Bác bỏ quan điểm phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch tập trung chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam trên các lĩnh vực, như trên trang “Vietnamthoibao”, với bút danh Phạm Đình Bá đăng bài “Xung đột và huyền thoại trong “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Y đã dẫn giải bài viết của Nguyễn Hữu Đổng lập luận cho rằng: “mô hình kinh tế nầy là giả tạo, nhất là việc đảng có thể dùng chủ nghĩa xã hội để định hướng kinh tế thị trường… như thế là trái với quy luật khách quan, rất cần phải được loại bỏ khỏi hiến pháp”. Thực chất đây là một luận điểm chống phá với mưu đồ hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận bản chất tốt đẹp, tính tất yếu khách quan trong xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Bởi vì:

Thứ nhất, kinh tế thị trường là một kiểu tổ chức kinh tế phản ảnh trình độ phát triển của văn minh nhân loại. Kinh tế thị trường đã hình thành từ xã hội nô lệ, trong xã hội phong kiến có sự phát triển nhất định, đến xã hội tư bản chủ nghĩa kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ, đem lại sự giàu có cho các nền kinh tế thị trường hiện đại.

Chủ nghĩa Mác – Lênin cũng chỉ ra, loài người nhất thiết phải trải qua 5 hình thái kinh tế xã hội từ thấp đến cao: Cộng sản nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Kinh tế thị trường là một giai đoạn phát triển tất yếu lịch sử, song hiện nay kinh tế thị trường đang có những bước phát triển thích nghi với sự phát triển của các hình thái kinh tế xã hội. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, cùng với sự tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, để xây dựng được cơ sở vật chất kỹ thuật cho xã hội, đòi hỏi các nền kinh tế phải trải qua kinh tế thị trường. Tuy nhiên, tùy thuộc vào đặc điểm, điều kiện của mỗi nước để vận dụng và phát triển kinh tế thị trường, trên cơ sở quy luật vận động chung của kinh tế thị trường, theo định hướng riêng của mỗi nước.

Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nước nông nghiệp lạc hậu, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, hậu quả nặng nề do chiến tranh để lại, các thế lực thù địch thường xuyên tìm cách chống phá. Theo đó, mô hình kinh tế kế hoạch tập trung mang tính bao cấp chỉ đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ đất nước có chiến tranh. Do đó, để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho đi lên chủ nghĩa xã hội, cần phải trải qua thời kỳ quá độ với nhiều bước đi, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội đan xen.

Đại hội VI của Đảng (tháng 12/1986), trên cơ sở đổi mới tư duy, nắm bắt đúng quy luật vận động khách quan của kinh tế thị trường, xu thế phát triển tất yếu của thời đại, vận dụng đúng đắn, sáng tạo vào điều kiện cụ thể Việt Nam; Đảng ta đề ra chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần với những hình thức kinh doanh phù hợp. Đại hội VII, VIII của Đảng đều xác định xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước; và từ Đại hội IX của Đảng đến nay, cũng như Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta đều xác định: Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hiến pháp năm 2013 hiến định: Nền kinh tế Việt Nam là nền “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo”.

Lý luận về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam ngày càng được hoàn thiện; đó là nền kinh tế thị trường hiện đại; một kiểu tổ chức kinh tế vừa tuân theo những quy luật của kinh tế thị trường, vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội, có sự quản lý của Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; với tính ưu việt được thể hiện cả trong sở hữu, tổ chức quản lý và phân phối; gắn phát triển kinh tế với xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; đó là mục tiêu tốt đẹp mà xã hội loài người đang hướng tới và phấn đấu đạt được.

Thứ hai, thực tiễn quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hơn 36 năm qua đã chứng minh.

Qua hơn 36 năm đổi mới đất nước, từ Đại hội VI của Đảng (năm 1986) đến nay, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu to lớn và toàn diện về mọi mặt; kinh tế vĩ mô ổn định, vững chắc, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản bảo đảm, tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức khá cao. Tổng kết 35 năm đổi mới (1986 – 2020), Việt Nam từ một nước có nền kinh tế kém phát triển, có thu nhập thấp, đã trở thành nước đang phát triển có mức thu nhập trung bình, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; kinh tế Việt Nam phát triển liên tục từ 1986 đến 2020 với tốc độ trung bình khoảng 7% mỗi năm; thu nhập bình quân đầu người tăng khoảng 17 lần. Năm 2021, do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, trong khi nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới tăng trưởng thấp, song Việt Nam vẫn đạt tăng trưởng 2,56%. Năm 2022, Việt Nam lấy lại đà tăng trưởng 8,02%. Đời sống nhân dân được nâng lên, các chính sách an sinh xã hội bảo đảm tốt; chính trị – xã hội đất nước ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững.v.v.

Những thành tựu đó đã chứng minh đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với quy luật vận động khách quan của kinh tế thị trường, xu thế phát triển tất yếu của thời đại và điều kiện cụ thể của Việt Nam. Cho nên, những luận điệu mà Phạm Đình Bá đưa ra là hoàn toàn xuyên tạc, phủ nhận đường lối lãnh đạo của Đảng, chống phá cách mạng Việt Nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.