Ai mới thực sự là kẻ “núp trong xó”, “lừa bịp”

Các thế lực thù địch luôn mượn danh các trang mạng xã hội để viết tin, bài bôi xấu Đảng, nói xấu các cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước ta. Nhưng dù có thay hình, đổi dạng đến đâu, lẻo mép đến cỡ nào chúng cũng không thể đạt được mục đích là làm cho người đọc tin rằng, Đảng cộng sản Việt Nam đang “núp trong xó”, “lừa bịp”… bởi sự thật hiển nhiên đối lập hoàn toàn với điều chúng bịa đặt, vu cáo. Điều khiến cho người dọc dễ nhận ra nhất, sau những luận điệu của chúng, ai cũng hiểu được rằng, chính chủ nhân của những luận điệu ấy là kẻ đang “núp trong xó”, “lừa bịp” mọi người, cần phải lên án. Chúng ta ai cũng đều biết rằng, cơ sở chính trị, xã hội và pháp lý về sự ra đời, lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam – Đây là sự lựa chọn của lịch sử, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân ta.

Thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Đây cũng là kết quả của cuộc vận động vì dân chủ, đảm bảo cho giai cấp công nhân Việt Nam chính thức bước lên vũ đài chính trị lãnh đạo dân tộc đấu tranh với chế độ chuyên chế thực dân – phong kiến nhằm giành quyền làm chủ cho nhân dân – giải phóng nhân dân khỏi ách áp bức bóc lột. Ra đời trong phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân, ngoài lợi ích của nhân dân, của dân tộc, của giai cấp công nhân, nhân dân lao động Đảng Cộng sản Việt Nam không có lợi ích nào khác, mục tiêu lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Với mục tiêu lý tưởng đó tạo ra “ý Đảng, lòng dân” hòa quyện làm một. Xây dựng đất nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh cũng là khát vọng của toàn thể nhân dân Việt Nam, là giá trị phản ánh bản chất tốt đẹp của chế độ chính trị của Việt Nam hiện nay. Những luận điệu cố tình lu loa cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam “lừa bịp”, chỉ là tổ chức đại diện cho hơn 3 triệu đảng viên, chứ không thể đại diện cho toàn thể dân tộc Việt Nam(!) Hay, Đảng không thể và không có quyền đại diện cho xu hướng phát triển của dân tộc, nên không thể và không có quyền xác định mục tiêu phát triển cho dân tộc. v.v (!) Thực chất là cố tình xuyên tạc sự thật lịch sử và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thứ hai, từ năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam, một chính đảng cách mạng đã chính thức bước lên vũ đài chính trị, gánh vác sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam đã huy động được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc làm nên những thắng lợi to lớn có ý nghĩa thời đại sâu sắc. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa – Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đưa dân tộc Việt Nam từ thân phận nô lệ thành dân tộc bình đẳng với các dân tộc khác trên thế giới đấu tranh cho hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội. Việt Nam trở thành một dân tộc tiên phong trên thế giới đấu tranh cho sự nghiệp phi thực dân hóa, xóa bỏ vết nhơ lớn nhất trong lịch sử loài người. Kể từ đó, dân tộc ta đã làm nên những chiến công rạng rỡ, viết tiếp những trang sử vàng chói lọi. Điều đó cho thấy, vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng; vì sao Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ghi nhận vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thứ ba, Đảng Cộng sản Việt Nam đã, đang và sẽ mãi là trí tuệ, là đạo đức, văn minh được nhân dân tin tưởng trao cho Đảng quyền lãnh đạo đất nước. Đảng tự nguyện làm “đầy tớ”, làm “công bộc” của nhân dân, một đảng mác-xít – lênin-nít chân chính, Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đó là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Đảng càng chứng tỏ năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh thì nước ta càng phát triển vững chắc trên con đường xã hội chủ nghĩa để tiến lên cộng sản chủ nghĩa. Bằng trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức trong sáng Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng là một đảng cầm quyền “đạo đức, văn minh”.

Tóm lại, những kẻ cơ hội chính trị luôn tìm cách lợi dụng các trang mạng xã hội để tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước ta, chính họ mới là kẻ đang “núp trong xó”, “lừa bịp” nhân dân cần phải đấu tranh bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “Ai mới thực sự là kẻ “núp trong xó”, “lừa bịp”

 • 11 Tháng Mười, 2017 at 8:15 sáng
  Permalink

  đảng công khai tuyên truyền.

  Reply
 • 11 Tháng Mười, 2017 at 4:33 chiều
  Permalink

  Những kẻ cơ hội chính trị luôn tìm cách lợi dụng các trang mạng xã hội để tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước ta. Đúng là “vừa ăn cướp vừa la làng”./.

  Reply
 • 18 Tháng Mười, 2017 at 3:38 chiều
  Permalink

  Tất cả chúng ta, ai cũng phải kiên quyết đấu tranh với nhưng phần tử cơ hội chính trị, chuyên chống phá Đảng và Nhà nước ta.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.