa Mác – Lênin, tìm thấy trong “Luận cương về quyền tự quyết của các dân tộc” do V.I.Lênin khởi thảo con đường giải phóng dân tộc mà bấy lâu nay Người vẫn hằng mong mỏi, tìm kiếm. Từ một người yêu nước, thương dân vô hạn, với tinh thần dân tộc sâu sắc, Nguyễn Ái Quốc trở thành một người cộng sản, thấm nhuần lý tưởng cộng sản và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân, suốt đời tranh đấu cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.…

Read more