Chủ động phòng chống việc lợi dụng “biểu tình ôn hòa” gây rối, chống phá Việt Nam

Nghiên cứu, nhận diện thật rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị trong việc lợi dụng vấn đề môi sinh, môi trường để kích động quần chúng nhân dân tham gia “biểu tình ôn hòa” là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không để quần chúng nhân dân bị lôi kéo, vung phí lòng yêu nước do mắc mưu địch. Cần chủ động đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của chúng từ sớm, từ xa, từ khi các vụ việc chưa xảy ra. Trong tình hình hiện nay, chúng ta cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề sau.

Nâng cao ý thức cảnh giác, làm tốt việc phân tích, đánh giá, nắm bắt, nhận diện đúng đối tượng, diễn biến của tình hình, có biện pháp hữu hiệu để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu, thủ đoạn tổ chức “biểu tình ôn hòa” của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; không để xảy ra những sự cố bất thường, ngoài dự báo. Muốn vậy, các cơ quan chức năng phải chủ động, tích cực vào cuộc, cần tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hiểu rõ hơn bản chất, âm mưu, thủ đoạn xấu xa, đê hèn của các thế lực thù địch, giúp mọi người đề cao ý thức cảnh giác; kiên quyết, kiên trì đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá Việt Nam, không mắc mưu địch. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta có những vở diễn, ca khúc, tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, sát chủ đề đấu tranh tư tưởng, văn hóa để phục vụ ngư dân trên địa bàn Formosa gây hại để người dân hiểu rõ bản chất việc làm sai trái của các thế lực thù địch, không mắc mưu, bị lừa gạt do thiếu hiểu biết.

 Cùng với đó, các đơn vị, nhà trường cần kết hợp với các cơ quan chức năng ngành văn hóa nghệ thuật quốc gia đẩy mạnh nghiên cứu, dự báo, nắm chắc tình hình, mọi diễn tiến, biến thái mới của cái gọi là “biểu tình trong ôn hòa”, lấy đó làm chủ đề để sáng tác, xây dựng chương trình văn hóa nghệ thuật, đem đến cho người dân những hiểu biết mới, giúp họ chủ động phòng chống kẻ xấu, kịp thời ngăn ngừa, không bị lừa gạt, rơi vào trạng thái bất ngờ, bị động. Với tư cách là chiến sĩ – nhà khoa học mặc áo lính, các học viện, nhà trường, viện nghiên cứu có thể tổ chức các lực lượng chuyên trách đi khảo sát thực tế, chủ động nắm bắt, nhận diện rõ sự thật, tính chất xuyên tạc, giả mạo, bóp méo sự thật của các thế lực thù địch; thông qua tác phẩm của mình, lật tẩy bộ mặt thật của những kẻ giả danh, đội lốt yêu nước, vì đất nước, vì dân chủ, nhân quyền. Cung cấp hình ảnh sống động, những luận cứ khoa học để các cấp, các ngành, các lực lượng liên quan có phương thức đấu tranh hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, các học viện, nhà trường, viện nghiên cứu  có thể kết hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn xảy ra sự cố môi sinh, môi trường, các “điểm nóng” để sáng tác, dàn dựng các tác phẩm mới, chỉ đạo, định hướng nội dung cho các đoàn văn công, nhắc nhở chính quyền sở tại phải thường xuyên quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ; nắm bắt tư tưởng của quần chúng nhân dân, dư luận xã hội, nhất là những tin đồn thất thiệt mà các thế lực thù địch, cơ hội dựng chuyện, đang thổi phồng, bóp méo, nói sai sự thật nhằm bôi nhọ chế độ, gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội để chủ động ngăn ngừa, đấu tranh vô hiệu hóa mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch từ sớm, từ xa. Cùng với đó, xây dựng những công trình khoa học, tác phẩm văn hóa nghệ thuật tuyên truyền về cách làm tốt, sang kiến hay trong công tác quản lý cơ sở sản xuất, xí nghiệp, nhà máy có vốn đầu tư của nước ngoài về an ninh, chính trị, an toàn xã hội, không để tái diễn các vấn đề, sự cố về môi sinh, môi trường như Formosa…Đó là cách tốt nhất để đưa quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống nhân dân nhanh chóng, hiệu quả nhất.

