Bùi Quang Vơm dùng “bơm” thổi phồng khuyết điểm

Ba mươi năm đổi mới là giai đoạn quan trọng trong tiến trình lịch sử phát triển của đất nước ta, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Đổi mới có ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công, văn minh”.

Mặc dù còn nhiều hạn chế, yếu kém cần khắc phục, song nhìn tổng thể, với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. “Đất nước bước đầu thực hiện thành công công cuộc đổi mới, ra khỏi tình trạng kém phát triển, bộ mặt của đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi; sức mạnh về mọi mặt được tăng cường, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao; tạo tiền đề để nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới.”[1]. Với những thành tích đã đạt được, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu vươn lên trong những năm tiếp theo, thế mà hiện nay vẫn có người cố tình xuyên tạc bỉ ổi, đánh chú ý là bài viết “Liệu Việt Nam có thể tự cải cách?” của Bùi Quang Vơm.

Mở đầu bài viết, Vơm lập luận rồi quy kết, suy diễn chủ quan, rằng: “Suốt 86 năm qua Đảng Cộng sản Việt Nam không thay đổi mục tiêu”. Vì vậy, Việt Nam không thể cải cách, đổi mới toàn diện, đồng bộ được.

 1. Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ từ bỏ mục tiêu Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đòi Đảng từ bỏ mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là âm mưu của các thế lực thù địch

Theo Bùi Quang Vơm, Đảng Cộng sản Việt Nam phải thay đổi, từ bỏ mục tiêu: “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Điều này, Vơm hết sức phản động. Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ từ bỏ mục tiêu đó. Từ ngày thành lập đến nay, vượt qua mọi phong ba, bão táp và sự đàn áp, khủng bố của thực dân xâm lược; dù hoạt động bí mật hay công khai Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Mục tiêu đó, hiện nay đã và đang trở thành hiện thực. Mục đích của Bùi Quang Vơm là tuyên truyền, kích động, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị và xã hội. Vơm đã lầm, nhân dân Việt Nam luôn tin tưởng và tự hào về Đảng của mình và trìu mến gọi “Đảng ta”. 86 năm qua Đảng đã lãnh đạo nhân dân “dũ bùn đứng dạy sáng lòa”, chấm dứt hơn một trăm năm đô hộ của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; đánh thắng hai tên đế quốc đầu sỏ vào bậc nhất thế giới; tiến hành thắng lợi hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Hiện nay đang tiến hành công cuộc đổi mới và đã đạt được những thành tựu to lớn, nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới mừng cho Việt Nam, nhân dân Việt Nam tự hào về Đảng của mình, nhiều người Việt một thời đã từng ở bên kia chiến tuyến tuyên bố “không đội trời chung với cộng sản” đã quay về quê cha đất tổ, rũ bỏ thù hằn và chung tay xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

 1. Không thể vu cáo, xuyên tạc, Việt Nam hòa hoãn với Trung Quốc, thúc đẩy quan hệ với Mỹ là để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

 Đó là điều vu cáo, bịa đặt thô thiển và bỉ ổi. Bùi Quang Vơm đã cố tình xuyên tạc đường lối đối ngoại độc lập tự chủ của Đảng, Nhà nước ta. Dù quan hệ với Trung Quốc hay Mỹ thì đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn: “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập, nâng cao vị thế của đất nước; vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với tất cả các nước trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế”[2]. Mục đích của Bùi Quang Vơm đưa ra luận điểm này là nhằm bôi nhọ thanh danh, uy tín của Đảng, gây hoài nghị, hoang mang làm giảm lòng tin của nhân dân với Đảng. Đòi thay đổi thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng

Thay đổi thể chế chính trị theo hướng tự do ư? Thể chế chính trị theo hướng tự do là gì? Hỡi ông Bùi Quang Vơm! Phải chăng đó là thể chế đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập phải không? Thế thì chúng tôi xin: Không, ngàn lần không! Bởi lẽ, nói đến đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập là nói đến hệ thống chính trị có nhiều đảng phái đại biểu cho những giai cấp, những tầng lớp có lợi ích đối lập nhau. Thực tiễn trên thế giới hiện nay cho thấy: Sự tranh giành quyền lực chính trị, tranh giành quyền kiểm soát Nhà nước giữa các đảng phái luôn tiềm ẩn những nguy cơ mất ổn định chính trị, thậm chí xung đột vũ trang, nội chiến. Hơn nữa, chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập không phải là thước đo đánh giá vấn đề dân chủ, chế độ một đảng lãnh đạo không phải là nguyên nhân của mất dân chủ, độc tài như ông nghĩ.

Thực tế ở Việt Nam hiện nay, mặc dù thực hiện nhất nguyên chính trị và độc đảng cầm quyền, nhưng nhân dân chúng tôi có cuộc sống hòa bình, ổn định, ấm no, tự do, hạnh phúc, người dân thực sự làm chủ trên mọi lĩnh vực trên đời sống xã hội, có quyền làm tất cả những gì mà luật pháp cho phép. Chúng tôi không cần nhiều đảng phái chính trị khác nhau, chúng tôi chỉ cần một đảng thực sự vì dân, vì nước, đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc thực sự cho nhân dân. Hiện nay, nhân dân chúng tôi tin tưởng vào Đảng Cộng sản Việt Nam, quyết tâm theo Đảng và phấn đấu thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng, lãnh đạo. Bởi lẽ, 86 năm qua Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực sự vì dân, vì nước, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, đó là sự thật, không thể phủ nhận.

