Đánh giá sai lệch của International Idea về bức tranh dân chủ ở Việt Nam

Trên trang “BBCtiengviet” có bài viết Báo cáo dân chủ 2022 của IDEA: “Việt Nam vẫn gắn chặt với chủ nghĩa chuyên chế”. Nội dung bài viết vẫn với giọng điệu cũ rích, vu cáo Đảng và Nhà nước Việt Nam vi phạm nhân quyền và tự do ngôn luận, tự do báo chí, xuyên tạc thành quả dân chủ ở Việt Nam, hòng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, kích động hận thù dân tộc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

1. Báo cáo của International IDEA cho rằng: “Dân chủ ở Việt Nam là đại diện cho Đảng Cộng sản Việt Nam”, “gắn với chủ nghĩa chuyên chính”(!?). Điều này hoàn toàn không đúng sự thật về dân chủ ở Việt Nam.

Trên thực tế chúng ta đã thấy, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định dân chủ là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa. Đó là nhận thức nhất quán của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa thông qua các kỳ đại hội cũng như hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm các quyền con người, quyền công dân; chăm lo hạnh phúc, sự phát triển tự do của mỗi người. Quyền và nghĩa vụ công dân do Hiến pháp và pháp luật quy định. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ công dân. Nhân dân thực hiện quyền làm chủ thông qua hoạt động của Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện. Điều đó có nghĩa rằng, bản chất dân chủ xã hội chủ nghĩa là chế độ quyền lực thuộc về nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý, điều hành của Nhà nước. Như vậy, dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam không phải “dân chủ đại diện cho Đảng Cộng sản”, “dân chủ ở Việt Nam gắn chặt với chủ nghĩa chuyên chế” (!?) như đánh giá của International IDEA.

2. Báo cáo của International IDEA cho rằng, “Trong công cuộc đổi mới đất nước, kinh tế có sự thay đổi nhưng dân chủ ở Việt Nam vẫn không có thay đổi gì”, “Bức tranh về dân chủ ở Việt Nam là ảm đạm” (!?). Đó là đánh giá thiếu khách quan, không đúng sự thật về dân chủ ở Việt Nam.

Chúng ta đều biết rằng, trong hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, về phương diện thực hành dân chủ, nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới trên mọi lĩnh vực từ kinh tế, chính trị đến văn hóa và xã hội, đặc biệt là dân chủ xã hội chủ nghĩa đã được phát huy và ngày càng mở rộng. Những thành tựu có ý nghĩa lịch sử của đổi mới trong hơn 35 năm qua là kết quả của việc thực hiện các chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng. Sở dĩ có các chủ trương, đường lối đúng đắn là do có dân chủ thảo luận và Đảng biết lắng nghe ý kiến đóng góp của hàng triệu cán bộ, đảng viên, của các nhà khoa học và của nhân dân. Dân chủ trong Đảng gắn liền với dân chủ trong Nhà nước. Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhà nước đã tạo những điều kiện thuận lợi để nhân dân thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình, bảo đảm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”.

Nhờ có những chủ trương đúng đắn của Đảng và việc thể chế hóa của Nhà nước về những chủ trương đó nên dân chủ trong xã hội đã có những bước tiến căn bản trong các lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị đến văn hóa và xã hội… Đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, “Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại”.

Thực tế này là minh chứng khẳng định báo cáo của International IDEA là hoàn toàn không đúng với thực tiễn cách mạng Việt Nam, bức tranh về dân chủ ở Việt Nam là tươi sáng chứ không “ ảm đạm” (!?) như báo cáo của International IDEA. Bởi vậy, International IDEA hãy nhìn nhận khách quan, đúng đắn về dân chủ ở Việt Nam. Mọi người cần tỉnh táo, nhận rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo để chống phá Việt Nam; đồng thời, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ thành quả cách mạng và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.