Không thể phủ nhận thành tựu đổi mới ở Việt Nam, con đường đi đúng đắn đã lựa chọn

Thực tế lịch sử cách mạng Việt Nam hơn 8 thập kỷ qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là minh chứng hùng hồn làm phá sản những âm mưu, thủ đoạn thù địch, quan điểm sai trái của bọn cơ hội, xét lại dưới mọi màu sắc, kiểu loại; đồng thời là chứng cứ thuyết phục làm cho nhân dân ta tin tưởng, ngày càng nhận thức đầy đủ, rõ ràng hơn, sâu sắc hơn vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường chúng ta đang đi tới. Không có chủ nghĩa xã hội thì làm sao có được độc lập dân tộc thực sự và triệt để, làm sao nhân dân ta được làm chủ và hạnh phúc, vị thế, uy tín của Việt Nam ngày càng nâng cao trên trường quốc tế như hôm nay.

Nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới và bạn bè khắp năm châu, bốn biển đều đánh giá cao Việt Nam không chỉ vì nhân dân Việt Nam anh dũng, kiên cường và chiến thắng các đế quốc to là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, mà còn biết nhiều hơn thế vì chúng ta gặt hái được những thành tựu đáng khích lệ và tự hào trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Những yếu kém, khuyết điểm trong quá trình phát triển đi lên chúng ta không hề phủ nhận, nhưng có được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của ngày hôm nay là cố gắng to lớn, rất đáng tự hào của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đúng là nước ta còn nghèo, thu nhập còn ở mức trung bình thấp nhưng đó không phải là lỗi của con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và dân tộc ta lựa chọn; chính thực dân, đế quốc và các thế lực thù địch, tay sai đã kéo lùi sự phát triển của đất nước này. Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực trong công cuộc đổi mới 30 năm qua là bằng chứng hùng hồn của sự vươn lên, khẳng định quá trình chấn hưng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đã lựa chọn.

Con đường và mục tiêu ưu việt như thế, thành tựu mà nhân dân ta đạt được to lớn, có ý nghĩa lịch sử là thế sao một số người lại cả gan, bạo mồm vu khống trắng trợn, quy kết chúng ta sai lầm, là “đi vào vết xe đổ của Liên Xô”? Những kẻ đưa ra luận điệu này đã cố tình xuyên tạc bản chất ưu việt của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; cố tình xuyên tạc thực tiễn chủ nghĩa xã hội đã và đang được xây dựng ở Việt Nam. Mục tiêu cơ bản và âm mưu đen tối, lâu dài của chúng không hề thay đổi là muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng lái nước ta đi theo con đường, quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản có lợi cho chúng.

Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta kiên quyết bảo vệ con đường đó, kiên quyết, kiên trì đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đòi “phi chính trị hóa ” lực lượng vũ trang nhân dân của các thế lực thù địch.

Cần đặt thêm câu hỏi, nếu không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, thì nước ta sẽ đi theo con đường nào? Câu hỏi này, họ đã tự trả lời bằng cách “khuyên nhủ” chúng ta phải đi theo con đường của chủ nghĩa tư bản đang đi! Chúng ta không phủ nhận nhiều giá trị của chế độ tư bản, nhưng chế độ đó vẫn là chế độ nhằm bảo đảm sự thống trị, bóc lột của giai cấp tư sản đối với xã hội và lao động, đầy rẫy bất công, do nó sinh ra “Mọi đói nghèo, thất nghiệp, thất học và bạo lực…” như chính Giáo sư Trường Đại học bang Indiana, Paul Mishler đã từng nhận xét.

