Ai vì dân, ai chống dân?

Lợi dụng vấn đề môi sinh, môi trường, nhất là câu chuyện Formosa gây họa cho người dân 4 tỉnh miền Trung, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã rùm beng cái gọi là “Đảng Cộng sản Việt Nam bỏ mặc người dân miền Trung, không quan tâm, chăm lo đời sống của người dân, để họ tự vật lộn khó khăn, đói kém do Formosa gây ra”. Sự thật hay sự giả thì bọn người chu chéo, lu loa, thêu dệt câu chuyện ấy quá rõ. Họ thừa biết rằng, nói xấu, vu khống, xuyên tạc sự thật theo kiểu “ném đá dấu tay” không có “chứng cớ” nên không sao cả. Nếu có trời, phật và lời nguyền nào đó, chẳng hạn: Kẻ nào nói láo, vu oan, giá họa, xuyên tạc sự thật, hạ thấp vai trò của Đảng, Nhà nước,…thì lưỡi tự nhiên bị đứt, hay bị học máu mồm, v.v., chắc chắn những bọn người này không bao giờ dám lừa dối lương tâm, chống phá chế độ, gây thù chuốc oán…

Ai cũng biết rằng chăm lo cải thiện và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân là mục đích của chủ nghĩa xã hội, đồng thời đó là yêu cầu chi phối mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta từ trước đến nay. Trong thời kỳ mới, đặc biệt từ khi đổi mới đất nước đến nay việc chăm lo lợi ích của nhân dân, cả lợi ích vật chất và lợi ích tinh thần được đặt ra một cách cụ thể hơn, nên mọi chủ trương, chính sách đều phải bắt nguồn từ nguyện vọng chính đáng của nhân dân, vì lợi ích của nhân dân. Lợi ích của nhân dân được thực hiện như thế nào, được bảo đảm ra sao là thước đo chính xác nhất hiệu quả thực tế của đường lối, chính sách trong đời sống hiện thực. Không thể nói rằng, chính sách này là vì dân, nếu như quá trình thực hiện chính sách đó lại xâm hại đến quyền lợi và lợi ích chính đáng của nhân dân. Không thể nói Đảng, Nhà nước bỏ rơi người dân miềm Trung…, mà cuộc sống của họ lại diễn ra bình thường, từng bước ổn định và tiếp tục phát triển sản xuất…

Từ trước đến nay, Đảng ta luôn quan tâm chăm lo đến cuộc sống và lợi ích của nhân dân. Bởi lẽ. lý do ra đời, tồn tại và phát triển của Đảng là vì sự nghiệp giải phóng quần chúng nhân dân, mang lại hạnh phúc thực sự cho nhân dân. Toàn bộ hoạt động và sự phấn đấu của Đảng, trên thực tế, đều là vì nhân dân. Chỉ có kẻ nào “có mắt như mù”, mới không nhìn thấy điềi đó. Cần nhận thức rõ rằng, việc chăm lo lợi ích của nhân dân không chỉ đơn thuần là mục đích của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội mà nó còn là yêu cầu của việc bảo vệ chủ nghĩa xã hội. Mối quan hệ giữa việc chăm lo đến lợi ích của nhân dân với bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ngày càng trở nên khăng khít, đặc biệt trong điều kiện hiện nay.

Câu chuyện xoay quanh chủ đề Formosa…không nằm ngoài mục tiêu, sự quan tâm chăm lo đến đời sống của nhân dân mà Đảng ta đã thực hiện. Theo tư duy của Đảng, chúng ta phát triển kinh tế thị trường là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, và bản chất của nền kinh tế thị trường ấy là vì cuộc sống của con người, vì nhân dân lao động. Hơn nữa, theo tư duy của Đảng về sức mạnh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới, thì sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp, kết hợp sức mạnh bên trong với sức mạnh bên ngoài, kết hợp nội lực với ngoại lực; trong đó sức mạnh bên trong, nội lực đất nước là quyết định. Đặt trong bối cảnh của tình hình mới và tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ấy, chúng ta mới có thể thấy hết được ý nghĩa thực sự của mối quan hệ khăng khít giữa việc chăm lo lợi ích của nhân dân với bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, và sự cần thiết phải giải quyết tốt mối quan hệ này trong thực tiễn. Chẳng nhẽ, trong lúc người dân miền Trung gặp khó khăn do thảm họa Formosa gây ra, Đảng, Nhà nước ta lại chỉ đứng nhìn. Chỉ có bọn người xấu mới mượn cớ ấy để chống đối Đảng, Nhà nước, bôi đen chế độ mà thôi. Nói như vậy, chắc bạn đọc đã rõ: Ở đất nước này, ai thật sự vì dân và ai đang chống lại nhân dân. Những kẻ nhân danh đấu tranh vì lợi ích của nhân dân miền Trung, thực chất là lấy nó làm cái cớ để chống Đảng, Nhà nước, và chế độ mà thôi. Hãy nhìn cho rõ sự thật, nói cho đúng sự thật hỡi mấy người chuyên “buôn chuyện”. Tôi không biết bọn xấu thuê mướn, trả thù lao cho mấy người bao nhiêu tiền nhưng phản bội dân tộc, vu khống, nói xấu chế độ, về thực chất là các người đang chống lại nhân dân đó. Các người hiểu chưa.

