CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA NGUYỄN ĐÌNH CỐNG

Trên trang mạng Baotiengdan có giật tít “Phản biện học thuyết của Mác” do Nguyễn Đình Cống đăng đàn. Nội dung “phản biện” của Nguyễn Đình Cống thực chất nhằm phê phán và từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin với mục tiêu là xóa nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cần khẳng định dứt khoát rằng, những tác phẩm của C.Mác nói riêng, chủ nghĩa Mác – Lênin nói chung là một học thuyết cách mạng và khoa học không chỉ giải thích chính xác quy luật của sự vận động, phát triển thế giới khách quan, mà quan trọng hơn còn cải tạo thế giới hướng đến những điều tốt đẹp nhất cho tự nhiên, xã hội và con người. Điều đó không cần phải tranh cãi.

Có thể thấy những sai lầm mà Nguyễn Đình Cống “phản biện học thuyết của Mác” ở mấy điểm sau đây:

Trước hết, về nội dung và phương pháp tiếp cận vấn đề của Nguyễn Đình Cống là hoàn toàn thiếu khoa học, không toàn diện, cắt xén thông tin nên dẫn đến kết luận sai trái.

Mọi người đều biết khi bàn về bản chất con người C.Mác viết: “Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hoà những quan hệ xã hội”. Bản chất con người được xem xét trong những điều kiện lịch sử cụ thể với những quan hệ xã hội hiện thực. Bản chất con người không phải ở tính cá nhân riêng biệt hoặc phi hiện thực. Mà trước hết là con người hiện thực đang sống, lao động của bàn tay khối óc của mình với những nhu cầu tối thiểu như ăn, mặc, ở, đi lại. Trong tổng hoà các quan hệ xã hội đa dạng, phong phú toàn bộ các quan hệ xã hội tạo thành tính chỉnh thể quyết định bản chất con người. Đồng thời, bản chất con người không phải là cái gì xa lạ, khó hiểu, thần bí mà nằm trong tính hiện thực; mang bản chất xã hội; điều đó làm cho con người khác căn bản về chất so với con vật. Đồng thời, C.Mác cũng không phủ nhận mặt sinh học của con người.

Như vậy, cách lập luận và phủ nhận quan điểm nói trên của C.Mác là không phù hợp cả về nội dung và phương pháp tiếp cận. Do đó, những kết luận mà Nguyễn Đình Cống đưa ra trong bản “bàn luận” là hoàn toàn sai trái.

Thứ hai, chủ nghĩa Mác – Lênin đã đáp ứng khát vọng cháy bỏng đại đa số quần chúng nhân dân lao động lúc bấy giờ.

Chủ nghĩa Mác – Lênin khẳng định giải phóng người lao động, xã hội khỏi mọi áp bức, bóc lột, xây dựng một xã hội công bằng, bình đẳng và tự do cho mọi người – đó là xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa. Điều này đã đáp ứng mọi nguyện vọng của đại đa số quần chúng lao động mà giai cấp công nhân đứng ở vị trí trung tâm.

Thực tiễn đã chứng minh, chủ nghĩa Mác – Lênin là vũ khí lý luận để giải phóng con người, giải phóng xã hội, giải phóng giai cấp công nhân và quần chúng lao động đem lại cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc cho con người trước vòng cương toả hà khắc của chế độ chính trị đương thời. Đồng thời, chỉ ra lực lượng giải phóng và phát triển xã hội là giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đem lại cho họ niềm tin về sức mạnh của chính mình với nhiều biện pháp khác nhau.

Xin lưu ý, C.Mác không và chưa bao giờ chỉ coi biện pháp bạo lực là duy nhất. Chủ nghĩa xã hội đã ra đời và phát triển, hiện nay tuy có gặp khó khăn, song xu thế phát triển là không thể đảo ngược – sự ra đời của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản và sự diệt vong của chủ nghĩa tư bản là xu thế tất yếu như nhau.

Từ những vấn đề trên cho thấy, những điều mà Nguyễn Đình Cống “phản biện học thuyết của Mác” mang đầy tính quy chụp, thiếu tính khoa học. Thực chất đây là giọng điệu ngụy biện, độc hại với mục tiêu xuyên suốt nhằm phủ nhận lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội.

Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân cần nêu cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh vạch trần bộ mặt thật của các thế lực thù địch như Nguyễn Đình Cống nhằm bảo vệ, giữ gìn giá trị của chủ nghĩa Mác – Lênin và phát huy những giá trị đó trong sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.