Đoàn kết là then chốt của thành công

Đảng ta luôn khẳng định, đoàn kết là giá trị cốt lõi, đường lối chiến lược, cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng, có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Song, các thế lực thù địch lại cho rằng, Đảng Cộng sản đang phân biệt, đối xử, kỳ thị các giai tầng trong xã hội, không quan tâm để có chính sách phát triển các dân tộc thiểu số. Thực tế, các thế lực thù địch đang cố tình xuyên tạc chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Nhà nước ta.

1. Kế thừa chủ nghĩa yêu nước, truyền thống của ông cha: Nước lấy dân làm gốc, chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân; cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Đoàn kết là lực lượng mạnh nhất, là sức mạnh vô địch, là then chốt của thành công. Đoàn kết càng rộng rãi, chặt chẽ thì việc gì khó đến mấy làm cũng xong, thắng lợi càng lớn, càng vẻ vang. Và Người đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ, mà ai trong mỗi chúng ta cũng đều thuộc: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công. Theo Người, đại đoàn kết phải dựa trên nguyên tắc tin dân, dựa vào dân. Vì, Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Đoàn kết được nhân dân sẽ tạo ra sức mạnh vô cùng to lớn. Đoàn kết là vấn đề sống còn, không đoàn kết thì suy và mất. Có đoàn kết thì thịnh và còn. Chúng ta phải lấy đoàn kết mà xoay vần vận mệnh, giữ gìn dân tộc và bảo vệ nước nhà. Trong Di chúc (1969), Người viết: Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân tộc ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi trong mắt mình.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: Đại đoàn kết toàn dân tộc là chủ trương, đường lối chiến lược, sách lược có ý nghĩa sống còn, là cội nguồn sức mạnh quyết định sự thành bại của cách mạng; sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối chiến lược cách mạng của Đảng ta; biểu trưng sinh động của tư tưởng đoàn kết, thống nhất toàn dân tộc. Vì vậy, cần tăng cường phát huy dân chủ, tinh thần thân ái, trao đổi, bàn bạc, bảo đảm sự bình đẳng, tôn trọng, thông cảm lẫn nhau; xóa bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ, thành phần, giai cấp; chấp nhận những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của dân tộc để đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 Hiến pháp năm 2013 ghi rõ: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. Nhà nước thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc, nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc. Nhà nước thực hiện chính sách về mọi mặt, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số. Đảng ta khẳng định: Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số là sự nghiệp chung của nhân dân cả nước, của nhân dân các dân tộc không phân biệt là dân tộc đa số hay thiểu số. Vì lợi ích trực tiếp của nhân dân các dân tộc thiểu số, đồng thời vì lợi ích chung của cả nước, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng tiến bộ là một trong những đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng. Chính sách dân tộc thể hiện mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng. Thực hiện chính sách dân tộc là trách nhiệm chính trị cả hệ thống chính trị, toàn xã hội. Vì vậy, phải tập trung hoàn thiện và triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc; có những chính sách đặc thù giải quyết khó khăn cho đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việc các thế lực thù địch bôi nhọ, vu cáo, trắng trợn, xuyên tạc vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc, là đi ngược lại chủ trương, đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước, Hiến pháp và lợi ích nguyện vọng, chính đáng của nhân dân ta. Do đó, chúng ta cần kiên quyết đấu tranh vạch rõ bộ mặt xảo trá của chúng để nhân dân hiểu rõ và cảnh giác.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.