Hỡi ai còn nghi ngờ đường lối đổi mới ở Việt Nam, hãy xem lại bài học lịch sử

Học đòi theo “mốt phương Tây” và hoà cùng bản “hợp xướng” chống chủ nghĩa xã hội của các thế lực thù địch ở bên ngoài, các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị ở nước ta cũng lớn tiếng đòi Đảng ta phải “tự nguyện lột xác”, phải từ bỏ nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Một số kẻ ác ý còn ví von rằng phải từ bỏ “con thuyền  Mác – Lênin” bởi trong quá trình đưa dân tộc ta đến bến bờ độc lập, đưa nhân dân ta đến bến bờ vinh quang, hạnh phúc, nó đã bị “mắc cạn”. Chúng đòi hỏi Đảng ta phải chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập…

Các phần tử chống đối, bất mãn đưa ra những luận điểm hết sức sai trái, cho rằng nguyên nhân của mọi cái “khốn khổ”, “lạc hậu”, “trì trệ”… là do sự “nô lệ về ý thức hệ” và đòi Đảng ta phải từ bỏ cái “lý thuyết ngoại lai” đó – lý thuyết mà họ cho rằng đã bị phá sản trong thực tiễn và đã bị từ bỏ ngay tại chính quê hương của nó. Đây lại là một kiểu nói bừa của những kẻ cố tình không muốn thừa nhận hoặc lờ đi sự thật lịch sử rằng, cuộc đấu tranh để giành quyền thống trị của các giai cấp có hệ tư tưởng độc lập, bao giờ cũng được bắt đầu bằng cuộc đấu tranh ý thức hệ. Giai cấp thống trị phải lấy hệ tư tưởng làm trụ cột tinh thần để bảo vệ sự thống trị của mình. Nhưng khi giai cấp thống trị đã lỗi thời, trở thành vật cản của lịch sử thì để đánh đổ nó, giai cấp cách mạng nhất thiết phải bắt đầu bằng việc đấu tranh, phê phán, hạ bệ tư tưởng lỗi thời của giai cấp thống trị; truyền bá và thiết lập sự ảnh hưởng rộng rãi hệ tư tưởng của giai cấp mình, qua đó giáo dục, tập hợp và tổ chức quần chúng hành động cách mạng, lật đổ sự thống trị của giai cấp thống trị, thiết lập trật tự xã hội mới. Đó là qui luật của mọi cuộc đấu tranh giai cấp của các giai cấp có hệ tư tưởng độc lập và đối lập nhau.

Do đó, việc giai cấp công nhân Việt Nam và chính đảng cách mạng của mình lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng, làm vũ khí tinh thần trong cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động, xây dựng xã hội mới – xã hội xã hội chủ nghĩa, là đòi hỏi khách quan từ chính thực tiễn cuộc đấu tranh giai cấp chống giai cấp tư sản, chống chủ nghĩa tư bản.

Trên văn đàn lý luận và chính trị những năm gần đây, đã và đang tồn tại một không khí “hể hả”, say sưa với “thắng lợi” của những kẻ chống cộng và cơ hội, xét lại. Nhưng những lời tâng bốc nhau nghe mãi rồi cũng nhàm tai; những sự bịa đặt, thoá mạ rồi cũng đến lúc tự họ nhận thấy là vô lý. Không ít người đã bắt đầu nhìn nhận một cách nghi ngờ rằng, trong thế kỷ XXI, đặc biệt là sau Đại hội XII, Việt Nam sẽ đi về đâu và Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ dẫn dắt dân tộc này đi theo con đường nào: tư sản hay cộng sản đội lốt tư sản?

Hỡi ai mong muốn Việt Nam thay đổi mục tiêu con đường cách mạng, hãy xem lại thật kỹ sự thật lịch sử này: Sau khi chủ nghĩa xã hội theo mô hình xôviếtở Liên Xô và Đông Âu tan rã, chỉ còn lại một số nước tiếp tục con đường xã hội chủ nghĩa với những tìm tòi, khám phá mới phù hợp với đặc điểm của từng quốc gia, dân tộc. Các nước lớn đang tranh giành ảnh hưởng trong việc thiết lập thế giới một cực hay đa cực, song vẫn là một thế giới mà chủ nghĩa tư bản đang nắm quyền chi phối.