Những người đưa ra luận điệu chống phá, rồi cố tình “khuyên” chúng ta phải theo con đường chủ nghĩa tư bản phải thấy rằng, chủ nghĩa t­ư bản hiện đại dù có biến đổi, thích nghi thì về bản chất vẫn là chủ nghĩa t­ư bản, là chủ nghĩa t­ư bản độc quyền nhà nư­ớc ở trình độ cao, chứ không hề có sự thay đổi bản chất, tuy nó có những tiến bộ nhất định, nhưng nó vẫn là chế độ bóc lột, bất công và đầy mâu thuẫn. Ở trong lòng xã hội tư bản hiện đại, đời sống của nguời lao động tuy có đ­ược cải thiện, nh­ưng đấy là sự cải thiện do tiến bộ chung của xã hội, số ngư­ời lao động bị hất ra hè phố, số người nghèo khổ ngày càng tăng lên không ngừng. Sự phát triển của các tập đoàn t­ư bản, các công ty t­ư bản xuyên quốc gia cùng sự bòn rút tài nguyên và bóc lột nhân dân nhiều n­ước thuộc thế giới thứ ba; các cuộc chiến tranh đẫm máu chống các quốc gia độc lập có chủ quyền trên thế giới do chủ nghĩa đế quốc phát động… là nguyên nhân chủ yếu khiến hàng trăm triệu ng­ười bị đe doạ chết đói, hơn một tỷ ng­ười sống trong cảnh khốn cùng, thất nghiệp, gần một tỷ người mù chữ… Đi từ kinh tế thị trường tự do đến chủ nghĩa tự do mới, chủ nghĩa tư bản vẫn không thể tìm ra lối thoát bởi tính chất ăn bám, bóc lột của nó. Thực chất của chế độ tư bản, như Giáo sư Jefferey Sachs ở Đại học Columbia (New York) cho rằng, là “của 1%, do 1% và vì 1%” (của số người chiếm 1% dân số, do số người chiếm 1% dân số và vì số người chiếm 1% dân số).

Tất cả điều đó đã nói lên tính chất ăn bám, bóc lột, phản động và tất yếu diệt vong của chủ nghĩa tư­ bản. Chủ nghĩa ấy, chế độ ấy, không thể là sự lựa chọn của nhân dân ta.

Đi lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan, phù hợp với xu thế lịch sử, chúng ta tiếp tục kiên định và hiện thực hóa chủ nghĩa xã hội trong thực tiễn. Luận điệu cho rằng nước ta kiên định mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là sai lầm, là đi vào vết xe đổ Liên Xô thực chất là luận điệu phi lịch sử, phản nhân dân, phản dân tộc, không đánh lừa được ai.

Sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh, tình hình mới ở nước ta thật sự khó khăn, phức tạp, nhưng cũng có những thuận lợi cơ bản và thời cơ lớn. Với thế và lực mới của đất nước hiện nay, với sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, chúng ta sẽ triệt để tận dụng mọi thời cơ, phát huy tốt nhất mọi thuận lợi, kiên quyết, kiên trì đấu tranh vượt qua khó khăn, thách thức, khắc phục nguy cơ, thực hiện thắng lợi mục tiêu theo con đường đã chọn.

Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước. Đó là câu trả lời rõ ràng, đanh thép của chúng ta, đó là vũ khí sắc bén để làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đó là niềm vinh dự, tự hào, là lương tâm, trách nhiệm và quyền lợi, nghĩa vụ công dân cao quý của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Không thể phủ nhận thành tựu đổi mới ở Việt Nam, con đường đi đúng đắn đã lựa chọn

 • 9 Tháng Tư, 2017 at 4:51 chiều
  Permalink

  Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng của dân tộc Việt Nam; chúng ta tin tưởng vào thành công trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước do nhân dân ta tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam vĩ đại.

  Reply
 • 9 Tháng Tư, 2017 at 10:26 chiều
  Permalink

  Những thành tựu của hơn 30 năm đổi mới đất nước đã chứng minh cho đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn phù hợp, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và quân chúng nhân dân. Sự nghiệp đó chỉ có thể thành công, khi chúng ta kiên định với con đường đã chọn.

  Reply
 • 10 Tháng Tư, 2017 at 2:27 chiều
  Permalink

  Nội dung bài viết sâu sắc !

  Reply
 • 10 Tháng Tư, 2017 at 3:51 chiều
  Permalink

  Từ một nước nông nghiệp lạc hậu, thu nhập bình quân đầu người khoảng 100 đô la/năm, đến nay chúng ta có sự chuyển dịch tích cực cơ cấu nền kinh tế, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong tổng sản phẩm quốc nội tăng cao; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 2.000 đô la/năm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao. Điều đó là bằng chứng không thể phủ nhận về thành tựu của công cuộc đổi mới ở Việt Nam./.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.