Bóp méo, xuyên tạc sự thật – hạng người có mắt như mù

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Vì vậy, trước thời điểm diễn ra Đại hội các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc phá hoại Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới chống phá Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII. Chúng viết bài nói xấu Đảng, chế độ, bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Đảng, phủ nhận thành quả cách mạng của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bôi nhọ hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam… trên các trang mạng xã hội. Đặc biệt là chúng đã lợi dụng thổi phồng những mặt yếu kém, hạn chế của Đảng, Nhà nước nhằm phủ nhận toàn bộ những toàn tựu to lớn trong công cuộc đổi mới mà Đảng và nhân dân ta đã giành được. Trong bài viết: “Càng thêm túng quẫn càng thêm ngông cuồng”, chúng đã triệt để khai thác những yếu kém, bất cập trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước và đưa ra lời kết “Chỉ có Cộng sản là loài vô Tổ quốc, vô đồng bào, vô dân tộc mới thản nhiên trước cảnh khổ của con Hồng cháu Lạc”. Đây là một luận điệu xuyên tạc sự thật, vô căn cứ nằm trong ý trong đồ chống phá của các thế lực thù địch đối với Đại hội Đảng các cấp. Một trong những trọng điểm mà chúng chống phá là phủ nhận vai trò của ĐCSVN đối với cách mạng Việt nam.

Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc; lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng; là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Trải qua 85 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng bước thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình. 15 năm sau khi thành lập, Đảng ta đã lãnh đạo Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, đánh đuổi đế quốc, thực dân, lật đổ chế độ phong kiến, lập ra nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á; mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam – kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Khi thực dân Pháp trở lại xâm lược Việt Nam, cả dân tộc Việt Nam đã nghe theo lời kêu gọi của Đảng, của Bác Hồ, lên đường kháng chiến và cuối cùng đã giành được thắng lợi to lớn, đánh thắng thực dân xâm lược và lập lại hoà bình ở miền Bắc Việt Nam. Trong hoàn cảnh đất nước tạm bị chia làm hai miền, Đảng đã lãnh đạo nhân dân cả nước tiến hành đồng thời hai cuộc cách mạng: Cách mạng XHCN ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Khi Mỹ đưa quân vào xâm lược ở miền Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân hai miền “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc (1975), đưa cả nước đi lên CNXH. Với thắng lợi vĩ đại của các cuộc cách mạng: Tháng Tám năm 1945, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 – 1954) và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975) do Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại lãnh đạo, dân tộc Việt Nam trở thành một trong những dân tộc đầu tiên làm cách mạng giải phóng dân tộc thành công ở một nước thuộc địa và lệ thuộc; một trong những dân tộc đầu tiên đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ và chủ nghĩa thực dân mới, mở đầu phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ-La tinh.

Sau thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân năm 1975, đất nước Việt Nam thống nhất, Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc cách mạng XHCN, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước tình hình đất nước gặp nhiều khó khăn về kinh tế, đời sống nhân dân còn thiếu thốn, Đảng ta đã chủ động khởi xướng và lãnh đạo thành công công cuộc đổi mới đất nước (1986). Trong ba thập kỷ của công cuộc đổi mới, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến rất phức tạp; kinh tế thế giới phục hồi chậm, khủng hoảng chính trị xảy ra ở nhiều nơi, nhiều nước; cạnh tranh về nhiều mặt ngày càng quyết liệt giữa các nước lớn tại khu vực; diễn biến phức tạp trên Biển Đông…Cùng với những ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, những hạn chế, khuyết điểm vốn có của nền kinh tế chưa được giải quyết; những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo quản lý và những vấn đề mới phát sinh đã làm cho lạm phát tăng cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ổn định kinh tế vĩ mô, tốc độ tăng trưởng và đời sống của nhân dân. Thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu đã gây thiệt hại nặng nề. Các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “DBHB” chống phá chúng ta trên tất cả các lĩnh vực. Nhu cầu bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội ngày càng cao. Đồng thời, chúng ta cũng phải giành nhiều nguồn lực để đảm bảo quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền đất nước trước những động thái mới của tình hình khu vực và quốc tế.

Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thành công công cuộc đổi mới và đã đưa đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đưa đất nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội và tình trạng nước nghèo kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, kinh tế vĩ mô từng bước được ổn định, lạm phát được kiềm chế. Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN từng bước hình thành phát triển… Chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hóa – xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống nhân dân có nhiều thay đổi, an sinh xã hội được quan tâm nhiều hơn và cơ bản được đảm bảo. Dân chủ XHCN được phát huy và ngày càng mở rộng, bầu không khí xã hội dân chủ, cởi mở hơn; dân trí được nâng cao, tính tích cực cá nhân và xã hội được phát huy. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền và cả hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ XHCN được giữ vững. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu, có hiệu quả. Những thành tựu to lớn trong 30 năm đổi mới trên các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng – an ninh, quan hệ quốc tế… đã khẳng định tính đúng đắn và sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ một đất nước bị tàn phá nặng nề bởi nhiều cuộc chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, bị các thế lực thù địch điên cuồng chống phá, bị bao vây, cấm vận kinh tế, lại phải chịu nhiều tổn thất do thiên tai khắc nghiệt gây ra, Việt Nam đã nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội; đời sống của các tầng lớp nhân dân lao động không ngừng được cải thiện; chính trị ổn định; lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng được củng cố; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Với những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới đất nước, Việt Nam trở thành một trong những nước đầu tiên tiến hành đổi mới thắng lợi theo định hướng XHCN. Nhân dân, dân tộc Việt Nam có quyền tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam – người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân. Từ thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước, chúng ta có thể khẳng định một cách có cơ sở rằng, được trang bị bằng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, được các tầng lớp nhân dân ủng hộ, tin và đi theo, Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, khả năng lãnh đạo nhân dân Việt Nam không chỉ thắng lợi trong đấu tranh giành và giữ chính quyền trong chiến tranh giải phóng và chiến tranh giữ nước, mà cả trong xây dựng phát triển kinh tế, xây dựng đất nước theo mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

85 năm thực hiện sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, quãng thời gian chưa dài nhưng những gì mà giai cấp, dân tộc đã thực hiện được quả là phi thường. Nếu không phải là một đảng mácxít- lêninnít chân chính như Đảng Cộng sản Việt Nam, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, của dân tộc thì chưa hẳn đạt được nhiều kỳ tích đến như vậy. Với tất cả những thành quả trên chúng ta có thể khẳng định rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam thật vĩ đại! Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng là lãnh tụ của giai cấp, của dân tộc, xứng đáng là chính đảng cách mạng duy nhất được giai cấp, dân tộc trao cho sứ mệnh lịch sử. Vậy mà vẫn còn có những kẻ “ăn không nói có”, cố tình đổi trắng thay đen, xuyên tạc sự thật, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, phủ nhận vai trò lãnh đạo của ĐCSVN. Vì vậy, mọi người dân Việt Nam luôn luôn nêu tinh thần cao cảnh giác và kiên quyết đấu tranh, bác bỏ những luận điệu sai trái này./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

13 thoughts on “Bóp méo, xuyên tạc sự thật – hạng người có mắt như mù

 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 10:41 sáng
  Permalink

  85 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã thoát khỏi thân phận nô lệ, trở thành người chủ nước nhà; đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng “có ý nghĩa lịch sử”. Với tất cả những thành quả trên chúng ta có thể tự hào khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam thật vĩ đại! Sự thật lịch sử là chân lý. Những kẻ cố tình bóp méo, xuyên tạc sự thật lịch sử, muốn hạ thấp uy tín của Đảng đều là phường “bán nước, hại dân”, cần phải loại trừ.

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 10:56 sáng
  Permalink

  “Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao,
  Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình,
  Đảng ta là đạo đức, là văn minh,
  Là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no…”.
  Xây dựng “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” là ý chí chính trị của Đảng, là tình cảm và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam, là yêu cầu tất yếu của sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo.
  Những kẻ bóp méo, xuyên tạc sự thật, hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, tất yếu chuốc lấy thất bại!

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 12:02 chiều
  Permalink

  Sự phát triển nào cũng sẽ tồn tại những mặt hạn chế. Có hạn chế để khắc phục thì lại mới có phát triển. Với cá nhân tôi, tôi luôn tin tưởng vào định hướng của Đảng và Nhà nước. Những thành quả kinh tế và hoà bình ngày hôm nay trên quê hương Việt nam chính là những minh chứng xác thực nhất.