Tôi nghĩ, các thế lực thù địch và cơ hội chính trị đều hiểu bản chất, nội dung của mối quan hệ khăng khít giữa việc chăm lo cuộc sống và đảm bảo lợi ích của nhân dân với bảo vệ Tổ quốc do sự quy định của bản chất, nội dung mối quan hệ giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa nhưng họ đã cố tình làm ngơ, coi như không biết hoặc có ý đồ xấu sa chống đối Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

 Xây dựng đất nước và bảo vệ chủ nghĩa xã hội cũng chính là chăm lo và bảo vệ lợi ích của nhân dân, lợi ích của quốc gia – dân tộc Việt Nam. Tính chất khăng khít, chặt chẽ của mối quan hệ này thể hiện rất rõ ở phương diện mục tiêu và phương diện động lực của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Lý luận và thực tiễn đều khẳng định rằng mục tiêu bảo vệ Tổ quốc, chăm lo và bảo vệ lợi ích của nhân dân, lợi ích của quốc gia – dân tộc Việt Nam là mục tiêu quan trọng của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa phải bao hàm trong đó việc bảo vệ lợi ích của nhân dân, gắn với mục tiêu xây dựng, tạo nên sự toàn diện chỉnh thể của việc chăm lo và bảo vệ lợi ích của nhân dân.

Tuy lợi ích của mọi người dân còn được thể hiện trong lợi ích của cộng đồng, xã hội, trong lợi ích của quốc gia dân tộc, thể hiện trong các nội dung bảo vệ khác và có mối quan hệ xoắn xuýt với các nội dung bảo vệ khác trong mục tiêu bảo vệ Tổ quốc, nhưng nói đến bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa mà không trực tiếp nói đến bảo vệ nhân dân, bảo vệ lợi ích của nhân dân, thì mục tiêu bảo vệ Tổ quốc cũng chưa thể hoàn chỉnh, thậm chí nó trở nên “trống rỗng”. Vì thế, không phải ngẫu nhiên, Đảng ta đã đề cập một cách rất cụ thể và sâu sắc vấn đề bảo vệ nhân dân, chăm lo và bảo vệ lợi ích của nhân dân trong Nghị quyết Đại hội XII và Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cũng như trong Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Quân đội.

Trong bối cảnh mới của sự phát triển kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay, lợi ích của các tầng lớp nhân dân chịu sự chi phối và tác động rất mạnh mẽ của nhiều nhân tố, làm cho việc nhìn nhận, xem xét, chăm lo và bảo vệ các lợi ích của nhân dân không đơn giản chút nào. Đâu là lợi ích chính đáng, đâu là lợi ích không chính đáng không phải trong mọi trường hợp đều đã được tường minh. Các lợi ích cụ thể của nhân dân, của các thành phần xã hội lại đan cài, đan xen, chồng lấn lẫn nhau, thâm nhập vào nhau rất phức tạp, (đương nhiên vấn đề bàn ở đây là lợi ích chính đáng và hợp pháp). Lợi ích chung của sự phát triển xã hội, của đất nước, của cách mạng được thể hiện và được thực hiện một phần rất quan trọng thông qua lợi ích chính đáng của mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp, mỗi cộng đồng và mỗi tổ chức. Vì vậy, bảo vệ lợi ích của cá nhân, lợi ích của từng người dân, bảo vệ lợi ích của mỗi doanh nghiệp, của mỗi cộng đồng, mỗi tổ chức là một nội dung rất quan trọng của bảo vệ lợi ích chung, bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, cần phải được nhận thức đúng và giải quyết tốt trong thực tiễn./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Ai vì dân, ai chống dân?

  • 13 Tháng Chín, 2016 at 2:01 chiều
    Permalink

    Mưu đồ đen tối và cực kỳ thâm độc của các thế lực thù địch, phản động, bọn cơ hội chính trị là đẩy mạnh việc tung tin xấu độc, làm ô nhiễm bầu không khí chính trị ở nước ta nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lái nước ta đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa.

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.