Chống “diễn biến hòa bình” – nhìn lại và đi tới

Tuy hướng tiếp cận nghiên cứu, luận giải về “diễn biến hòa bình” có khác nhau, nhưng đến nay, hầu hết các nhà khoa học và những người quan tâm đến đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” đều tập trung luận giải và thống nhất khẳng định:

 1. Chiến lược “diễn biến hòa bình” là chiến lược tổng hợp của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch dùng biện pháp “phi vũ trang” là chủ yếu chống phá, tiến tới lật đổ chế độ chính trị ở các nước xã hội chủ nghĩa, các nước tiến bộ, các nước không đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản.
 2. “Diễn biến hòa bình” là sản phẩm của chủ nghĩa đế quốc xuất hiện từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, khi “chiến lược ngăn chặn”, sử dụng thủ đoạn cứng rắn, trong đó coi trọng thủ đoạn quân sự của chủ nghĩa đế quốc, đặc biệt là Mỹ để “ngăn chặn” sự phát triển của chủ nghĩa xã hội không có hiệu quả, quyền bá chủ của Mỹ bị suy giảm.
 3. Âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” ngày càng tinh vi, xảo quyệt, được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, với các thủ đoạn như: thúc đẩy đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, những sai lầm, khuyết điểm trong cải cách, mở cửa ở các nước xã hội chủ nghĩa; lợi dụng thế mạnh về kinh tế, kỹ thuật, lối sống thực dụng phương Tây làm cho xã hội chủ nghĩa “diễn biến hòa bình”; khoét sâu và lợi dụng mâu thuẫn dân tộc, vấn đề tôn giáo trong nội bộ các nước xã hội chủ nghĩa để đạt mục đích “diễn biến hòa bình”; chọn trí thức trẻ làm điểm ngắm để tiến hành “diễn biến hòa bình”; thực hiện “phi chính trị hóa” quân đội, v. v.. Các thủ đoạn “diễn biến hòa bình” dù có che đậy tinh vi đến đâu, bản chất của các thủ đoạn trên là không thay đổi. Mục tiêu cơ bản, xuyên suốt của các thế lực thù địch là thực hiện “diễn biến hòa bình” kết hợp với bạo loạn lật đổ làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, trong đó Việt Nam là một trọng điểm.
 4. Quân đội Nhân dân Việt Nam là một lực lượng quan trọng trong đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”. Vai trò của quân đội trong đấu tranh trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng được biểu hiện ở việc nghiên cứu phát triển lý luận cách mạng; tổ chức truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong quân đội và toàn xã hội; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, nhất là chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch.
 5. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở nước ta hiện nay đã trở thành một nguy cơ, thách thức lớn đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ ta. Các nhà khoa học cho rằng: loại kẻ thù này rất khó nhận biết, vì chúng biến ảo khôn lường: chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa đầu hàng…được ngụy trang, trá hình dưới muôn vàn màu sắc, trong đủ thứ cái gọi là “nhân danh”, “dân chủ hóa”, “liên kết”, “hội nhập”… cùng với những thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch từ bên ngoài, những lầm lẫn chuyển hóa thành sai lệch từ bên trong và những “giặc nội xâm”, tất cả hợp thành kẻ thù hung bạo tiêu diệt chúng ta hoặc làm chúng ta tự rã rời, tự băng hoại, tự sụp đổ bất cứ lúc nào.
 6. Đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” còn có mặt hạn chế như: việc quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan cấp trên về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng chưa đầy đủ, sâu sắc; công tác chủ động phòng, ngừa, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến” còn nhiều thiếu sót; còn thiếu những biện pháp triệt để, tích cực, cụ thể để ngăn chặn và kiểm soát các tài liệu, các nguồn thông tin thẩm thấu vào trong các đơn vị quân đội; chưa phát huy tốt sức mạnh tổng hợp trong tổ chức đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng.
 7. Các nhà khoa học và những người quan tâm đến đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” đã đề xuất các giải pháp phòng, chống “diễn biến hòa bình” mang tính tổng thể: giải quyết vấn đề nhận thức về nguy cơ “diễn biến hòa bình”; về xây dựng, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng xã hội chủ nghĩa; đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; xây dựng, phát triển kinh tế; thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại; giải quyết các vấn đề phức tạp, nhạy cảm phát sinh; hoàn thiện hệ thống pháp luật; đào tạo, giáo dục tốt thế hệ trẻ… hoặc các giải pháp trên từng lĩnh vực cụ thể (kinh tế; chính trị, tư tưởng; văn hóa – xã hội; quốc phòng, an ninh, v.v..

