Chống phá Đảng – câu chuyện “hư cấu” của bọn người xấu, hại dân, hại nước

Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang thảo luận, đóng góp những ý kiến tâm huyết vào văn kiện Đại hội XII của Đảng. Đó là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, là sự phát huy sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thế nhưng, có người lợi dụng cơ hội này, đưa lên các trang mạng xã hội một số bài viết xuyên tạc, bóp méo sự thật, nhằm làm giảm uy tín của Đảng, chia rẽ Đảng với Nhà nước, Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Thủ đoạn quen thuộc của họ dùng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”, “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”… Họ cho rằng: “Ở Việt Nam ta đang có sự tranh luận về thể chế chính trị giữa một bên đòi đa đảng (đa nguyên) và một bên cố bám nhứt nguyên (một đảng); tự do tư tưởng, chính kiến… là quyền của mọi người được Hiến pháp hiện hành (2013) công nhận”… Họ ra sức cổ xúy cho thể chế chính trị dân chủ đa đảng và nói bừa rằng: thể chế chính trị của nước ta là thể chế chính trị “độc tài”, “độc Đảng”.

Họ cố tình lờ đi vấn đề cốt lõi là đảng nhất nguyên ấy đại diện cho ai? vì ai? đảng đó đấu tranh cho lợi ích của quần chúng nhân dân lao động và toàn dân tộc, hay chỉ đại diện cho một tập đoàn thống trị bóc lột trong xã hội.

Họ không hiểu hoặc cố tình không hiểu rằng, hơn 85 năm qua, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là lịch sử của dân tộc Việt Nam gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Và sự thật ở nước ta chỉ có một đảng lãnh đạo và là đảng cầm quyền: Đảng Cộng sản Việt Nam. Vai trò lãnh đạo của Đảng ta đối với cách mạng Việt Nam là sự lựa chọn của lịch sử, là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài đầy hy sinh, thử thách của Đảng ta, nhân dân ta, dân tộc ta. Địa vị lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam không phải là ý chí chủ quan, mà là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử. Thực tiễn đã chứng minh, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam không một đảng phái nào hay lực lượng chính trị nào có thể đưa ra cương lĩnh, đường lối đúng đắn, phù hợp để lãnh đạo nhân dân ta giành lại độc lập, tự do ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Nhân dân ta, dân tộc ta bày tỏ sự nhất trí cao thông qua Điều 4 Hiến pháp năm 2013 – đạo luật cơ bản của Nhà nước, thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và toàn xã hội.

Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ đã phát huy được sức mạnh, truyền thống đoàn kết, lòng yêu nước của nhân dân ta, dân tộc ta, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị – xã hội để phát triển, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Mục tiêu lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

Từ thực tiễn ở nước ta và tình hình trên thế giới những năm qua cho ta thấy, không phải cứ đa nguyên, đa đảng mới có dân chủ, và càng không phải một đảng độc tài mất dân chủ. Thực trạng ấy cần được giải thích bởi bản chất của nền dân chủ, bản chất của đảng cầm quyền, nó có tính quyết định đến phương thức thực hiện dân chủ, phương thức cầm quyền. Trong quá trình lãnh đạo dân tộc đấu tranh giành độc lập, tự do, Đảng ta luôn luôn đề cao vấn đề dân chủ, coi đó là một trong những mục tiêu căn bản nhất của cách mạng.

Thiết nghĩ, những ý kiến đóng góp đầy trách nhiệm, tâm huyết cho Đảng, cho Tổ quốc là điều rất cần thiết và đáng trân trọng. Nhưng chúng ta cần hết sức cảnh giác với những người cơ hội về chính trị, thoái hóa, biến chất, bất mãn, được các thế lực thù địch hậu thuẫn, kích động, đang lợi dụng mọi phương tiện, mọi diễn đàn để xuyên tạc bản chất Đảng, bôi nhọ Đảng ta. Cần vạch trần chân tướng, bác bỏ và vô hiệu hóa mọi âm mưu, hành động phá hoại của các thế lực thù địch từ mọi phía trên mặt trận tư tưởng, lý luận cũng như thực tiễn.

Chống phá Đảng – câu chuyện hư cấu, thêu dệt, bịa đặt với mưu đồ sâu xa của bọn người xấu xa đang đi ngược lại con đường, mục tiêu và lợi ích của dân tộc ta, Nhân dân ta, hoàn toàn trái ngược với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; chúng ta phải lên án, vạch mặt và xử lý theo đúng Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Viêt Nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Chống phá Đảng – câu chuyện “hư cấu” của bọn người xấu, hại dân, hại nước

 • 1 Tháng Mười Hai, 2015 at 1:03 sáng
  Permalink

  Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ đã phát huy được sức mạnh, truyền thống đoàn kết, lòng yêu nước của nhân dân ta, dân tộc ta, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị – xã hội để phát triển, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Mục tiêu lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Tác giả phân tích thật chí lý, chí tình.

  Reply
 • 1 Tháng Mười Hai, 2015 at 1:49 sáng
  Permalink

  Hơn tám thập kỷ qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhân dân ta đã hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Và ngày nay, trước những biến động phức tạp của tình hình, sự nghiệp đổi mới đất nước của nhân dân ta vẫn tiếp tục phát triển và đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Những thành quả đó là minh chứng sinh động, khẳng định vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng với cách mạng Việt Nam. Mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá, bôi nhọ, hạ uy tín của Đảng cũng không thể thay đổi được sự thật ấy.

  Reply
 • 1 Tháng Mười Hai, 2015 at 1:57 sáng
  Permalink

  Trong thời gian gần đây, trên các mạng xã hội, các blogs, trang web có máy chủ đặt ở nước ngoài xuất hiện nhiều thông tin vu cáo, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bôi nhọ, hạ uy tín của một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đưa tin kích động gây chia rẽ nội bộ, ảnh hưởng lớn đến uy tín của các đồng chí lãnh đạo cấp cao, ảnh hưởng đến uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng. Những nội dung này tác động đến tâm lý, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với Đảng, đối với chế độ, làm sai lệch thông tin, gây hiểu nhầm trong dư luận. Đây không phải là chiêu thức mới trong hoạt động chống Đảng và Nhà nước của các thế lực thù địch mà nó đã hình thành trong chiến lược “diễn biến hòa bình” từ trước đến nay.
  Với tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng và toàn xã hội, vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, nhất định chúng ta sẽ lật tẩy và loại bỏ những luận điệu xuyên tạc ấy. Và, những kẻ nuôi dã tâm chống phá cách mạng Việt Nam sẽ bị trừng trị nghiêm khắc.

  Reply
 • 24 Tháng Một, 2016 at 8:16 chiều
  Permalink

  Bản chất của dân chủ phải được hiểu là quyền lực nhà nước phải thuộc về đại đa số nhân dân, còn những cơ quan, những cá nhân thực thi quyền lực ấy chỉ là thiểu số, là đại diện cho lợi ích của nhân dân mà thôi. Nhân dân có quyền tham gia đóng góp ý kiến và tham gia hoạt của mình vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Do vậy, dân chủ không phụ thuộc vào đa nguyên đa đảng hay nhất nguyên chính trị, mà quan trọng hơn hết thảy đó là quyền lợi của nhân dân có được phát huy và bảo đảm hay không.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.