Không thể xóa bỏ tổ chức Đoàn thanh niên

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên, nơi tập hợp những thanh niên tiên tiến và tự nguyện phấn đấu thực hiện mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phòng dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vị trí, vai trò quan trọng của Đoàn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận và thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam chứng minh. Tưởng rằng sự thật hiển nhiên về vai trò của Đoàn là không cần bàn cãi nữa, điều cần bàn ở đây là làm sao để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát huy tốt hơn nữa vai trò của Đoàn Thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vậy mà, ở đâu đó vẫn còn có những tiếng nói lạc điệu, không những không nhìn thấy, thừa nhận vai trò của Đoàn thanh niên đối với đất nước, mà còn hạ thấp vai trò của Đoàn thanh niên, tệ hơn lại còn đòi giải tán tổ chức Đoàn. Trong bài “Giải tán Đoàn Thanh niên và Bộ Thanh niên không thể là trò nâng cấp đoàn lên bộ” đăng trên trang mạng xã hội, với một thái độ định kiến, hằn học Vũ Ngọc Ánh chỉ chăm chú vào những hạn chế trong hoạt động của một số tổ chức Đoàn, rồi đi đến phủ nhận vai trò, những đóng góp của Đoàn, cũng như của các thế hệ thanh niên Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước: “Đoàn là nơi tập hợp phong trào ăn chơi, nhảy múa… Kiềm hãm sự phát triển của trí tuệ thanh niên”, “cần xóa bỏ tổ chức Đoàn Thanh niên”. Rõ ràng, đây là những nội dung xuyên tạc, bóp méo sự thật, phủ nhận vai trò của Đoàn, sâu xa hơn là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, chia cắt mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước, Nhân dân với tổ chức Đoàn và với thanh niên. Bởi vì, thực tế:

Thứ nhất, Đoàn không phải là nơi tập hợp phong trảo ăn chơi, nhảy múa.

Đoàn Thanh niên là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam, nên các hoạt động phải sôi nổi, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi, nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, có như vậy thì mới thu hút được đông đảo thanh niên tham gia, xây dựng các tổ chức đoàn không ngừng lớn mạnh, thực hiện có hiệu quả các hoạt động xung kích hướng vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do vậy, bên cạnh tổ chức các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn Thanh niên còn tổ chức các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Hoạt động này là nhằm lôi cuốn đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, qua đó giáo dục, bồi dưỡng niềm tin vào Đảng, vào chế độ, vào sự thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; về trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng tổ chức các hoạt động phong trào; bồi dưỡng về tri thức, mục tiêu, lý tưởng cao đẹp; bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước… chứ không phải là những hoạt động “vô bổ” như sự bịa đặt của Vũ Ngọc Ánh. Thực tế, những thanh niên không tham gia tổ chức đoàn thường sa vào các tệ nạn xã hội, gây ra những hệ lụy xấu. Điển hình như Vũ Ngọc Ánh, do không chịu tu dưỡng, rèn luyện, không đủ tiêu chuẩn nên không được kết nạp vào đoàn; có lẽ vì vậy mà bây giờ quay lại chống phá Đảng, chống phá Đoàn, chống phá đất nước.

Dưới sự tổ chức của Đoàn thanh niên và tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, lớp lớp các thế hệ đoàn viên, thanh niên đã có mặt trên mọi mặt trận, xung kích, nòng cốt trong nhiều phong trào, chương trình hành động xã hội, nhiều tấm gương thanh niên anh dũng trong chiến đấu giành độc lập cho dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tình nguyện đến những nơi khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo nhận công tác; nhiều thanh niên không quản khó khăn, nguy hiểm, cùng với các lực lượng khác giúp Nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh… góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Từ việc tham gia các hoạt động này, nhiều đoàn viên thanh niên đã trưởng thành về nhận thức, trí tuệ, kỹ năng sống, trở thành người có ích cho xã hội. Điều đó khẳng định, các phong trào của Đoàn thực sự có ý nghĩa để thanh niên có thể trải nghiệm, học hỏi, tìm kiếm cơ hội cống hiến và khẳng định giá trị của bản thân, chứ không phải là nơi “kiềm hãm sự phát triển trí tuệ của thanh niên” như “võ đoán” của Vũ Ngọc Ánh.

Thứ hai, Đoàn luôn có vai trò quan trọng đối với sự phát triển, trưởng thành của thanh niên; trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ra đời, có quá trình phát triển phù hợp với thực tiễn lịch sử của dân tộc, được sự quan tâm lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Bác Hồ, Đoàn không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, nguồn cung cấp cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng; là lực lượng mũi nhọn, xung kích trên các mặt trận: trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, giành độc lập cho dân tộc; trong tham gia kiến thiết đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đoàn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể và tổ chức chính trị – xã hội chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đoàn viên, thanh niên học tập, rèn luyện, phát huy mọi năng lực, sở trường, chủ động, sáng tạo; cùng các lực lượng xã hội khác khai thác hiệu quả các nguồn lực để đồng hành, chăm lo, đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên trên mọi lĩnh vực nhằm phát triển toàn diện thanh niên. Các phong trào tình nguyện của Đoàn Thanh niên đã lan tỏa và khơi dậy sự tham gia của rất nhiều lực lượng xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Vai trò của Đoàn Thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng nước ta là không thể phủ nhận, trong tình hình hiện nay để góp phần đưa đất nước ta phát triển nhanh và bền vững cần phát huy vai trò của nhiều tổ chức, nhiều lực lượng trong xã hội, trong đó có vai trò của Đoàn Thanh niên. Để phát huy hơn nữa vai trò của Đoàn Thanh niên hiện nay, bên cạnh việc quan tâm xây dựng các tổ chức Đoàn vững mạnh; đề ra các chủ trương, giải pháp, tạo điều kiện để khơi dậy và phát huy tiềm năng, thế mạnh của các tổ chức đoàn, của đoàn viên, thanh niên; đổi mới, nội dung, hình thức, biện pháp tập hợp và tổ chức hoạt động của Đoàn để để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Cần nêu cao tinh thần cảnh giác và kiên quyết đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, sai trái phủ nhận vai trò của Đoàn Thanh niên, đòi giải tán Đoàn Thanh niên một cách vô lối./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Không thể xóa bỏ tổ chức Đoàn thanh niên

 • 25 Tháng Năm, 2020 at 11:28 sáng
  Permalink

  Vị trí, vai trò quan trọng của Đoàn được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận; thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh điều đó.

  Reply
 • 25 Tháng Năm, 2020 at 11:35 sáng
  Permalink

  Vũ Ngọc Ánh với thái độ định kiến, hằn học chỉ dựa vào những hạn chế trong hoạt động của một số tổ chức Đoàn, rồi đi đến phủ nhận vai trò, những đóng góp của Đoàn, cũng như của các thế hệ thanh niên Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; vì vậy chúng ta phải hết sức cảnh giác.

  Reply
 • 25 Tháng Năm, 2020 at 11:39 sáng
  Permalink

  Vũ Ngọc Ánh đã đưa ra những nội dung xuyên tạc, bóp méo sự thật, phủ nhận vai trò của Đoàn, sâu xa hơn là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, chia cắt mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước, Nhân dân với tổ chức Đoàn và với thanh niên. Do đó chúng ta phải đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của hắn.

  Reply
 • Pingback:Không thể xóa bỏ tổ chức Đoàn thanh niên |

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.