CHỦ ĐỘNG ĐẤU TRANH VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC, SAI TRÁI TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Trong thời gian gần đây, hoạt động đấu tranh, phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Những kết quả đó đã góp phần to lớn vào việc bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” các thế lực thù địch đã sử dụng triệt để các trang mạng xã hội để tuyên truyền, xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta. Thông qua đó chúng kích động, lôi kéo các phần tử chống phá cách mạng; bôi nhọ nhân sự cấp cao và chia rẽ đoàn kết nội bộ nhằm làm giảm sút niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Do đặc thù của mạng xã hội là tốc độ truyền thông tin nhanh chóng, không gian, thời gian rộng mở, những thông tin trên mạng có khả năng tác động nhanh chóng, mạnh mẽ đến nhận thức của con người ở mọi đối tượng, ở mọi lúc, mọi nơi. Tác hại của những thông tin xấu độc trên mạng do các thế lực thù địch tiến hành đã phần nào đó gây ra sự hoài nghi, hoang mang, giảm sút lòng tin trong xã hội, nhất là giới trẻ, đối tượng thường xuyên tiếp cận với các trang mạng xã hội. Do vậy, để ngăn chặn, phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng, cần phải chủ động:

Một là, tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng về nhiệm vụ đấu tranh, phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho mọi quân nhân nhận thức rõ những mặt tích cực và tiêu cực của không gian mạng. Cung cấp kịp thời mọi thông tin và vạch trần, làm rõ âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch trên Internet, mạng xã hội; những vấn đề, sự kiện mới, nóng, phức tạp mà chúng lợi dụng xuyên tạc để mọi người “nhận diện” rõ âm mưu, thủ đoạn của chúng trong việc sử dụng không gian mạng để chống phá cách mạng nước ta. Từ đó, nêu cao nhận thức trách nhiệm cho mọi quân nhân trong việc đấu tranh, phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, có tinh thần cảnh giác cách mạng cao, có nhãn quan chính trị đúng đắn, đủ sức “phản biện” và “miễn dịch” trước các thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Hai là, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp trong đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng. Hoạt động đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng phải đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, sự quản lý, điều hành của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp, vai trò tham mưu của cơ quan chức năng. Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong toàn quân cần tập trung chỉ đạo tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong Chỉ thị số 34 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về “tăng cường đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa”, Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 823 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong Quân đội”. Chủ động, kịp thời xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, thành lập lực lượng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng.

Ba là, phát huy vai trò và sức mạnh của các tổ chức, các lực lượng trong đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng. Cuộc đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng không phải là công việc của riêng ai mà là trách nhiệm chung của tất cả các tổ chức, các lực lượng trong đơn vị. Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi mỗi quân nhân trong các đơn vị phải sử dụng tốt các tài khoản, trang thông tin cá nhân (thư điện tử: Gmail, Yahoo…), Facebook, Zalo, Bloger, Line… để viết tin, bài đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời kết bạn, chia sẻ, lan tỏa các thông tin tích cực và hoạt động đấu tranh của lực lượng chuyên trách và các lực lượng khác tham gia đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Bốn là, phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng. Các cơ quan, đơn vị chú trọng xây dựng, củng cố, kiện toàn, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng nòng cốt, chuyên trách nắm chắc vị trí, vai trò, nội dung, quy chế, nội dung, hình thức, phương pháp đấu tranh và nền nếp chế độ hoạt động của mình. Đặc biệt là cách nhận diện các thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch. Tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động và những thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng; quan điểm, đường lối của Đảng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.