Cái nhìn thiển cận của Quốc Bảo

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi đội ngũ trí thức là một bộ phận quan trọng của lực lượng cách mạng, có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vậy mà, trên trang mạng Thongluan-rdp.org, với tựa đề “Chân dung tự họa của trí thức cộng sản”, Quốc Bảo đã có cái nhìn thiển cận về vai trò, cũng như đóng góp của đội ngũ trí thức Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, cho rằng: Đảng Cộng sản đã đào tạo ra trí thức của Đảng, những người mang mộng ước quyền lực với ngôn ngữ dân túy. Đây là luận điệu hoàn toàn sai trái, phản động, xuyên tạc trắng trợn đường lối, quan điểm của Đảng ta đối với đội ngũ trí thức và những đóng góp của đội ngũ trí thức Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bởi lẽ:

Thứ nhất, Ðảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng vị trí, vai trò của trí thức, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức phát triển.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Ðảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách để phát triển cả về số lượng, chất lượng và phát huy vai trò của đội ngũ tri thức trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) đã ban hành: Nghị quyết số 27-NQTW ngày 06/8/2008 “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Nghị quyết đã đánh giá một cách khách quan, khoa học về đội ngũ trí thức Việt Nam, thẳng thắn chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của đội ngũ này và đề ra nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đặt mục tiêu phấn đấu “đến giữ thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước công nghiệp phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Trong đó xác định: Xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. Có cơ chế phát huy dân chủ, tự do sáng tạo và đề cao đạo đức, trách nhiệm trong nghiên cứu khoa học. Ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng, môi trường làm việc, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo của trí thức. Đây là những minh chứng chân thực nhất, khẳng định sự quan tâm và coi trọng đội ngũ trí thức của Đảng, Nhà nước ta.

Đến nay, sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, cả nước đã tăng hơn 4,2 triệu người có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên. Đội ngũ trí thức Việt Nam đã tăng thêm khoảng 3,1 triệu người. Lĩnh vực văn học – nghệ thuật có hơn 43.000 văn nghệ sĩ, đa phần đã qua đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; không ít văn nghệ sĩ có trình độ cao, tạo được hiệu ứng xã hội tốt. Trong các lĩnh vực đặc biệt như quốc phòng, so với năm 2008, số lượng trí thức đã tăng 68%, có những đơn vị như Tập đoàn Công nghiệp -Viễn thông Quân đội đã tăng 200%… Ngoài trí thức trong nước còn có khoảng hơn 400.000 trí thức Việt kiều (trong đó có hơn 6.000 tiến sĩ và hàng trăm trí thức tên tuổi được đánh giá cao). Đội ngũ trí thức nước ta có tinh thần yêu nước, có lòng tự hào, tự tôn dân tộc sâu sắc, luôn gắn bó với sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo.

Thứ hai, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đội ngũ trí thức Việt Nam không ngừng phát triển, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những năm qua, đội ngũ trí thức trực tiếp tham mưu, góp ý, phản biện vào những quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước. Trong xây dựng và hoàn thiện chủ trương, đường lối, chính sách, hoạch định các chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Đảng và chính quyền các cấp từ Trung ương đến cơ sở đều có sự đóng góp tích cực của đội ngũ trí thức. Điều này được minh chứng qua việc chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam liên tục được cải thiện, đến năm 2021 đã đứng vị trí thứ 44/132 quốc gia, vùng lãnh thổ được xếp hạng, tăng mạnh so với vị trí thứ 71 của năm 2014. Năm 2021, Việt Nam cũng là một trong 4 quốc gia có thu nhập trung bình được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới đánh giá là đang bắt kịp đà tăng chỉ số đổi mới sáng tạo của thế giới.

Đặc biệt, trong bối cảnh chịu tác động nặng nề bởi đại dịch Covid-19, đội ngũ trí thức Việt Nam đã đóng vai trò động lực, đi đầu trong việc nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ, nhất là trong chuyển đổi số để chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế theo hướng hiện đại. Đây là yếu tố quan trọng để đất nước ta vượt qua những khó khăn, vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 vừa khôi phục và phát triển kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Sự thật trên đã vạch trần luận điệu sai trái, phản động của Quốc Bảo nhằm tuyên truyền bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận vai trò và sự đóng góp của đội ngũ trí thức trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta cần đề cao cảnh giác, tỉnh táo và kiên quyết vạch trần âm mưu thâm độc, nham hiểm của Quốc Bảo và đồng bọn./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.