CHIÊU TRÒ NHAM HIỂM CHIA RẼ QUAN HỆ GIỮA ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN CỦA NGUYỄN HỒNG LĨNH

Nhận thức rõ mối quan hệ mật thiết, gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân đã tạo nên sức mạnh to lớn, vô địch của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó các thế lực thù địch, phản động, những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị luôn tìm mọi phương cách tung ra các chiêu trò vô cùng nham hiểm để phá hoại, công kích hòng chia rẽ, ly gián giữa Đảng với nhân dân; lôi kéo, kích động, tách nhân dân ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, làm cho dân xa Đảng, thậm chí đối lập với Đảng.

Mới đây trên Facebook Hoa Mai Nguyễn, Nguyễn Hồng Lĩnh có bài viết “Đảng CSVN có thực sự phát huy vai trò của nhân dân để xây dựng chỉnh đốn Đảng?”, trong đó chứa đựng quan điểm, tư tưởng, nhận thức phiến diện, sai lầm, lệch lạc, không đúng về vai trò lãnh đạo của Đảng.

Tác giả của bài viết sử dụng các chiêu trò cũ, theo kiểu “gà què ăn quẩn cối xay” hòng xuyên tạc mục đích hoạt động của Đảng không phải vì lợi ích của nhân dân, mà là lợi ích của bộ máy đảng; “Đảng tiếp tục phát huy vai trò độc quyền lãnh đạo”; “phát huy vai trò lãnh đạo đảng làm chủ đất nước, đảng cần sức mạnh của nhân dân tham gia đóng góp nhiều tài chính” và sẽ “tăng cao mức thuế đánh vào người dân để đưa vào ngân sách chi tiêu cho guồng máy đảng.

Nham hiểm hơn, tác giả còn dựng chuyện, bịa đặt một cách trắng trợn với 6 vấn đề: 1 là… tiếp tục tuyên truyền nhồi sọ quần chúng nhân dân với tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng để cho dân mê muội; 2 là .. nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng đảng là thành phần chống đối, kẻ thù của đảng… Đảng tự cho mình là thông minh, không cần tiếp thu ý kiến trong tầng lớp nhân dân, tự mình xây dựng đảng vững mạnh… đảng không biết tư tưởng tự do, dân chủ đa nguyên; 3 là … chủ trương, chính sách ly tán lòng dân,…đảng tiếp tục đường hướng định hướng XHCN, phát triển LLSX trên tầng mây,…. sẽ tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật ảo tưởng… tiếp tục tiến thẳng lên con đường CNXH, nhưng đi hoài không đến đích…; 4 là… đảng sẽ không công khai minh bạch trong các hoạt động…không cho dân biết, không thể kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác cán bộ đảng viên; 5 là Mật trận TQVN tiếp tục vận động nhân dân đóng góp tiền để nuôi đảng; 6 là tuyên truyền để nhồi nhét thông tin một chiều đến người dân; đảng viên… phải quyết tâm lừa dối nhân dân, trên tinh thần vì đảng quên dân, vì thân mà tiến tới, v.v..

Có thể nói, những quan điểm, luận điệu trên của tác giả Nguyễn Hồng Lĩnh chỉ là “bổn cũ soạn lại” nhưng đã bộc lộ dã tâm, mưu đồ đen tối, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN và tiến tới lật đổ chế độ XHCN do Nhân dân ta xây dựng. Đặc biệt, với bất cứ ai là người sống có lương tâm, nhân phẩm, đạo đức, danh dự; xử sự, ứng xử có lý, có tình, hiểu được nhân luân, đạo lý thì khi đọc đến 6 vấn đề trên cũng phải rợn tóc gáy, nghê sợ cho sự vu khống, báng bổ vô đối có một không hai này.

Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam hơn 93 năm qua từ khi có Đảng, đã chứng minh mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân là vấn đề thuộc quy luật, có tính nguyên tắc, thể hiện bản chất và sức sống trường tồn của Đảng CSVN. Điều này, được thể hiện từ sự ra đời, tồn tại và mục tiêu hoạt động của Đảng là vì độc lập, tự do, vì hạnh phúc của nhân dân; nguồn sức mạnh vô cùng to lớn của Đảng là từ nhân dân, ở trong nhân dân. Đảng là của dân, vì dân, dân một lòng, một dạ theo Đảng. Đảng luôn quan tâm chăm lo cho lợi ích của nhân dân và nhân dân cũng luôn sẵn sàng chiến đấu, xả thân vì sự nghiệp cách mạng của Đảng. Quá trình cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã khẳng định sức mạnh dời non, lấp biển của sự thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân. Đảng đã vì dân mà ra đời, lãnh đạo cách mạng, đưa nhân dân thoát khỏi đêm trường nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Nhân dân Việt Nam đã lựa chọn Đảng CSVN là lực lượng duy nhất lãnh đạo, duy nhất cầm quyền ở nước ta. Và, nhân dân Việt Nam đã theo Đảng, đoàn kết dưới ngọn cờ của Đảng làm nên những chiến thắng vĩ đại và đang tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới.

Mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, có sự tham gia ý kiến của nhân dân. Mọi người dân đều trực tiếp hoặc gián tiếp đề đạt nguyện vọng và đóng góp ý kiến cho các cơ quan công quyền. Các điều kiện đảm bảo và phát huy quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được mở rộng, phát huy hiệu quả. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát, không chỉ trở thành quy chế, thiết chế dân chủ trong xã hội, mà còn là phương châm hành động trong xây dựng hệ thống chính trị và là yêu cầu ứng xử của cán bộ, đảng viên trong tiếp xúc, quan hệ với nhân dân. Nhân dân lao động là chủ thể mọi quyền lợi và nghĩa vụ; quyền hạn và trách nhiệm; cống hiến và hưởng thụ. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Đảng đã thực sự gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình đúng với Hiến pháp đã hiến định.

Do đó, phải luôn thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; dựa vào dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng, hoàn thiện cơ chế để Nhân dân tham gia xây dựng Đảng; tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc dựa trên lợi ích chung của toàn Đảng, toàn dân; thực hiện tốt hơn nữa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Để dân biết, cần phải cung cấp thông tin chính thống, nhanh, nhạy, kịp thời, nhằm định hướng nhân dân và dư luận vào những thông tin lành mạnh, không để thông tin xấu độc xâm nhập. Khắc phục tình trạng “khoảng trống thông tin”, thông tin không kịp thời, thông tin giả,… ảnh hưởng tới nhận thức, niềm tin của dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Thực hiện tốt những yêu cầu này, không chỉ củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, mà còn làm thất bại mọi sự xuyên tạc, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với dân của các thế lực thù địch trong tình hình hiện nay.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.