Cảnh giác với chiêu trò: “Phủ nhận thành quả cách mạng” của các thế lực thù địch!

Để có được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa sau hơn 35 năm thực hiện đổi mới đất nước, không thể không nhắc đến sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, sự cố gắng to lớn, rất đáng tự hào của toàn dân và toàn quân ta. Tuy nhiên, để bôi nhọ và hạ thấp thành quả cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, các thế lực thù địch đã cố tình đổi trắng, thay đen, xuyên tạc, bóp méo bản chất, tính chất và thành tựu to lớn của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, kháng chiến chống xâm lược của nhân dân ta, nhất là những thành tựu của sự nghiệp đổi mới đất nước. Chúng tập trung công kích, xuyên tạc cái gọi là thành tựu của đổi mới là do Đảng, Nhà nước Việt Nam “tự mình khen mình”, chứ thực chất là không có thật. Chúng còn cho rằng, để đất nước rơi vào tụt hậu như hiện nay là do Đảng ta “lựa chọn con đường chiến tranh”, “thiếu khôn ngoan về một tầm nhìn”, “thiếu đường, hướng xây dựng, phát triển”, những thành tựu đổi mới nếu có là chỉ “chui vào túi của bọn độc tài”, bọn tham nhũng, tham quan; còn đất nước vẫn trong cảnh nghèo nàn, tụt hậu, người dân nghèo thì không được thụ hưởng.

Thực tế lịch sử cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cho thấy, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoàn toàn xứng đáng với sự lựa chọn, giao phó của lịch sử, sự tin cậy của nhân dân. Đảng đã lãnh đạo nhân dân làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tiếp đó, Đảng đã khởi xướng và lãnh đạo nhân dân tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước và đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta đã thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước được hình thành, phát triển. Chính trị – xã hội ổn định. Quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hóa – xã hội có bước phát triển. Bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao

Dẫu có xuyên tạc, phủ nhận thành quả cách mạng của Đảng và nhân dân đến đâu thì các thế lực phản động, cơ hội chính trị cũng không thể bẻ cong được sự thật, cả lý luận và thực tiễn đều khẳng định, những thành tựu to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là do sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng. Mỗi người dân Việt Nam cần nêu cao tinh thần cảnh giác với chiêu trò phủ nhận thành quả cách mạng, của các thế lực thù địch./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.