Không thể “vơ đũa cả nắm” kẻ chủ mưu “diễn biến hòa bình” ơi!

1. Trung Quốc và Cuba là hai nước còn nhiều khó khăn về kinh tế, song vượt lên trên mọi khó khăn, thách thức, nội bộ đảng, nhà nước thật sự đoàn kết, thống nhất; đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật đều được triển khai đồng bộ, thống nhất, thực hiện nghiêm minh. Đảng Cộng sản và Nhà nước đã đề ra chiến lược phòng, chống “diễn biến hòa bình” một cách phù hợp, thiết thực, hiệu quả; đã xử lý đúng đắn các mối quan hệ biện chứng giữa đổi mới, ổn định và phát triển, giữa xây dựng và bảo vệ tổ quốc; luôn quan tâm phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, bảo đảm cho mọi người dân được hưởng thành quả, lợi ích của công cuộc cải cách, đổi mới; làm cho người dân tin đảng, nhà nước và chế độ, gắn bó và ra sức cùng đảng, nhà nước chăm lo xây dựng chế độ xã hội mới; người dân cảm nhận được chính họ đang làm chủ cuộc sống, vận mệnh của mình.

Hơn thế nữa, đảng, nhà nước luôn bảo đảm sự thống nhất, đoàn kết trong nội bộ, luôn tăng cường sự lãnh đạo của đảng, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch vững mạnh, kịp thời phát hiện, đấu tranh loại bỏ các phần tử cơ hội, biến chất trong tổ chức, đặc biệt, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí rất quyết liệt, không để xảy ra hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; không để biểu tình, bãi công kéo dài, gây mâu thuẫn, bất bình trong nhân dân, gây rối loạn chính trị, xã hội.

Đảng, Nhà nước luôn chăm lo xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân, luôn kiên trì nguyên tắc đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội nhân dân và công an nhân dân; chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, trừ họa từ trước, từ lúc đất nước còn thanh bình, chưa lâm nguy. Không để các thế lực phản động tạo dựng ngọn cờ, xây dựng lực lượng để chống đảng, phá hoại nhà nước. Mặt khác, đảng, nhà nước luôn tôn trọng, đề cao vai trò của nhân dân trong công cuộc cải cách, đổi mới; được nhân dân tin yêu, tín nhiệm, đồng tình ủng hộ.

Ngoài ra, đảng, nhà nước ở các nước xã hội chủ nghĩa nêu trên không để xảy ra “diễn biến hòa bình”, không mắc mưu “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”, không bị “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang là do thường xuyên thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình; chủ động, tích cực sơ kết, rút kinh nghiệm đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” từ thực tiễn đấu tranh trong nước và các nước khác với tinh thần cảnh giác cách mạng cao. Đó là những bài học kinh nghiệm quý được đúc rút, khái quát từ thực tiễn nghiên cứu nguyên nhân sụp đổ của các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Đông Âu và sự đứng vững của các nước xã hội chủ nghĩa Trung Quốc, Cuba. Và nó có tác dụng rất thiết thực trong chỉ đạo cuộc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam hiện nay.

Điệp khúc của “diễn biến hòa bình” do các thế lực thù địch gây ra đối với mỗi nước tuy có những điểm khác nhau, song nhìn tổng thể, nó đều có điểm chung, khá thống nhất là tập trung đánh phá, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhà nước xã hội chủ nghĩa, thực hiện “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, … Vì vậy, nghiên cứu, vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn và các hình thức, biểu hiện mới của “diễn biến hòa bình” đối với từng nước xã hội chủ nghĩa thời gian qua để vận dụng một cách sáng tạo vào cuộc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, xét cả về mặt lý luận và thực tiễn. Đó là đòi hỏi của cuộc sống, là lương tâm, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