Tăng tính chiến đấu, tính phê phán trong các tác phẩm văn hóa nghệ thuật; thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, người dân về âm mưu, thủ đoạn mới, tinh vi, nham hiểm, xảo quyệt của các thế lực thù địch trong chống phá cách mạng nước ta. Với lợi thế của mình, các học viện, nhà trường, viện nghiên cứu có đủ điều kiện để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thông qua tác phẩm của mình, làm cho toàn xã hội, mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn âm mưu, thủ đoạn nham hiểm, tinh vi, xảo quyệt mà các thế lực thù địch, phản động thường sử dụng để chống phá cách mạng Việt Nam, kể cả thủ đoạn “biểu tình ôn hòa”. Thông qua hình tượng nghệ thuật, cần chỉ rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn mới của chúng để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thấy rõ nội dung, phương thức hoạt động và tội ác của chúng. Bên cạnh đó, các học viện, nhà trường, viện nghiên cứu phối hợp với các đoàn văn công tổ chức các chương trình biểu diễn có tính nghệ thuật cao nhằm đấu tranh phê phán những biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác cách mạng, dễ tin, dễ bị lợi dụng ở một bộ phận người dân, học sinh, sinh viên trước âm mưu, thủ đoạn thâm hiểm, xảo quyệt của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Mỗi cán bộ, chiến sĩ – nghệ sĩ các học viện, nhà trường, viện nghiên cứu, đoàn văn công và người dân Việt Nam phải có nhận thức đúng đắn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận rõ đúng, sai, lòng yêu nước phải được đặt đúng chỗ, thể hiện ở sự bình tĩnh, sáng suốt, hành động đúng pháp luật, có phương pháp xem xét, phát hiện và kịp thời báo cáo mọi hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động để các cơ quan chức năng xử lý, không để đất nước bị động, bất ngờ; không để những sai sót về các sự cố, các vấn đề môi sinh, môi trường tái diễn, lặp lại.

Thông qua tác phẩm nghệ thuật, góp phần đổi mới phương thức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống; quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu, phương châm, phương hướng và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Vì vậy, vấn đề đặt ra là các học viện, nhà trường, viện nghiên cứu, ngành văn hóa nghệ thuật cần có các công trình khoa học, tác phẩm văn học, nghệ thuật, chương trình biểu diễn góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cấp, các ngành, các địa phương nhanh chóng triển khai đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước đang chờ những tác phẩm khoa học, nghệ thuật đặc sắc do cán bộ, chiến sĩ các học viện, nhà trường, viện nghiên cứu, ngành văn hóa nghệ thuật công bố, trình diễn, phục vụ thiết thực việc xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện nó có hiệu quả từng mục tiêu, nội dung và các chỉ tiêu Nghị quyết đã xác định. Sức sống của tác phẩm văn hóa nghệ thuật sẽ động viên toàn Đảng, toàn quân, các ban, bộ, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII đã đề ra; giúp mọi người vững tin, kiên quyết, kiên trì đấu tranh chống cái xấu, cái ác, cái thấp hèn có hiệu quả. Qua đó, giúp các cơ quan chức năng làm tốt công tác tham mưu, đề xuất, đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền, có cơ chế để các ban, bộ, ngành, địa phương phát huy quyền chủ động, sáng tạo, gắn với đề cao trách nhiệm, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạocủa Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước trong thực hiện đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, cần có các công trình khoa học, các tác phẩm văn hóa nghệ thuật phản ánh sự quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; thực hiện tốt việc phát triển kinh tế gắn chặt với giải quyết các vấn đề an sinh xã hội; kết hợp tốt giữa phát triển kinh tế với giữ vững sự ổn định về chính trị; bảo đảm lợi ích chính đáng của nhân dân, nhất là vấn đề việc làm, thu nhập, khám chữa bệnh, học hành; giải quyết hài hòa, thỏa đáng đền bù đất đai, giải phóng mặt bằng, xóa đói giảm nghèo; chú trọng đầu tư các dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, nông thôn.

