Kiên Quyết Đấu Tranh Phản Bác Luận Điệu “Người Cộng Sản Việt Nam Thường Xuyên Vi Hiến”

Gần đây, trên diễn đàn phản động đã đăng tải, phát tán bài viết “Vi hiến là gì và tại sao người CSVN thường xuyên vi hiến” của Đào Tăng Dực với luận điệu: Đảng viên thiếu hiểu biết về hiến pháp và luật pháp vì chưa bao giờ sinh hoạt trong môi trường pháp trịnhân dân rất ngu si và không hiểu gì về hiến pháp và luật pháp”. Phải khẳng định, những luận điệu này là sai trái nhằm xuyên tạc, phủ nhận vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp phá hoại, vô hiệu hóa cơ chế hoạt động của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa ở nước ta “Đảng lãnh đạo – Nhà nước quản lý, điều hành xã hội – Nhân dân làm chủ”; gây tâm lý hoài nghi, dao động, làm tổn hại đến mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng, Nhà nước với Nhân dân; làm giảm sút niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Luận điệu nêu trên của Đào Tăng Dực và các thế lực thù địch là vô căn cứ, phản khoa học, bởi vì, phương thức cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội thông qua hệ thống tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong Nhà nước và các tổ chức của hệ thống chính trị. “Các tổ chức Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Trong mối quan hệ giữa Đảng và hệ thống chính trị: Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là bộ phận của hệ thống ấy. Về vai trò, trách nhiệm của Đảng cầm quyền, nhất là đối với Nhân dân đã được hiến định một cách rõ ràng: “Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình”. Điều đó thể hiện bản chất tiên phong, trách nhiệm chính trị – pháp lý của Đảng đối với Nhân dân về vận mệnh của dân tộc và sự phát triển của đất nước. Đồng thời, hoạt động lãnh đạo của Đảng đều được thực hiện theo Hiến pháp và pháp luật. Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: “Đảng Cộng sản Việt Nam – đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.

Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành Đảng cầm quyền sau khi lãnh đạo nhân dân Việt Nam làm nên thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Nội dung cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội như một tất yếu lịch sử; là sự lựa chọn của lịch sử.

Thực tiễn hơn 94 năm lãnh đạo cách mạng và 79 năm cầm quyền của Đảng càng khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước và xã hội là nhân tố quyết định bản chất nhà nước, nền pháp chế xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, đưa đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, nhất là với Nhà nước trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; đồng thời, phát huy dân chủ, tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và quyền làm chủ của Nhân dân…

Như vậy, luận điệu “Người CSVN thường xuyên vi hiến” của Đào Tăng dực và các thế lực thù địch là vô căn cứ, sai trái, không đúng thực tế, nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo và cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân phải hết sức cảnh giác, tỉnh táo nhận diện rõ ý đồ, dã tâm của các thế lực thù địch, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của chúng, khẳng định rõ và luôn tin tưởng tuyệt đối vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và toàn xã hội./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.