“CÂM HAY NGÓNG, NGỌNG HAY NÓI”

Trên trang Bureau CTM Media – Âu Châu, kẻ tự xưng là Song Chi phát tán tài liệu hết sức phản động có tựa đề: “Thoát khỏi thời thực dân phong kiến, rồi lại bị giai cấp thống trị mới đè đầu cưỡi cổ”. Song Chi đã trắng trợn xuyên tạc lịch sử dân tộc, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta cũng như những thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; cố tình bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước; kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân ta; mục đích của Song Chi không có gì khác là muốn lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Y đúng là kẻ “Câm hay ngóng”, “ngọng hay nói”.

Người dân Việt Nam đều biết, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn dựa vào dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, coi đó là mục tiêu, động lực của cách mạng. Hiến pháp năm 2013 khẳng định: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực của Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Đảng đã lãnh đạo nhân dân làm cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, đưa người dân từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Tiếp đó, Đảng lãnh đạo nhân dân đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, chiến tranh biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam, cả nước thống nhất đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trải qua hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta luôn đoàn kết một lòng, kiên trì phấn đấu và đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử; chưa bao giờ nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay; những thành tựu đó khẳng định vai trò, năng lực lãnh đạo, trí tuệ, uy tín và bản lĩnh của Đảng ta, là niềm tự hào chính đáng của nhân dân ta, thành tựu đó không một thế lực nào có thể phủ nhận được.

Những năm vừa qua, kinh tế nước ta liên tục phát triển với tốc độ cao, quy mô nền kinh tế năm 1989 mới đạt 6,3 tỷ USD, đến năm 2020 đã đạt 268,4 tỷ USD (gấp 42,6 lần). Đời sống người dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt; năm 1985 bình quân thu nhập đầu người mới đạt 159 USD/năm thì đến năm 2020 đạt gần 2.800 USD/năm. Việt Nam đã hoàn thành, về đích trước 10 năm so với Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDG) về giảm nghèo, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao: Tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước đã giảm từ 58% năm 1993 xuống 22% năm 2005; 9,45% năm 2010; 7% năm 2015; 2,75% năm 2020 (theo chuẩn nghèo đa chiều).

Không dừng lại ở đó, tại Đại hội XIII, Đảng ta đã khẳng định khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai các cường quốc năm châu. Đại hội xác định: Mục tiêu đến năm 2025, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Động lực của sự phát triển đất nước là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta luôn xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân. Với quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, nhân dân ta với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, chắc chắn chúng ta có đủ thế và lực đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, vững bước trên con đường phát triển, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, đem lại cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Thực tế cho thấy, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị sẽ không bao giờ từ bỏ âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta. Trước những âm mưu, thủ đoạn thâm độc và xảo quyệt của chúng, nhân dân ta cần phải hết sức tỉnh táo, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh, đập tan những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, để đưa cách mạng nước ta vững bước tiến lên./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.