Phát huy vai trò, sức mạnh của văn hóa nghệ thuật, của các lực lượng chuyên trách trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, hành vi phản động của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Trong bối cảnh tình hình mới, khi các thế lực thù địch liên tục thay đổi hình thức chống phá cách mạng; điều đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên chuyên trách làm công tác tư tưởng, lý luận, văn hóa; trong đó có cán bộ, giảng viên các học viện, nhà trường, viện nghiên cứu, nhất là lực lượng 47 của các học viện, nhà trường, viện nghiên cứu, ngành văn hóa nghệ thuật trực tiếp đấu tranh trên không gian mạng phải có được những công trình khoa học, tác phẩm văn hóa nghệ thuật, phản ánh được công tác tổ chức phát huy vai trò trách nhiệm của lực lượng 47, giúp lực lượng này có ý tưởng, nội dung, phương thức đấu tranh thiết thực, hiệu quả hơn.

Sẽ là rất hiệu quả nếu các học viện, nhà trường, viện nghiên cứu có được những bài viết chuyên sâu về đấu tranh tư tưởng lý luận, văn hóa; xây dựng được những tác phẩm bàn sâu về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất và đồng bộ của các cấp, các ngành đối với công tác tư tưởng, lý luận, văn hóa; xác định kế hoạch, nội dung, biện pháp phù hợp, gắn liền với bảo đảm tốt cơ chế, chính sách, chế độ cho các lực lượng chuyên trách trực tiếp đấu tranh tư tưởng, văn hóa. Đưa tinh thần chỉ đạo của trên về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, lý luận vào thực tế đơn vị, giúp bộ họ làm tốt hơn công tác bồi dưỡng lực lượng nòng cốt, tiên phong đi đầu trong đấu tranh phản bác, chống lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả các tác phẩm văn hóa nghệ thuật, các bài viết đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch; cần làm rõ tính chất phản khoa học, vô căn cứ, tính chất phản động, thù địch của các quan điểm sai trái, sản phẩm văn hóa xấu độc một cách có cơ sở khoa học, cơ sở lý luận – thực tiễn thuyết phục.

Quản lý chặt chẽ hệ thống không gian mạng, lấy cái đẹp dẹp cái xấu. Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, các thế lực thù địch đã và đang triệt để khai thác không gian mạng để tung tin xấu độc, truyền bá các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Việt Nam. Đó là một trong những hình thức mới của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc trong thời đại công nghệ thông tin hiện đại. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ, các nhà khoa học, nghệ sĩ không thể ngồi yên nhìn các thế lực thù địch chống phá chế độ mà phải có tác phẩm khoa học, nghệ thuật nói lên biện pháp quản lý hay, cách làm tốt, góp phần kiểm soát chặt chẽ không gian mạng, giúp các đơn vị làm tốt việc kết hợp giữa “xây” và “chống”; trong đó phải lấy xây là chính nhưng cũng cần có các giải pháp tối ưu để giảm thiểu sự truy nhập, tìm kiếm thông tin sai trái và tác động của nó đối với nhận thức của những người tiếp cận thông tin. Tổ chức tốt lực lượng 47 để phản ứng nhanh, kịp thời ngăn chặn không để các quan điểm sai trái phát tán trên mạng internet. Với sức mạnh của văn hóa nghệ thuật, của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nghệ sĩ, các học viện, nhà trường, viện nghiên cứu thông qua các tác phẩm của mình, đẩy mạnh tuyên truyền công tác xây dựng hệ thống phương tiện, kỹ thuật đủ sức mạnh, quản lý kết nối mạng an toàn, ngăn chặn các trang web, blog đăng tải những thông tin xấu độc, sai trái, có nội dung phản động. Bên cạnh đó, các học viện, nhà trường, viện nghiên cứu cần chủ động tận dụng không gian mạng để truyền bá các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, đưa quan điểm của Đảng, thông tin trung thực, chính xác đến cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, qua đó, phản bác lại các thông tin xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực phản động, thù địch. /.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Chủ động phòng chống việc lợi dụng “biểu tình ôn hòa” gây rối, chống phá Việt Nam

  • 31 Tháng Mười, 2018 at 8:31 sáng
    Permalink

    Mọi người cần cảnh giác trước những biến thái mới của cái gọi là “biểu tình trong ôn hòa”

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.