Cảnh giác với âm mưu nham hiểm của Nguyễn Tiến Dân

Hiện nay cái tên Nguyễn Tiến Dân không còn lạ lẫm với cư dân mạng cũng như độc giả trong và ngoài nước. Đích thị đây là một kẻ “cơ hội chính trị”, chuyên “bồi bút” cho các thế lực thù địch, phản động bằng những bài viết xuyên tạc, bóp méo sự thật về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Mới đây, Y có bài viết: “Nhân thánh lễ tạ ơn, nghĩ về cái sự ngược đời: đảng bắt dân phải ơn đảng”. Trong bài viết, Nguyễn Tiến Dân đưa ra một mớ luận điệu hổ lốn, vô chứng, lấy một vài hiện tượng đơn lẻ để làm căn cứ rồi quy chụp, phủ nhận tính cách mạng, khoa học chủ nghĩa Mác – Lênin, cũng như công lao của Đảng đối với nhân dân, dân tộc.

Với tâm địa thù hận Nguyễn Tiến Dân đưa ra một số luận điệu: “Chúng ta khao khát có được độc lập, nhưng Đảng đã dùng thuốc độc, là Chủ nghĩa Mác – Lênin để giúp chúng ta giải khát. Uống thuốc độc vào người…xã hội Việt Nam bang hoại” hay “Đảng đã có công kéo tụt lùi sự phát triển của đất nước ta và dân tộc ta. Xin hỏi Nguyễn Tiến Dân có biết lịch sử Việt Nam? Nếu không biết hay Ông “cố tình” không biết tôi xin nhắc lại. Lịch sử dân tộc Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX đã cho thấy, dưới chế độ thuộc địa nửa phong kiến nhân dân ta sống lầm than, cực khổ vì mất nước. Đã có nhiều nông dân, sĩ phu yêu nước đứng lên tập hợp nhân dân khởi nghĩa để giành lại độc lập cho dân tộc nhưng đều bị thất bại. Chỉ đến khi Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh tìm đến chủ nghĩa Mác – Lênin, một học thuyết cách mạng, khoa học, có tính nhân văn cao cả được truyền bá vào Việt Nam, thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Từ đó, nhân dân ta một lòng theo Đảng và Bác Hồ, đoàn kết toàn dân tộc thành một khối thống nhất, vùng lên đấu tranh giành chính quyền, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa nhân dân lao động thoát khỏi kiếp ngựa trâu, trở thành người làm chủ thật sự của đất nước. Tiếp đó, Đảng lãnh đạo nhân dân ta giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đảng đã khởi xướng và lãnh đạo nhân dân tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước và đã giành được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, vị thế và uy tín của Việt Nam được khảng định. Những thành quả to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự thật khách quan, không một ai, không thế lực thù địch nào có thể xuyên tạc, phủ nhận.

Cha ông xưa đã dạy: “Con người có tổ, có tông, như cây có cội như sông có nguồn”. Vậy nên, đã là người Việt Nam, dù ở địa vị nào, ở bất kỳ nơi đâu, hoàn cảnh nào cũng đừng quên cội nguồn dân tộc, phải nhớ đến quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn, nhớ đến quá trình đấu tranh gian khổ của dân tộc dưới dự lãnh đạo của Đảng. Nguyễn Tiến Dân hãy nhớ rằng, nhờ có Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo mà nhân dân ta đã giành lại độc lập dân tộc, non sông thu về một mối, đưa nhân ta thoát khỏi kiếp nô lệ trở thành người làm chủ đất nước kể từ đó đến nay; trong đó có cả bản thân Nguyễn Tiến Dân. Bác Hồ đã nói: “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Câu nói của Bác như một lời hiệu triệu, nhắc nhở mỗi công dân Việt Nam, mỗi con Lạc cháu Hồng phải có trách nhiệm tìm hiểu về cội nguồn, lịch sử dân tộc, qua đó gìn giữ, phát triển, giáo dục và khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ mai sau. Thế nhưng, bấy lâu nay Nguyễn Tiến Dân đã không có công sức đóng góp cho đất nước, cho dân tộc bồi bút, theo đuôi những kẻ phản động, những kẻ bán nước cầu vinh, xuyên tạc, nói xấu Đảng. Thực tiễn đã chứng minh Đảng ta có đủ năng lực lãnh đạo, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn được nhân dân tin cậy, thừa nhận là người lãnh đạo chân chính, duy nhất là đội tiên phong của giai cấp công nhân của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam.

Như vậy, có thể khẳng định âm mưu nham hiểm của Nguyễn Tiến Dân đã quá rõ ràng, nhằm gây sự hoài nghi, dao động trong nhân dân, phá vỡ sự đồng thuận của toàn xã hội, làm suy giảm niềm tin của nhân dân ta đối với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân Việt Nam cần hết sức cảnh giác, tỉnh táo, kiên quyết đấu tranh để góp phần bảo vệ và giữ vững sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.