2. Sự thật lịch sử đã tiếp sức, củng cố cho ý tưởng dùng “diễn biến hòa bình” để chống lại các nước xã hội chủ nghĩa là sau khi thất bại cay đắng ở Việt Nam, người Mỹ đã nhận thấy rằng, bằng biện pháp quân sự và bạo lực, người Mỹ không thể “ngăn chặn” được phong trào cách mạng thế giới, họ phải dùng biện pháp khác, đó chính là “diễn biến hòa bình”. Vì vậy, lợi dụng sai lầm và khó khăn về mọi mặt của Liên Xô – thành trì phe xã hội chủ nghĩa,…Mỹ đã chuyển sang dùng biện pháp “phi quân sự” là chủ yếu, triệt để sử dụng biện pháp “diễn biến hòa bình”, vì thế, nó đã sớm trở thành chiến lược toàn cầu phản cách mạng để chống phá chủ nghĩa xã hội thế giới. Cột mốc đánh dấu sự hoàn chỉnh chiến lược “diễn biến hòa bình” là cuốn sách của Nixơn, xuất bản cuốn “1999 – chiến thắng không cần chiến tranh”. Trong đó, Nixơn nêu bốn đòn đánh trực diện vào chủ nghĩa xã hội: 1. Phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin; 2. Đánh mạnh vào vấn đề dân tộc; 3. Chia rẽ mối đoàn kết, thống nhất giữa các tôn giáo; 4. Triệt để lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để kích động, làm tăng sự bất bình giữa người dân, giữa các dân tộc. Như vậy, “diễn biến hòa bình” lúc đầu ra đời như là một thủ đoạn quan trọng kết hợp với quân sự, từng bước đã trở thành một chiến lược trong chiến lược toàn cầu của Mỹ. Tác động của chiến lược “diễn biến hòa bình” là một trong những nguyên nhân quyết định đưa đến sự sụp đổ của các nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô.

Sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên xô và Đông Âu tan rã, năm 1993, Bin Clintơn tuyên bố tiến hành chiến lược “Can dự”, “Dính líu” vào các nước chủ nghĩa xã hội còn lại như Trung Quốc, Việt Nam, Cu Ba…, để “khuếch trương” thanh thế của Mỹ, với 4 bước: a). Tiếp cận đối phương, kẻ thù; b). Chuyển đối đầu thành đối thoại; c). Làm đối phương hoà nhập với Mỹ; d). Mỹ khống chế, chỉ huy.

Đồng thời, Bin Clinton cũng nêu 4 mũi nhọn đánh vào các nước xã hội chủ nghĩa còn lại là: đánh rã niềm tin; ngoại giao thân thiện; chi phối đầu tư; chia rẽ nội bộ. Bốn mũi nhọn này đã và đang được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng để chống phá cách mạng nước ta.

Rõ ràng là, chiến lược “diễn biến hòa bình” là chiến lược cơ bản do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động tiến hành, nhằm lật đổ chế độ chính trị – xã hội của các nước, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong, chủ yếu bằng biện pháp phi quân sự, chiến thắng chủ nghĩa xã hội không cần chiến tranh. Có thể khái quát những đặc trưng cơ bản của chiến lược “diễn biến hòa bình” qua bốn điểm sau đây: Một là, sử dụng các biện pháp phi vũ trang; Hai là, tác động từ bên ngoài để tạo sự chuyển hoá, diễn biến từ bên trong; Ba là, huy động và sử dụng mọi lực lượng với mọi thủ đoạn có thể để chống phá; Bốn là, chiến lược “diễn biến hòa bình” mang tính toàn cầu, không giới hạn về thời gian và không gian. Những gì đã và đang diễn ra trên đất nước thân yêu của chúng ta đã chứng minh sự sai lầm không thể chối cãi của các thế lực thù địch. “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đã thất bại cay đắng ở Việt Nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Không thể “vơ đũa cả nắm” kẻ chủ mưu “diễn biến hòa bình” ơi!

  • 22 Tháng Ba, 2017 at 2:31 chiều
    Permalink

    Chống “Diễn biến hòa bình” là cuộc chiến không khói súng nhưng vô cùng quyết liệt bởi nó liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của chế độ, thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước và tự do của nhân dân. Trước sự chống phá ngày càng điên cuồng của các thế lực thù địch, hơn lúc nào hết, mỗi người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng của Đảng phải làm tốt công tác giáo dục chính trị, công tác tuyên truyền để mọi tổ chức, cá nhân trong xã hội hiểu được bản chất, mưu đồ của “Diễn biến hòa bình” từ đó xây dựng nhận thức và hành động đúng, đáp trả lại mọi sự chống phá của kẻ thù, khiến cho mưu đồ của chúng bị dập tắt ngay từ trong “trứng nước”!

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.