Với những ưu thế về kinh tế, về khoa học và công nghệ và sự điều chỉnh trong các chính sách để thích nghi, chắc chắn rằng, chủ nghĩa tư bản còn tồn tại và có thể có những bước phát triển mới. Nhưng chủ nghĩa tư bản vẫn không thể giải quyết được những mâu thuẫn thời đại; không thể chữa khỏi được những căn bệnh trầm kha, những ung nhọt vốn có của nó. Trong thế giới văn minh hiện nay vẫn đang phải chấp nhận một nghịch lý không thể khắc phục được là sự bất bình đẳng giữa các cộng đồng người, giữa các quốc gia, dân tộc, các châu lục và sự nghèo khổ, cùng cực của một bộ phận không nhỏ quần chúng lao động.

Các quốc gia nghèo, những người nghèo trên thế giới vẫn gặp phải đầy rẫy những bất công và sự thống khổ đã đành; nhưng mọi người ở những quốc gia lắm tiền, nhiều của cũng không hẳn đã có bình đẳng, ấm no, tự do và hạnh phúc. Xã hội ngày càng phát triển, con người ngày càng nhận thức rõ rằng, hạnh phúc của con người không chỉ là sự dư thừa về vật chất mà còn là sự phong phú của đời sống tinh thần, của những quan hệ xã hội nồng ấm, bình đẳng.

Cho nên, dù chủ nghĩa tư bản có bước phát triển thì cũng khó có thể đáp ứng được nhu cầu mọi mặt đời sống của con người. Vì vậy, một bộ phận không nhỏ nhân loại cần lao đã nhận ra rằng, cần phải vượt qua những hạn chế của chủ nghĩa tư bản nếu như muốn sống tốt hơn. Ngay cả một số học giả tư sản có thái độ khách quan, khoa học hiểu rất rõ những nghịch lý trong lòng xã hội tư bản đã tiên đoán rằng, thế kỷ XXI vẫn sẽ là thế kỷ của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay, khi lợi ích của các giai cấp, dân tộc và nhân loại đan xen vào nhau đòi hỏi phải được giải quyết đồng thời và do đó, các quốc gia, dân tộc không thể thành công trong việc giải quyết những vấn đề thực tiễn của đất nước mình nếu không tham khảo đến lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết cách mạng và khoa học; là học thuyết vì con người và do con người, chứa đựng chủ nghĩa nhân đạo cao đẹp có khả năng chinh phục lòng người, không chỉ đối với giai cấp công nhân mà tất cả mọi tầng lớp nhân dân. Chủ nghĩa Mác – Lênin là hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, là lý luận đấu tranh giai cấp của giai cấp công nhân Việt Nam, nhưng cũng là lý luận của cuộc đấu tranh giải phóng nhân dân lao động và các dân tộc trên thế giới. Chắc chắn rằng, trên con đường vươn tới một xã hội mới nhân đạo, công bằng và hợp lý hơn, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam và các dân tộc, trong sự lựa chọn của mình, đã và vẫn sẽ lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm ngọn cờ tư tưởng để dẫn đường, chỉ lối.

Sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta qua 30 năm đổi mới là minh chứng rõ ràng, thuyết phục nhất cho điều đó. Như vậy, đi từ sự phân tích nguyên nhân quá trình sụp đổ của chủ nghĩa xã hội theo mô hình xô viết ở Liên Xô và Đông Âu; từ lôgic của cuộc đấu tranh giai cấp và khả năng giải quyết mâu thuẫn vốn có với những căn bệnh trầm kha trong lòng xã hội tư bản; từ khát vọng vươn tới của phần lớn nhân loại cần lao và thực tiễn 30 năm đổi mới ở Việt Nam có thể thấy rằng, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã, đang và chắc chắn sẽ được giai cấp công nhân, nhân dân lao động Việt Nam lựa chọn làm vũ khí tinh thần, tư tưởng trong cuộc đấu tranh xoá bỏ mọi áp bức, bất công, xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, xã hội xã hội chủ nghĩa. Tất cả điều đó thể hiện sâu sắc trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng ta. Ai còn nghi ngờ xin hãy dành thời gian nghiên cứu kỹ các Văn kiện Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là Văn kiện Đại hội XII sẽ hiểu biết đầy đủ, sâu sắc hơn điều chúng tôi nhận định ở trên./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “Hỡi ai còn nghi ngờ đường lối đổi mới ở Việt Nam, hãy xem lại bài học lịch sử

 • 27 Tháng Tám, 2018 at 3:54 chiều
  Permalink

  Đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo là con đường tất yếu để dân tộc ta ngày càng phát triển, sánh vai với các cường quốc trên thế giới!

  Reply
 • 18 Tháng Chín, 2018 at 7:20 sáng
  Permalink

  ĐƯỢNG LỐI ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN LÀ SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN CỦA ĐẢNG VÀN NHÂN DÂN TA

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.