BÁC BỎ SỰ XUYÊN TẠC VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC Ở VIỆT NAM

Trong thời gian gần đây, lợi dụng việc Nhà nước Việt Nam đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đưa ra khởi tố, xét xử các tổ chức và cá nhân vi phạm pháp luật, trên trang Bureau CTM Media – Âu Châu, VietTuSaigon đăng tải bài: “Bắt cho nhiều, nhân dân cũng vậy thôi” nhằm xuyên tạc công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng thực thi pháp luật của Việt Nam.

Như chúng ta đã biết, từ khi thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII của Đảng tới nay, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được triển khai quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng.

Việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực được thể hiện rõ qua các Văn kiện Đại hội Đảng, nhất là Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; qua các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng, về phòng và đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Theo đó, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã triển khai nhiều giải pháp đột phá, đi vào chiều sâu; trong đó lấy giáo dục làm cơ sở, lấy pháp chế làm đảm bảo, trên tinh thần nhân dân và cả hệ thống chính trị vào cuộc; không có vùng cấm, không có đặc quyền, không có ngoại lệ, không chịu sự tác động của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào. Bởi vậy, công tác phòng và chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều đối tượng tham nhũng, tiêu cực, kể cả cán bộ lãnh đạo cấp cao, cán bộ thuộc diện Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương quản lý bị phát hiện và đưa ra xử lý trước pháp luật. Điều này không những cho thấy quyết tâm của Đảng và Nhà nước, tính nghiêm minh của pháp luật trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, mà còn góp phần xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị theo tinh thầm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII). Thực tế đó đã bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc của các phần tử xấu, cơ hội về chính trị như bút danh VietTuSaigon.

Mỗi chúng ta cần nêu cao cảnh giác, kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh bác bỏ những thông tin sai trái, bịa đặt như VietTuSaigon./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.