 1. Không thể vu cáo, bôi nhọ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Để vu cáo, bôi nhọ Đảng, Bùi Quang Vơm đã tìm cách vu cáo, bịa đặt, nói xấu các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, trong đó có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bùi Quang Vơm cố tình xuyên tạc sự thật. Hiện nay, mọi người dân Việt Nam từ miền ngược đến miền xuôi, từ thành thị đến nông thôn, dù ở trong nước hay ở nước ngoài đang vô cùng nô nức phấn khởi về thành công rất tốt đẹp của Đại hội XII. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Ban Chấp hành Trung ương tín nhiệm cao bầu làm Tổng bí thư. Điều đó, cho thấy đồng chí Nguyễn Phú Trọng là cán bộ ưu tú của Đảng, luôn hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, được Đảng, Nhà nước, nhân dân kính trọng, tin tưởng, “ý đảng, lòng dân” giao cho đồng chí trọng trách Tổng Bí thư, mong muốn đồng chí và Ban Chấp hành Trung ương lãnh đạo sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp phát triển.

Những luận điệu vu cáo, xuyên tạc, bôi nhọ trắng trợn của Bùi Quang Vơm vô cùng bỉ ổi và phản động về bản chất: nhằm gây chia rẽ mất đoàn kết trong Đảng, hạ uy tín của Đảng, Nhà nước với nhân dân; hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, và vì thế chúng ta cần phải hết sức tỉnh táo, cảnh giác, đấu tranh bác bỏ./.

[1] Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

[2] Đảng Cộng sản Việt, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2011, tr. 83 – 84.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Bùi Quang Vơm dùng “bơm” thổi phồng khuyết điểm

 • 22 Tháng Ba, 2016 at 9:10 sáng
  Permalink

  Sau 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, thế và lực của đất nước ta tăng lên nhiều; vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam tiếp tục được nâng cao. Đương nhiên, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng cũng đã vấp phải một số sai lầm, khuyết điểm nhưng Đảng đã sớm nhận ra và quyết tâm sửa chữa, được nhân dân tin tưởng. Vì vậy, không thể lợi dụng những hạn chế, khuyết điểm đó mà phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, vu cáo, xuyên tạc một cách trắng trợn bản chất của Đảng, những thành quả cách mạng của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng trong hơn 86 năm qua. Vì vậy, những luận điệu vu cáo, xuyên tạc, bôi nhọ trắng trợn của Bùi Quang Vơm là vô cùng phản động, chúng ta cần phải hết sức tỉnh táo, cảnh giác, đấu tranh bác bỏ./.

  Reply
 • 22 Tháng Ba, 2016 at 3:40 chiều
  Permalink

  Những luận điệu như chuyển hóa thể chế nước ta “sang thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng, có cạnh tranh lành mạnh”, rồi nào là “Độc lập dân tộc, chứ không phải là chủ nghĩa xã hội”, bôi nhọ, xuyên tạc lãnh đạo Đảng, Nhà nước… chỉ là một trong vô số thủ đoạn nham hiểm của kẻ thù mà tất cả chúng ta cần phải cảnh giác! Bùi Quang Vơm càng điên cuồng chống phá Đảng, chống phá chế độ càng cho thấy y là một kẻ có mắt như mù, có tai như điếc trước sự thật mà ai cũng nhìn thấy, nghe thấy!

  Reply
 • 22 Tháng Ba, 2016 at 9:25 chiều
  Permalink

  Bùi Quang Vơm chẳng qua chỉ là thằng “Bờm” giống như “Bù nhìn rơm” mà thôi; hắn là ai mà dám lớn giọng bàn về thể chế chính trị ở Việt Nam, hắn có biết được rằng nhân dân Việt Nam có được cuộc sống âm no, tự do, hạnh phúc như ngày hôm nay là nhờ có sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt hơn 86 năm qua của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; đó là thành quả vĩ đại, là chân lý không ai có thể phủ nhận; tuy nhiên, trong 86 năm lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng ta cũng mạnh dạn thừa nhận còn có những hạn chế, yếu kém cần khắc phục, song nhìn tổng thể, với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Vì vậy, mỗi chúng ta phải hết sức tỉnh táo và cảnh giác trước những luận điệu vu cáo, phản động, xuyên tạc, bôi nhọ trắng trợn của tên Bùi Quang Vơm.

  Reply
 • 28 Tháng Ba, 2016 at 10:41 sáng
  Permalink

  Những thành tựu của cách mạng Việt Nam trong hơn 86 năm qua, đặc biệt là trong quá trình đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì không ai có thể phủ nhận được. Thế nhưng, các thế lực thù địch, với âm mưu chống phá cách mạng Việt Nam, nhằm lái con thuyền cách mạng nước ta theo hướng Chủ nghĩa tư bản đã không từ bất cứ một thủ đoạn nào để bôi xấu Đảng, chế độ và lãnh tụ. Bùi Quang Vơm cũng chỉ là một tên phản động, theo đóm ăn tàn, là con “rối” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động, thù địch. Những luận điệu của Bùi Quang Vơm cũ rích, nhạt nhẽo như đống rơm khô ăn rồi là ợ ra nhai lại của những con dê, con bò. Nuốt đi Vơm ạ.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.