Trên cơ sở đó, với mục đích đã xác định, thời gian tới, chúng ta cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu làm rõ hơn một số lý luận: Bản chất, âm mưu, thủ đoạn, biến thái mới và tác hại của “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam; quan niệm; đặc điểm và nội dung vai trò của quân đội trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”. Phân tích, khảo sát, đánh giá thực trạng thực hiện vai trò của quân đội trong phòng, chống “diễn biến hòa bình”; xác định những vấn đề đặt ra đối với việc thực hiện vai trò của quân đội trong phòng, chống “diễn biến hòa bình” hiện nay, nhất là sau Đại hội Đảng XII và tiến tới bầu cử hội đồng nhân dân các cấp, bầu cử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trên cơ sở đó, dự báo những yếu tố tác động đến việc phát huy vai trò của quân đội trong phòng, chống “diễn biến hòa bình”, đề xuất những quan điểm và giải pháp nhằm phát huy vai trò của họ trong phòng, chống “diễn biến hòa bình” hiện nay.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

6 thoughts on “Chống “diễn biến hòa bình” – nhìn lại và đi tới

 • 19 Tháng Một, 2016 at 1:42 chiều
  Permalink

  Có thể nói âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch trong chiến lược “diễn biến hòa bình” hiện nay chính là lợi dụng ngay các chủ trương, chính sách đổi mới để chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Một số kẻ lợi dụng chủ trương mở rộng dân chủ, cải cách hành chính, tự do tư tưởng, tự do báo chí, ngang nhiên thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; thực hiện “ngay” nguyên tắc tam quyền phân lập; viết bài tung lên mạng phát tán quan điểm cá nhân thông qua Internet xuyên tạc, vu cáo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thậm chí còn trắng trợn vu cáo Chính phủ Việt Nam bán nước cho ngoại bang; có kẻ kết nối các phần tử chống đối mưu toan thành lập các tổ chức đảng chính trị phản động…
  Tính chất nguy hại của chiến lược “diễn biến hòa bình” hiện nay là ở chỗ, một khi những quan điểm cực đoan về đa nguyên chính trị, dân chủ, nhân quyền, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền của các dân tộc thiểu số được kích động sẽ chuyển thành những hành động chính trị phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phá hoại sự ổn định xã hội, thậm chí có thể hủy hoại thành quả cách mạng hơn 70 năm qua của nhân dân ta, đưa nước ta sang con đường tư bản chủ nghĩa.

  Reply
 • 19 Tháng Một, 2016 at 9:07 chiều
  Permalink

  “Diễn biến hòa bình” thực chất là cuộc chiến tranh không tiếng súng nhưng vô cùng quyết liệt và nguy hiểm. Nó nguy hiểm hơn cuộc chiến tranh thông thường ở chỗ rất khó để phân biệt giới tuyến, địch – ta, tốt – xấu, đúng – sai, biến hóa khôn lường. Chính vì vậy trên mặt trận chống “Diễn biến hòa bình” rất cần những chiến sĩ quả cảm, đánh địch ở mọi lúc, mọi nơi, mọi vũ khí, không khoan nhượng, đánh vỗ mặt địch nhưng trên quan điểm khoa học, cách mạng để địch dù thua nhưng tâm cũng phải phục mà khẩu cũng phải phục!

  Reply
 • 20 Tháng Một, 2016 at 7:17 sáng
  Permalink

  Hiện nay, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch cọi Việt Nam là một trọng điểm chống phá của chiến lược “diễn biến hòa bình”. Âm mưu, thủ đoạn của chúng vô cùng thâm độc, nham hiểm với mục đích cuối cùng là xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, “lái” Việt Nam đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Thế nhưng, “diễn biến hòa bình” sẽ thất bại nếu chúng ta kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống: Xây dựng niềm tin tuyệt đối vào đường lối cách mạng và chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

  Reply
 • 20 Tháng Một, 2016 at 10:04 sáng
  Permalink

  Chiến lược “diễn biến hoà bình” là âm mưu cực kỳ thâm độc của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hoá – xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh. Vì vây, trên tất cả các mặt trận chúng ta cần nêu cao tinh thần cảnh giác, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của chúng.

  Reply
 • 24 Tháng Một, 2016 at 9:26 sáng
  Permalink

  Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn ra với rất nhiều những hi vọng, những vấn đề trọng đại được đưa ra tham luận và quyết nghị trong đó có việc bầu nhân sự cấp cao. Một trong những âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “diễn biến hòa bình” là “chui sâu, leo cao”, làm tha hóa, biến chất đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó có các chức danh chủ chốt của Đảng và Nhà nước (như đã từng thực hiện ở Liên Xô). Do vậy, nhân dân hi vọng và tin tưởng rằng, Đại hội XII của Đảng sẽ lựa chọn được những cán bộ, đảng viên ưu tú nhất, “vừa hồng, vừa chuyên” đảm đương những chức danh chủ chốt để tiếp tục chèo lái con thuyền đất nước đến bờ vinh quang.

  Reply
 • 20 Tháng Tám, 2017 at 2:38 chiều
  Permalink

  vận động dổi thay là linh hồn của phép biện chứng. phép biện chứng là linh hồn của chủ nghĩa mac lê.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.