Không thể xuyên tạc bản Hiến pháp năm 1992 của Việt Nam

Thời gian gần đây, trên trang Baotiengdan có đăng bài viết “Hiến pháp năm 1992 trong mắt tôi” của Nguyễn Duy Vinh; nội dung bài viết là những luận điệu xuyên tạc, phản động, phủ nhận những giá trị và ý nghĩa to lớn Hiến pháp năm 1992 của Việt Nam. Duy Vinh cho rằng, đọc bản Hiến pháp năm 1992 của Việt Nam thấy rất khập khiễng và lủng củng. Nhưng chính Duy Vĩnh lại thể hiện lối tư duy khập khiễng và lủng củng.

 Một là, Duy Vinh khập khiễng giữa lời nói và thực tế.

Thực tiễn lịch sử khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, nhất là trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; trải qua những giai đoạn, thời điểm lịch sử khác nhau, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa tiếp tục được giữ vững, củng cố và nâng cao. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín như ngày nay. Trái với Duy Vinh, Điều 4, của Hiến pháp năm 1992 khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) tiếp tục khẳng định luận điểm trên. Điều đó cho thấy, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam được ghi rất rõ ràng, minh bạch và đầy đủ. Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) còn ghi rõ: mọi cá nhân, tổ chức trong Đảng phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, điều đó thể hiện rõ tính thượng tôn pháp luật của Đảng. Có thể khẳng định: Những luận điệu xuyên tạc của Duy Vinh về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam không mới, chứng tỏ Duy Vinh không biết hoặc cố tình không hiểu về thực tế diễn ra ở Việt Nam về quyền bầu cử của công dân, về sự phối hợp của các cơ quan lập pháp – tư pháp – hành pháp ở Việt Nam, đã được minh chứng rõ nhất, mới nhất bởi cuộc bầu cử Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp vào tháng 3/2021 vừa qua.

Hai là, Duy Vinh đánh lận con đen giữa lòng yêu nước, trách nhiệm công dân với hành vi gây rối trật tự an toàn xã hội, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc.

Tiếp tục kế thừa và phát triển những quy định của các bản Hiến pháp trước đây về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, Chương 5, Hiến pháp năm 1992 quy định “Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”: Nhà nước bảo đảm các quyền của công dân; công dân phải làm tròn nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước và xã hội; không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. Nhưng cũng nghiêm trị những phần tử phản động, những hành động lợi dụng lòng yêu nước để có hành vi gây rối, mất trật tự an toàn xã hội, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc, điển hình như vụ gây rối trật tự công cộng ở Bình Thuận năm 2018; biểu tình phản đối Luật đặc khu và Luật An ninh mạng năm 2019 ở Bình Dương, Đồng Nai… Thực tiễn cho thấy, Việt Nam đạt được nhiều thành tựu quan trọng, to lớn về quyền con người góp phần xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đóng góp vào cuộc đấu tranh chung vì mục tiêu hòa bình và tiến bộ xã hội của toàn nhân loại.

Những giá trị chính trị – pháp lý, thực tiễn sâu sắc của Hiến pháp năm 1992 là không thể phủ nhận, xuyên tạc. Vì vậy, trách nhiệm của chúng ta hiện nay phải giữ gìn, bảo vệ và phát triển những giá trị tốt đẹp của Hiến pháp năm 1992 vào quá trình dựng xây, kiến thiết đất nước, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Kiên quyết vạch trần và đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc phủ nhận Hiến pháp năm 1992 cũng như sự lãnh đạo của Đảng, thành tựu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.