Cần cảnh giác với luận điệu sai trái của David Brown

Với mục tiêu xuyên tạc kết quả phòng chống tham nhũng và công tác cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa qua trên trang “Doithoaionline” David Brown có bài viết: “Cuộc thập tự chinh đơn độc của Nguyễn Phú Trọng”  cho rằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chấp nhận hy sinh những người giỏi năng lực để tự ý đưa những người trung thành với đảng vào bộ máy quản lý Nhà nước. Thực tế, đây là luận điệu sai trái của David Brown về công tác cán bộ của Đảng.

Thứ nhất, thực hiện vai trò đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn diện công tác cán bộ, trong đó có trách nhiệm giới thiệu cán bộ của đảng để dân bầu, nắm giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý bộ máy nhà nước từ Trung ương đến cơ sở. Đảng đề ra phương hướng và những nguyên tắc cơ bản nhằm xây dựng Nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân. Xây dựng bộ máy nhà nước chính quy, có quy chế làm việc khoa học với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực tổ chức và quản lý, hết lòng phục vụ nhân dân cùng với tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Đảng lãnh đạo toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn những đảng viên ưu tú, những người ngoài Đảng có phẩm chất, năng lực giới thiệu đề cử, ứng cử, thông qua cơ chế bầu cử, tuyển chọn, bố trí vào công tác trong các cơ quan nhà nước. Đảng giáo dục, rèn luyện, kiểm tra đảng viên chấp hành và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đảng đào tạo, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ để họ luôn xứng đáng là công bộc của nhân dân. Do vậy, công tác cán bộ là chức trách, nhiệm vụ của Đảng, không phải là việc riêng của bất cứ cá nhân nào.

Thứ hai, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Đảng thừa nhận những hạn chế trong công tác cán bộ đó là cán bộ, công chức, viên chức dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung còn ít. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tiên phong, gương mẫu; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ vẫn còn phức tạp. Tự phê bình và phê bình có nơi còn hình thức. Thực hiện trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu chưa tạo được sự lan tỏa sâu rộng. Chính sách cán bộ chưa thực sự tạo động lực để cán bộ toàn tâm, toàn ý với công việc; chưa có cơ chế bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. Một số nơi, người đứng đầu chưa phát huy hết trách nhiệm, thiếu bản lĩnh, chưa gương mẫu, còn thụ động, né tránh, trông chờ vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

Đảng xác định cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phục vụ nhân dân, phụng sự phát triển đất nước. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi với cải cách tiền lương, chế độ, chính sách, tạo môi trường, điều kiện làm việc để thúc đẩy đổi mới sáng tạo; có cơ chế lựa chọn, đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài, khuyến khích bảo vệ cán bộ dám hành động vì lợi ích chung, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Có cơ chế sàng lọc, thay thế kịp thời những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, bị xử lý kỷ luật, không còn uy tín đối với nhân dân theo phương châm có vào, có ra, có lên, có xuống. Bảo đảm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, sử dụng nhân tài; kiên quyết không để lọt người không xứng đáng, không bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức vào đội ngũ cán bộ đương chức và cán bộ quy hoạch cấp chiến lược. Xử lý nghiêm, đồng bộ giữa kỷ luật Đảng với kỷ luật của Nhà nước đối với cán bộ vi phạm, những cán bộ có động cơ sai trái, tư tưởng cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ, không để lợi ích cám dỗ; không để quan hệ thân quen chi phối, thực hiện “dùng người tài, không dùng người nhà”. Kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, và chống biểu hiện gây mất đoàn kết nội bộ, kể cả khi đã chuyển công tác.

Đảng xác định công tác cán bộ là hệ trọng vì “cán bộ là gốc của mọi công việc”; trong đề bạt, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ phải thực hiện nghiêm phương châm có vào, có ra, có lên, có xuống. Công tác cán bộ của Đảng là phải lựa chọn những cán bộ có đủ phẩm chất năng lực, uy tín, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân để đề bạt, bổ nhiệm nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Vì vậy, nhân dân phải tin tưởng vào công tác cán bộ của Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và phải thường xuyên đề cao cảnh giác với những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động chống phá Đảng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.