Kẻ đội lốt trí thức nhưng đạo đức “lùn”, ăn theo, nói leo

Thời gian qua, không ít bài viết trên mạng xã hội có nội dung sai lệch về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước ta. Đáng chú ý là bài viết của Nguyễn Mạnh Tuấn với tiêu đề “đảng viên nhưng mà tốt” nghĩ gì? Nguyễn Mạnh Tuấn đưa ra cái gọi là “kiến nghị” với Đảng ta về sự “đổi mới” nhằm thay đổi bản chất cách mạng của Đảng. Y đã lấy lý luận Chủ nghĩa Mác – Lênin để phân tích mối quan hệ giữa “chuột” và “bình”, bằng cách đánh tráo các khái niệm, y đã đánh đồng một số đảng viên vi phạm pháp luật với toàn bộ đội ngũ đảng viên của chúng ta, từ đó gieo rắc sự hoài nghi, kích động, lôi kéo mọi người, nhất là thế hệ trẻ nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguyễn Mạnh Tuấn đã đưa ra quan điểm xây dựng xã hội dân sự và nhà nước pháp quyền, thực thi tam quyền phân lập và phát triển kinh tế thị trường tự do ở nước ta. Những luận điệu đó thực chất là sự hô hào, cổ súy cho đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, tiến tới xóa bỏ vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Nguyễn Mạnh Tuấn cần hiểu rằng: Cách mạng Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đã chứng minh rằng chỉ đến khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tiếp cận chủ nghĩa Mác – Lênin và truyền bá tư tưởng đó vào Việt Nam, thì phong trào yêu nước của dân tộc ta mới chấm dứt được tình trạng bế tắc về đường lối cứu nước. Cách mạng Việt Nam, có thời kỳ tồn tại 3 đảng, song không một người Việt Nam chân chính nào lại không biết đến và chỉ duy nhất Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo đã được nhân dân tin cậy, giao phó sứ mệnh lãnh đạo cách mạng. Như vậy, cách mạng Việt Nam tự thân không có nhu cầu đa đảng và sự thật đã là như vậy.

Sự thành công của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh đã tạo nên những bước ngoặt quan trọng trong tiến trình lịch sử của cách mạng Việt Nam, đó là: Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám thành công năm 1945; chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954; tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước, đưa giang sơn thu về một mối.. Với những thắng lợi đó, Việt Nam đã trở thành một dân tộc tiên phong đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân; ghi đậm dấu ấn trong phong trào giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.

Hơn nữa, khi hệ thống xã hội chủ nghĩa bị tan rã, Việt Nam rơi vào tình thế muôn vàn khó khăn, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lấy đó làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động; do đó, chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa vẫn đứng vững và phát triển. Từ năm 1986 tới nay, sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu đó là bằng chứng không ai có thể bác bỏ, đồng thời là minh chứng hùng hồn khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh đối với sự thành công của cách mạng nước ta.

Mặc dù, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng nước ta làm nên nhiều kỳ tích, nhưng Đảng không bao giờ bằng lòng với chính mình. Qua nhiều lần đại hội, hội nghị, Đảng ta đã chủ động tiến hành “tự chỉnh đốn” để Đảng trong sạch, vững mạnh hơn. Mới đây, việc Đảng ra Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về vấn đề xây dựng Đảng một lần nữa khẳng định quyết tâm chính trị rất cao, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh hơn. Đảng luôn đấu tranh chống mọi biểu hiện của giáo điều, xa rời những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Việc làm đó của Đảng không phải là hành động “giữ bình” như tâm địa xảo trá của Nguyễn Mạnh Tuấn rêu rao.

Vì vậy, việc đưa ra các khẩu hiệu của Nguyễn Mạnh Tuấn trên trang mạng xã hội chỉ là trò lừa bịp, dối trá, phi khoa học và phản động về chính trị. Do đó, mỗi người dân cần nêu cao cảnh giác, miễn dịch trước các thông tin sai trái và đấu tranh phản bác bỏ lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động, ra sức phấn đấu xây dựng nước ta giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Kẻ đội lốt trí thức nhưng đạo đức “lùn”, ăn theo, nói leo

  • 20 Tháng Ba, 2017 at 8:16 sáng
    Permalink

    Những luận điệu của Nguyễn Mạnh Tuấn chỉ là sự “a dua” theo “phong trào chung” của bè lũ cơ hội chính trị, hướng tới mục tiêu chống phá cách mạng Việt Nam. Nhận diện và đấu tranh loại bỏ những luận điệu ấy, là trách nhiệm chung của những người Việt Nam yêu nước.

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.