Cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc của Trần Khải Thanh Thủy

Thời gian gần đây, lợi dụng vấn đề tự do, dân chủ, các thế lực thù địch ra sức chống phá Đảng và Nhà nước ta. Trên trang Quyenduocbiet. com, Trần Khải Thanh Thủy đã phát tán tài liệu hết sức phản động có tựa đề: “Lãnh đạo Việt Nam, mù, câm, điếc”. Với lời lẽ của một phần tử phản động, Trần Khải Thanh Thủy xấc xược cho rằng: “Lãnh đạo Việt Nam hiện nay chỉ có ba thằng, đó là: Mù, Câm, Điếc”; “Y” còn ngỗ ngược xuyên tạc: “Những ai mà sáng mắt, thính tai hoặc nói rõ ràng hơn một chút thì lập tức bị đàn áp và bỏ tù ngay”. Trần Khải Thanh Thủy cố tình kích động, chia rẽ nhân dân ta với Đảng và Nhà nước, khi cho rằng: “Chỉ khi nào ba thằng mù, câm, điếc chết đi, dân ta mới thoát khỏi những bóng ma tiền định này và trở nên trí tuệ, sáng suốt, biết làm chủ bản thân hơn”. Mục đích cuối cùng của “Trần Khải Thanh Thủy” không có gì khác nhằm hạ thấp uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chính vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam cần hết sức tỉnh táo, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng để không bị mắc mưu của bọn phản động.

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động; phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị đường lối cách mạng đúng đắn phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

Điều 8 Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ  nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân… Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta luôn được nhân dân tin tưởng tuyệt đối, trao cho Đảng quyền lãnh đạo; đi theo Đảng làm cách mạng, đấu tranh bảo vệ Đảng, đoàn kết gắn bó thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chung sức đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Trên thực tế, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân làm nên cuộc Cách mạng long trời lở đất Tháng Tám năm 1945, lập nên Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước Công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; đưa nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước; cùng với đó, Đảng lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành thắng lợi vĩ đại trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Trải qua hơn 35 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử; chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay. Như vậy, khẳng định rằng luận điệu của“Trần Khải Thanh Thủy” hết sức phản động, không có căn cứ, nhằm kích động quần chúng nhân dân, hạ thấp uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, từng bước tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta sẽ còn phải nỗ lực vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức, các thế lực thù địch phản động tiếp tục điên cuồng chống phá; trong bối cảnh đó, đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên và người dân Việt Nam càng phải đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và quản lý của Nhà nước, tin tưởng vào sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kiên quyết đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái xuyên tạc của các phần tử phản động, bất mãn, cơ hội chính trị như “Trần Khải Thanh Thủy”; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng và thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân ta./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.