Đào Tăng Dực lại bày trò xuyên tạc

Vừa qua, Đào Tăng Dực đăng bài “Sự tàn ác vô giới hạn” trên “Thongluan-rdp” để xuyên tạc giá trị Hiến pháp năm 2013. Là một công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi đọc bài này, tôi cảm thấy bất bình và cho rằng Đào Tăng Dực là một kẻ mơ hồ, ấu trĩ về chính trị, nên mới hồ đồ đưa ra những luận điểm vô căn cứ, phiến diện, bóp méo sự thật  để phủ nhận giá trị của bản Hiến pháp năm 2013.

Như chúng ta đã biết, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là văn kiện chính trị – pháp lý quan trọng nhất của một quốc gia dân tộc, đó là đạo luật cơ bản, luật gốc của Nhà nước. Hiến pháp phản ánh ý chí, nguyện vọng, lợi ích của toàn dân tộc. Chúng ta không phủ nhận việc xây dựng Hiến pháp trên cơ sở học hỏi, tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia – dân tộc khác, nhưng chúng ta không thể chấp nhận sự áp đặt một mô hình Hiến pháp nào đó cho mình. Xây dựng và hoàn thiện Hiến pháp Việt Nam cần dựa vào chính kinh nghiệm lịch sử, những thành quả của cách mạng của dân tộc, những giá trị mà chúng ta phải bảo vệ. Trên tinh thần đó Hiến pháp năm 2013 đã kế thừa các Hiến pháp trước đồng thời hướng tới đáp ứng sự phát triển của đất nước trong tình hình mới. Mặt khác, cũng như các quốc gia khác, Hiến pháp phải được thông qua theo nguyên tắc dân chủ tập trung bởi những đại biểu hợp hiến. Hiến pháp không xây dựng bởi những góp ý, “gợi ý”, bình luận của nhóm này, bloger kia, nhà khoa học khác. Bởi vậy, những tuyên bố, của nhóm này, cá nhân kia đối với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 là không có giá trị về mặt chính trị, pháp lý và đạo lý.

Trong bài viết Đào Tăng Dực còn đưa ra các tiêu chuẩn mới về luật hiến pháp nhằm áp dụng cho Việt Nam, trong đó có tiêu chuẩn đòi “đa nguyên chính trị và thể chế đa đảng”, đồng thời phê phán Điều 4 Hiến pháp năm 2013 vi phạm tiêu chuẩn đa nguyên đa đảng. Đây là một phán xét sằng bậy, vô căn cứ, mục đích cuối cùng là nhằm xóa bỏ Điều 4 khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, và hướng lái chúng ta xây dựng nhà nước ta theo chế độ cộng hòa tổng thống với thể chế tam quyền phân lập… Đây là điều mà chúng ta không thể chấp nhận.

Trong Điều 4 Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ghi như sau: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.

Về mặt chính trị, những nội dung trong Điều 4 Hiến pháp năm 2013 đã thể chế hóa nhận thức về vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản được khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Về mặt xã hội, nội dung này “làm rõ hơn bản chất, vai trò và trách nhiệm của Ðảng Cộng sản là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”, cụ thể:

Một là, tiếp tục khẳng định sứ mệnh lịch sử và vị thế lãnh đạo nhà nước và xã hội trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hai là, luôn khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là đội tiên phong của giai cấp công nhân mà còn là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam; khẳng định sự thừa nhận của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời đặt Đảng ở vị trí phải phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân.

Do vậy, chúng ta không cho phép Đào Tăng Dực hay bất cứ tổ chức, cá nhân nào xuyên tạc, cản trở việc thực hiện hoặc thoái thác trách nhiệm tuân thủ Hiến pháp. Mọi người cần tỉnh táo trước những luận điệu xuyên tạc giá trị Hiến Pháp năm 2013 của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân trong mọi tình huống./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.