Đấu tranh với biểu hiện “coi thường lý luận, xa rời thực tiễn” trong các nhà trường quân đội hiện nay

Lý luận gắn với thực tiễn là nguyên tắc bất di bất dịch, phương châm hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng. Lý luận mà không liên hệ với thực tiễn là lý luận suông”. Trong thực hiện nhiệm vụ ở các nhà trường quân đội, nếu lý luận không được vận dụng làm phương pháp cho hoạt động thực tiễn, thì không mang lại lợi ích cho cán bộ, đảng viên, quần chúng và không kích thích cán bộ, đảng viên, quần chúng tích cực bám sát thực tiễn để khái quát lý luận.

Trước những yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội trong thời kỳ mới, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và quần chúng trong các nhà trường cơ bản nắm chắc lý luận, vận dụng lý luận đã biết, đã được học vào hoạt động thực tiễn một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh khác nhau. Cho nên, đội ngũ này tránh được tình trạng thực hiện công việc máy móc, dập khuôn, thụ động, trông chờ, ỷ lại, hoặc áp đặt ý kiến cá nhân chủ quan của mình theo kiểu kinh nghiệm, phương pháp; biết dùng lý luận đã học để phân tích những thắng lợi và thất bại trong công tác, những mặt đúng mặt sai trong tư tưởng, phân tích một cách toàn diện và tìm nguồn gốc đúng sai về lập trường, quan điểm và phương pháp của mình. Song, trong quá trình công tác, vẫn không tránh khỏi, một bộ phận cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và quần chúng chưa biết đúc rút kinh nghiệm, tổng kết thực tiễn thành lý luận, làm phong phú cho lý luận; còn mò mẫm, sai lầm, trông chờ, ỷ lại trong hoạt động thực tiễn; còn lý luận suông, thực tiễn mù quáng. Do đó, để lý luận gắn với thực tiễn trong các nhà trường quân đội, cần phải:

Một là, tiếp tục đổi mới phương pháp tiếp cận các vấn đề nghiên cứu, phương thức triển khai thực hiện trong công tác lý luận. Khẳng định mạnh mẽ và cụ thể hóa những giá trị của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn đất nước, quân đội và nhà trường. Làm rõ những vấn đề cần bổ sung, phát triển. Tập trung nghiên cứu để giải quyết tốt các mối quan hệ lớn phản ánh quy luật đổi mới và phát triển đất nước, quân đội và nhà trường. Làm rõ một số vấn đề nảy sinh trong thực tiễn góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch và ra nghị quyết lãnh đạo ở các nhà trường quân đội. Bởi vì, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Lý luận là đem thực tế trong lịch sử, trong kinh nghiệm, trong các cuộc tranh đấu, xem xét, so sánh thật kỹ lưỡng rõ ràng, làm thành kết luận. Rồi lại đem nó chứng minh với thực tế. Đó là lý luận chân chính. Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế”. Còn “Thực tế là các vấn đề mình phải giải quyết, là mâu thuẫn của sự vật. Chúng ta là những người cán bộ cách mạng, thực tế của chúng ta là những vấn đề mà cách mạng đề ra cho ta phải giải quyết. Thực tế bao gồm rất rộng. Nó bao gồm kinh nghiệm công tác và tư tưởng của cá nhân, chính sách và đường lối của Đảng, kinh nghiệm lịch sử của Đảng cho đến các vấn đề trong nước và trên thế giới”.

Hai là, phát huy dân chủ trong công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tôn trọng tính sáng tạo và nâng cao ý thức trách nhiệm của nhà khoa học, tăng cường trao đổi, đối thoại trong nghiên cứu lý luận. Hạn chế tình trạng hành chính hóa, cơ chế xin cho, phân bổ chỉ tiêu trong hoạt động nghiên cứu khoa học, đặc biệt là khoa học lý luận chính trị. Ðổi mới cơ chế và tăng cường đầu tư cho tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. Rà soát, bổ sung, sửa đổi chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị nghiên cứu khoa học và giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của quân đội và nhà trường trong tình hình mới.

Ba là, đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng phù hợp với từng đối tượng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và phương pháp công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, học viên, chiến sĩ, quần chúng, nhất là sĩ quan, đảng viên trẻ trong các nhà trường quân đội. “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong các học viện, các trường chính trị. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, các môn khoa học xã hội và nhân văn đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên, học sinh trong thời kỳ mới”.

Bốn là, từ việc gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, trong thực tế hiện nay cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phản bác có hiệu quả, kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch. Ða dạng hóa hình thức đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin, chủ động nắm bắt âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch, phần tử bất mãn, cơ hội về chính trị; chú trọng xây dựng luận cứ đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, học viên, chiến sĩ, quần chúng có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nhân cách trong sáng, tinh thần cách mạng triệt để, tiến hành thành công sự nghiệp xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.