ĐỔI TÊN BAN CHỈ ĐẠO VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG LÀ PHÙ HỢP

Gần đây trên trang Baotiengdan có đăng tải bài viết: “Đổi tên để làm gì” của Nguyễn Đình Cống đã bình luận và đưa ra cái nhìn phiến diện, tiêu cực về việc đổi tên cũng như công tác phòng, chống tham nhũng của Việt Nam. Bằng những lời lẽ lươn lẹo y cho rằng đổi tên chỉ là “vẽ rắn thêm chân”, “bảo vệ những thứ đã lỗi thời”, “duy trì chế độ độc quyền toàn trị”… Đây là những lời lẽ thiếu khách quan, phiến diện về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng của Việt Nam. Bởi vì:

1. Việc thống nhất tên gọi “Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” thay cho tên cũ “Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng” đ bao quát được đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo

Về đối tượng phòng, chống tiêu cực, Ban Chỉ đạo Trung ương xác định là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của các tổ chức trong hệ thống chính trị, để đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm trong chỉ đạo phòng, chống tiêu cực. Về phạm vi của Ban Chỉ đạo là chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tiêu cực. Trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của các tổ chức trong hệ thống chính trị trong phạm vi cả nước. Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; các vụ án, vụ việc và hành vi tiêu cực khác ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, phẩm chất đạo đức, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Việc đổi tên Ban Chỉ đạo lần này để mở rộng thêm phạm vi, quyền hạn chính là bước tiến mới mạnh mẽ hơn trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn từ gốc những biểu hiện tiêu cực để ngăn ngừa từ xa các hành vi tham nhũng. Cho nên những lời lẽ xuyên tạc, bịa đặt của Nguyễn Đình Cống là vô căn cứ và không thể chấp nhận được.

2. Công tác phòng, chống tham nhũng phải gắn liền với công tác phòng, chống tiêu cực, nhất là chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tham nhũng và suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đều là những biểu hiện tiêu cực. Tham nhũng nói riêng và tiêu cực nói chung, đều làm mất đi sự trong sạch của bộ máy Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, phẩm chất đạo đức, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Thực tế, công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đã được lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, có chuyển biến rõ nét. Tuy nhiên, tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” còn diễn biến phức tạp. Những hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân cơ bản là do thiếu tính tập trung; chưa gắn kết chặt chẽ giữa phòng, chống tham nhũng với phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Do vậy, công tác phòng, chống tham nhũng phải gắn liền, đồng bộ với công tác phòng, chống tiêu cực, nhất là chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là phù hợp với đặc điểm, yêu cầu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Cần thấy rằng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp, lâu dài; phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục, “không ngừng”, “không nghỉ” ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực; vừa phải kiên quyết phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, kiên trì giáo dục, quản lý, ngăn ngừa không để xảy ra, vừa phải luôn cảnh giác, đấu tranh với những âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để kích động, chia rẽ, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta như kiểu Nguyễn Đình Cống./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.