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 12:45 chiều
  Permalink

  Trong bàn tay, năm ngón tay cũng có ngón ngắn, ngón dài. Mỗi con người cũng có những sai lầm khuyết điểm trong hoạt động thực tiễn. Với sứ mệnh lãnh đạo nhân dân ta xây dựng một xã hội mới, xã hội tốt đẹp, tiến bộ nhất trong lịch sử và chưa từng có tiền lệ, trong điều kiện luôn bị những kẻ phản bội quấy nhiễu thì chắc chắn cũng có những lúc, những nơi, những cá nhân mắc những sai lầm khuyết điểm. Nhưng Đảng ta đã nhìn thẳng vào sự thật, thừa nhận và sửa chữa những sai lầm khuyết điểm đó. Đồng thời, luôn kiên định với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đó là Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 1:21 chiều
  Permalink

  85 năm xây dựng và trưởng thành, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hoà bình và tiến bộ của nhân loại.
  Những kẻ xuyên tạc nhằm mục đích bôi nhọ, hạ thấp uy tín của đảng chỉ la những kẻ bán nước, cần phải đấu tranh kên án

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 1:54 chiều
  Permalink

  Mấy đứa hay chửi công sản vô tổ quốc, vô dân tộc… là những đứa có mối thù với cộng sản… hay cũng có thể đứa đấy chẳng có mối thù gì, chẳng có ân oán gì với chế độ công sản, nhưng được người ta cho tiên để chửi công sản, dù chẳng biết cộng sản là như thế nào… đó là bọn cứ có tiền là làm, chẳng cần phân biệt tốt xấu, đúng sai. Những đứa vì muốn thay đổi chế độ cộng sản để quay về với chế độ ngụy quyền Việt Nam cộng hòa tay sai cho Mỹ, cũng lớn tiếng chửi bới chế độ cộng sản, nhưng chúng chẳng làm được gì đâu, vì nếu làm được chúng nó đã làm rồi… “tiên hạ thủ vi cương” mà… bây giwof chúng nó không làm được gì nên chửi rủa để thỏa mãn phần nào, dù không thỏa mãn toàn bộ, giấc mơ quay trở lại chế độ Việt Nam cộng hòa bù nhìn ấy thôi.

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 11:57 chiều
  Permalink

  nếu không có cái nhìn ác ý đầy hận thù thì ai cũng nhận ra rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã từ một nước không có chủ quyền, không có độc lập, trở thành nước độc lập, có chủ quyền, nhân dân được làm chủ đất nước và làm chủ vận mệnh của bản thân mình. Vậy mà có những kẻ không thấy được sự thật hiển nhiên đó, phải chăng chúng không có mắt, hay là có mắt nhưng bị mù mất rồi.

  Reply
 • 1 Tháng Mười Hai, 2015 at 12:12 sáng
  Permalink

  Có một số phần tử vô ơn, bán nước chạy trốn hay được nhà nước Việt Nam ân xá ra nước ngoài ở, nhưng vẫn ấm ức, thù hằn Đảng và Nhà nước Việt Nam. Chúng điên cuồng chống phá sự toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam, xuyên tạc truyền thống, phủ nhận lịch sử của dân tộc Việt Nam, bôi nhọ, nói xấu lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam… Những phần tử đó đang núp bóng này nọ để mua chuộc, lôi kéo những người Việt Nam chân chính, yêu nước. Do đó, bài viết vạch trần, chỉ rõ bản chất xấu xa, phản động của những kẻ vô ơn, bán nước, điên cuồng chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam là rất cần thiết, tôi hoàn toàn ủng hộ và mong rằng những kẻ vô ơn, bán nước, điên cuồng chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam nhận được sự trừng phạt nghiêm khắc nhất.

