Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ bị “khủng hoảng”!

Trên trang mạng rfavietnam.com, thời gian vừa qua có bài viết của nguyenhuuvinh: “Đảng đối mặt với cuộc khủng hoảng toàn diện”. Mục đích của bài viết là trắng trợn phủ nhận nền tảng tư tưởng, niềm tin của Nhân dân vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo mà trực tiếp là phủ nhận các văn kiện và công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Nội dung thể hiện trong bài viết thiếu khách quan, sai sự thật nên cần bác bỏ.

Thứ nhất, từ khi ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ mất niềm tin vào chủ nghĩa Mác – Lênin và khủng hoảng về tư tưởng, lý luận. Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn luôn trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, vì đây là học thuyết bàn về con đường, biện pháp đấu tranh để xóa bỏ áp bức bóc lột của giai cấp tư sản và xây dựng xã hội mới không còn áp bức bóc lột. Do bản chất cách mạng, khoa học nên chủ nghĩa Mác – Lênin đã từ lý luận trở thành hiện thực, sau Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, chủ nghĩa xã hội từ một nước đã trở thành hệ thống thế giới. Sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu, không phải do chủ nghĩa Mác – Lênin đã bị lỗi thời mà đó là sự sụp đổ của mô hình xã hội chủ nghĩa cụ thể do mắc phải những sai lầm chủ quan. Chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết mở, không phải “nhất thành bất biến”, nên cần được bổ sung, phát triển cho phù hợp với điều kiện từng nước và khi có những biến đổi của thực tiễn. Hồ Chí Minh đã tiếp cận, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo các nguyên lý cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam nên đã tìm ra con đường giải phóng dân tộc khỏi áp bức, giành độc lập dân tộc và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng, Nhân dân ta một di sản quý báu, đồ sộ là hệ thống quan điểm cơ bản bàn về con đường, phương pháp cách mạng để đấu tranh giành độc lập dân tộc và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đánh giá cao về giá trị của hệ thống tư tưởng đó nên tại Đại hội VII, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là phù hợp. Luận điệu cho rằng do chủ nghĩa Mác – Lênin đã bị sụp đổ nên Đảng Cộng sản Việt Nam bị khủng hoảng về tư tưởng lý luận nên đã lấy “tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng” là sự vu khống trắng trợn và sai sự thật.

Thứ hai, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn kiên định lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Chánh cương vắn tắt của Ðảng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và được Hội nghị thành lập Ðảng (ngày 3 tháng 2 năm 1930) thảo luận, thông qua. Tuy rất “vắn tắt”, ngắn gọn, chỉ có 282 chữ, nhưng Chánh cương đã xác định rõ đường lối của cách mạng Việt Nam là “làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trở thành mục tiêu nhất quán, xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng. Mặc dù, trong bối cảnh sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, Đông Âu đã để lại tổn thất không nhỏ về niềm tin vào xã hội tương lai, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện “đổi mới nhưng không đổi màu” thì sao gọi đó là khủng hoảng tư tưởng lý luận được?

Thứ ba, Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam là một chặng đường quan trọng tiếp tục con đường để đi lên chủ nghĩa xã hội vì hạnh phúc của Nhân dân. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến nay đã trải qua nhiều giai đoạn và qua XII kỳ Đại hội, có lúc thuận lợi, có lúc khó khăn nhưng do có bản lĩnh chính trị vững vàng, độc lập, tự chủ nên đã lãnh đạo Nhân dân ta giành được thắng lợi này đến thắng lợi khác. Mỗi nhiệm kỳ Đại hội của Đảng là một chặng đường cách mạng có đối tượng, nhiệm vụ, yêu cầu, mục tiêu, kế hoạch đề ra khác nhau trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Thành quả đạt được của nhiệm kỳ trước đã tạo tiền đề thuận lợi cho nhiệm kỳ sau. Nhìn lại chặng đường hơn 30 năm đổi mới do Đảng ta lãnh đạo đã giành được nhiều thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử, cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội ngày được tăng cường và đời sống của Nhân dân được nâng cao. Việt Nam tuy còn có khó khăn nhưng có chế độ chính trị ưu việt, Đảng luôn luôn chăm lo lợi ích chính đáng của Nhân dân, là địa chỉ tin cậy, an toàn, có trách nhiệm cao trong hợp tác với các nước để cùng phát triển. Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra theo kế hoạch của nhiệm kỳ, tiếp tục kiên định đường lối xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới và yêu cầu mới. Đảng ta đã chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Đại hội XIII rất chu đáo, từ xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đến rà soát Nhân sự của nhiệm kỳ mới theo tiêu chí đề ra và minh bạch để lựa chọn đúng cán bộ có đức có tài chứ không phải như luận điệu cho rằng đó là kỳ “chọi đồng chí”. Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII đã được công khai để Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, nhiều chủ trương mang tính đột phá mới để thúc đẩy công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong điều kiện mới là có cơ sở khoa học. Đảng tin tưởng vào sức mạnh Nhân dân, dân tin vào Đảng và mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, từng bước trở thành hiện thực.

Vậy , nguyenhuuvinh, đưa ra những “lý sự” với mưu đồ đen tối đánh đồng hiện tượng sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu để cho rằng chủ nghĩa Mác – Lênin không còn giá trị và vì thế mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang đối mặt với cuộc khủng hoảng toàn diện. Chúng ta tin tưởng rằng, với trí tuệ, bản lĩnh của toàn Đảng, của toàn dân thì Đại hội XIII của Đảng tất yếu diễn ra thành công tốt đẹp và có những đột phá mới để Việt Nam tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa. Mỗi người dân hãy nâng cao cảnh giác để vô hiệu hóa  những luận điệ xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.