Âu Dương Thệ cố gắng hiểu câu “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”

Một trong những chiều trò nham hiểm của của các thế lực phản động là tung ra những thông tin sai sự thật nhằm gây ra sự mơ hồ và hoài nghi của người dân về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước ta trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Điển hình, tại trang “Doithoaionline”, bài viết gần đây của Âu Dương Thệ đưa ra luận điệu “Nhận định và dự đoán về tương lai Đảng Cộng sản VN – sau hơn nửa thế kỉ theo dõi và nghiên cứu các mục tiêu, hành động và kết quả của những người cầm đầu chế độ độc tài cai trị CSVN”. Đọc bài viết của Y thấy rõ những mưu đồ đen tối như:

Thứ nhất, Y cho rằng, “họ hứa hẹn thề thốt đổi mới, nhưng trước sau vẫn là chế độ độc đảng”.

Điều quan trọng đầu tiên, xác định rõ đổi mới là thay đổi hoặc làm cho thay đổi tốt hơn, tiến bộ hơn so với trước, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển, đồng thời đổi mới không phải là hạ thấp hoặc thay đổi bản chất và mục tiêu xã hội chủ nghĩa; đổi mới nhằm tăng cường sức mạnh và hiệu lực của chuyên chính vô sản; bằng những quan niệm đúng đắn hơn về chủ nghĩa xã hội và hình thức, biện pháp, bước đi thích hợp. Trên cơ sở nhận thức đúng đắn này, Đảng từng bước hoàn thiện nhận thức về đổi mới; khẳng định tiếp tục thực hiện “phát triển kinh tế – xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt”;

Thực tiễn lịch sử đã cho thấy, dù không ai tranh giành, không ai gạt bỏ, nhưng tất cả các đảng phái, tổ chức chính trị ở Việt Nam (ngoại trừ Đảng Cộng sản) đều không nắm được quyền lãnh đạo cách mạng. Các đảng phải, tổ chức chính trị dù là đảng của các nhân sĩ tri thức yêu nước nhiệt thành, hay là đảng của giai cấp tư sản dân tộc… cơ bản đều chưa có đường lối chính trị rõ ràng, thiếu hệ thống tổ chức chặt chẽ, có các đảng viên của các tổ chức đảng, đảng phái chính trị thiếu bản lĩnh, cơ hội… Vì thế, không đảng phái nào có đủ năng lực lãnh đạo và uy tín chính trị lãnh đạo cách mạng.

Đảng Cộng sản Việt Nam – Đảng của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam, ngay từ khi ra đời đã nắm được quyền lãnh đạo cách mạng, được các giai tầng xã hội thừa nhận, vì đã đề ra được chủ trương, đường lối đúng đắn, phù hợp với yêu cầu đòi hỏi của lịch sử. Đảng có phương pháp tổ chức, chỉ đạo hoạt động, phương pháp vận động quần chúng khoa học, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Từ những yếu tố đó, Đảng tạo lập được uy tín đối với nhân dân, được nhân dân hết lòng ủng hộ; sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ niềm tin hết thảy của nhân dân đối với Đảng. Có được niềm tin ấy dù Đảng tồn tại dưới hình thức nào (công khai hay bí mật), dù có bao nhiêu tổ chức, đảng phái tham gia trên vũ đài chính trị thì quyền lãnh đạo vẫn thuộc về Đảng Cộng sản Việt Nam. Có thể khẳng định uy tín chính trị là yếu tố căn bản trong việc xác lập vai trò lãnh đạo của Đảng đối với toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam. Uy tín của quần chúng nhân dân đối với Đảng, chân lý đó đã khẳng định ở Việt Nam, rõ ràng, chỉ có một Đảng cách mạng chân chính, có đường lối cách mạng đúng đắn, phấn đấu vì mục tiêu phụng sự Tổ quốc, phụng vụ nhân dân, được nhân dân yêu mến, thừa nhận quyền lãnh đạo, Đảng đó mới xứng đáng là đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam; không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

  Thứ hai, Âu Dương Thệ còn cho rằng: “Đất nước ta còn đang rất điêu linh, nhân dân ta còn đang bị đàn áp”.

Sau hơn 35 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước nghèo nàn, cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội lạc hậu, trình độ thấp, đến nay Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình; văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh, độc lập chủ quyền được giữ vững; vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

 Theo dữ liệu World Economic League Table 2022 của Trung tâm nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh (CEBR), Việt Nam sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 20 thế giới vào năm 2036. Cụ thể, năm 2022, Việt Nam đứng trong top 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đạt được điều này là do có sự lãnh đạo đúng đắn, khoa học của Đảng nên đã lôi cuốn được đông đảo nhân dân tham gia, ủng hộ. Cùng với luôn bảo đảm sự phát triển đồng bộ của cả kinh tế và chính trị, thực tiễn đất nước và quốc tế luôn được Đảng lấy làm tiêu chuẩn để không ngừng đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. Quan điểm này tiếp tục chỉ đạo, soi sáng sự nghiệp đổi mới trong thời gian tới của Đảng ta.

Như vậy, luận điệu trong bài viết của tên phản động Âu Dương Thệ là xuyên tạc, chống phá sự nghiệp đổi mới của Đảng và nhân dân ta, hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước và dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, sự thật vẫn là sự thật, mưu đồ đó không thể lừa gạt được người dân Việt Nam.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.