  Reply
 • 1 Tháng Mười Hai, 2015 at 12:21 sáng
  Permalink

  Câu hỏi được đặt ra là: Ai, kẻ nào đã “thản nhiên trước cảnh khổ đau của con lạc, cháu hồng”? chắc chắn là một người có chỉ số IQ = 0 cũng dễ dàng có câu trả lời khi lần lượt lật lại trang sử đã qua hay chỉ cần nhìn vào cuộc sống của người dân. Do vậy, những kẻ bồi bút xó nhà đã vận dụng cái chỉ số IQ > 0 của mình để bóp méo sự thật, khoét sâu vào hạn chế, yếu kém nào đó nhằm mục đích xấu xa, mà lại không dùng cái chỉ số “dương” của mình làm ra của cải vật chất, phát triển khoa học công nghệ góp phần vào sự phát triển của nước nhà. Một người nông dân không thể một bước biết lái ôtô nếu không có thời gian nhất định học và tập lái, chứ chắng nói gì một nền nông nghiệp lạc hậu muốn tiến lên công nghiệp, tiến lên giầu có lại há chẳng phải học tập và rèn luyện hay sao. và hiển nhiên là quá trình ấy phải lọc bỏ những thói hư, tật xấu không còn phù hợp.

  Reply
 • 1 Tháng Mười Hai, 2015 at 1:12 sáng
  Permalink

  Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Tổ quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam ở trong nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài là đồng bào của mỗi người cộng sản Việt Nam. Lịch sử đã chứng minh, Đảng Cộng sản Việt Nam là bộ phận của dân tộc Việt Nam, luôn phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. 85 năm qua, với bao chiến công oanh liệt, Đảng ta xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân Việt Nam. Đấy là sự thật mà không ai, không một thế lực nào có thể bóp méo, xuyên tạc!

  Reply
 • 11 Tháng Mười Hai, 2015 at 8:55 sáng
  Permalink

  Bóp méo, xuyên tạc lịch sử, đổi trắng thay đen, phản ánh không đúng sự thật tình hình kinh tế – xã hội của đất nước là những hành động không phải là mới nằm trong âm mưu chống phá Đảng, chống phá chế độ của các thế lực phản động. Thế nhưng, nó được đẩy mạnh vào dịp đất nước ta đang chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng lần thứ XII lại là một âm mưu được tính toán rất bài bản và kỹ lưỡng. Chúng lợi dụng “dân chủ”, lợi dụng việc đóng góp vào Dự thảo Văn kiện để chống phá, xuyên tạc một cách tinh vi, nham hiểm. Do vậy, chúng ta cần nâng cao cảnh giác, nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của chúng, quyết tâm làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn ấy, góp phần bảo vệ thành công Đại hội Đảng lần thứ XII.

  Reply
 • 28 Tháng Mười Hai, 2015 at 9:39 chiều
  Permalink

  Trong thời gian qua, trên các trang mạng xã hội, blog cá nhân cũng xuất hiện nhiều nội dung “bịp bợm”, nói xấu các vị lãnh đạo. Chúng thường lấy các thông tin cóp nhặt, những hình ảnh không có thật để chĩa mũi nhọn vào các vị lãnh đạo, một tổ chức nào đó hòng làm sai lệch nhận thức của người dân, gây chia rẽ nội bộ, làm mất lòng tin của nhân dân đối với cán bộ. Thậm chí, chúng còn lấy hình ảnh một căn biệt thự cao cấp ở nước ngoài rồi chú thích cho rằng đó là của cán bộ A, lãnh đạo B… Những “nhà dân chủ” phản động còn cố tình bịa đặt, chắp nối những thông tin khác nhau rồi “bôi đen” thành một bài viết “hùng hổ” để tung lên các trang mạng xã hội, làm cho “thật giả lẫn lộn”. Tuy nhiên, sự thật đó đã bị bóp méo hoàn toàn. Đó là âm mưu của nhiều cá nhân, tổ chức phản động trong nước cũng trà trộn dưới nhiều danh nghĩa khác nhau để xâm nhập, bới móc thông tin mang tính một chiều và đưa lên mạng để tuyên truyền. Nói vậy để bà con ta, thanh niên ta biết vậy để vứt chúng vào sọt rác không cần bận tâm xem xét làm gì mất thời gian.

  Reply
 • 20 Tháng Hai, 2019 at 7:07 sáng
  Permalink

  Chỉ có kẻ đui mù mới không thấy được sự phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.