Bùi Quang Vơm lập lờ lẫn lộn trắng đen

Thời gian gần đây, các bài viết của Bùi Quang Vơm xuất hiện trên các trang mạng xã hội với tần xuất ngày càng tăng. Mới đây, trên Danlambao, với tiêu đề:Nhất thể hóa hay chuyển hóa thể chế, Bùi Quang Vơm đã cố tình, bịa đặt, suy diễn, xuyên tạc bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp và lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

1. Bùi Quang Vơm xuyên tạc rằng, gần đây, Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu tính đến chuyện “tự chuyển hóa” để tự biến mình thành một thể chế hợp thức với các loại hình thể chế chính trị phổ biến đang tồn tại trên thế giới. Hắn đã cố tình suy diễn, xuyên tạc quyết tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam khi xác định những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” làm cơ sở để đảng viên và tổ chức đảng các cấp tự soi, tự sửa, giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đấu tranh, phòng ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Sự thật lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh: 87 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn thể dân tộc Việt Nam đã đánh thắng hai tên đế quốc đầu sỏ vào bậc nhất thế giới; tiến hành thắng lợi hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía tây Nam và phía Bắc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hôi chủ nghĩa. Ngày nay, Đảng đang lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Với những thành tựu đạt được qua hơn 30 năm đổi mới, nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới mừng cho Việt Nam, nhân dân Việt Nam tự hào về Đảng của mình. Đó là bằng chứng xác thực nhất để bác bỏ những gì Bùi Quang Vơm xuyên tạc.

2. Không thể xuyên tạc, tinh giảm tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thực chất là một chiến dịch “thanh trừng nội bộ, củng cố vây cánh”.

Để nâng cao hiệu lực lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan Đảng, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tinh thần của Nghị quyết đang thổi luồng sinh khí mới góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý Nhà nước, tiết kiệm ngân sách, giảm chi thường xuyên, cải cách tiền lương, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Theo đó, Chính phủ đã ban hành Kế hoạch tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với lộ trình và giải pháp phù hợp, đảm bảo sự ổn định, phát triển của đất nước được nhân dân đồng tình ủng hộ. Thế mà Bùi Quang Vơm cố tình xuyên tạc, về thực chất đây là một chiến dịch “thanh trừng nội bộ, củng cố vây cánh”. Thật là sự bịa đặt, vu khống, sự xuyên tạc bỉ ổi!

3. Bùi Quang Vơm cố tình xuyên tạc chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

Trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đảng ta đã chỉ rõ: Mục tiêu tối thượng của đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta là bảo đảm lợi ích quốc gia – dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, “giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân; nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới”. Mục tiêu đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta rất rõ ràng, minh bạch, thế mà Bùi Quang Vơm cố tình xuyên tạc, vu khống: “Cứ đi sau con voi Tàu Cộng thì chỉ còn bã”. Đúng là kẻ phản động đã lộ rõ nguyên hình!

Bình luận bằng tài khoản Facebook

6 thoughts on “Bùi Quang Vơm lập lờ lẫn lộn trắng đen

 • 14 Tháng Năm, 2017 at 11:17 sáng
  Permalink

  Bùi Quang Vơm, con Vạc chuyên đi ăn đêm lại vươn dài cổ để ca ngợi, cổ súy cho thể chế dân chủ phương tây; hắn ra sức phê phán, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như những thành quả của công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước 30 năm qua của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN; chúng ta phải hết sức cảnh giác và không bị mắc mưu trước những lời đường mật phản động của chúng.

  Reply
 • 15 Tháng Năm, 2017 at 9:51 sáng
  Permalink

  xuyên tạc, phản động lại chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước thuộc về bản chất của y

  Reply
 • 16 Tháng Năm, 2017 at 8:08 sáng
  Permalink

  Bùi Quang Vơm là tên bồi bút, tay sai, phản động. Những việc làm của y không thể chấp nhận!

  Reply
 • 18 Tháng Năm, 2017 at 8:22 sáng
  Permalink

  Những thành tựu đạt được trong hoạt động đối ngoại là quan trọng, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Điều đó khẳng định đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta là hoàn toàn đúng đắn. Những lời lẽ mà Bùi Quang Vơm đưa ra đã lộ rõ bản chất cơ hội, phản động của Y./.

  Reply
 • 31 Tháng Năm, 2017 at 10:41 sáng
  Permalink

  Với động cơ chống Đảng, chống chế độ, Bùi Quang Vơm đã viết những điều “nghịch tặc, vô đạo” vu cáo.Là những người dân Việt Nam yêu nước, chúng ta cần nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu và thủ đoạn hoạt động thâm độc của bè lũ phản động lợi dụng dân chủ, tuyên truyền chống Đảng, chống Nhà nước như Bùi Quang Vơm

  Reply
 • 31 Tháng Năm, 2017 at 10:42 sáng
  Permalink

  Bùi Quang Vơm vẫn theo lối “bình cũ, rượu mới”, mục đích không ngoài khuếch trương thanh thế, kiếm chút đôla và để không bị “lạc lõng” giữa “bầy đàn” dân chủ phản động. Chúng ta cần hết sức cảnh giác

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.