Lại một chiêu trò mới về dân chủ

Kể từ khi khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính thức đứng lên làm chủ, tự mình tổ chức, cai quản, xây dựng xã hội mới và không ngừng củng cố, phát triển quyền làm chủ ấy. Và cũng kể từ đó, mệnh đề quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ”[1] mới trở thành thực tế, ngày càng được hiện thực hóa và phát huy trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Người dân Việt Nam ngày càng cảm nhận sâu sắc và thấm thía giá trị thực sự của độc lập, tự do trong thể chế cộng hòa, dân chủ xã hội chủ nghĩa, niềm hạnh phúc lớn lao khi được làm chủ, khi được thụ hưởng những thành quả của chế độ cộng hòa, dân chủ mà chính nhân dân ta đã giành được, bảo vệ, giữ gìn và không ngừng củng cố, đắp xây, tăng cường với biết bao công sức và cả máu xương của nhiều thế hệ người Việt Nam suốt hơn bảy thập kỷ qua.

Thế nhưng, các thế lực thù địch vẫn đang cố tình xuyên tạc, bóp méo, phủ nhận những thành tựu của nền dân chủ và bản chất ưu việt của chế độ dân chủ ở nước ta; vu cáo Đảng và Nhà nước vi phạm dân chủ. Chúng đã rắp tâm bóp méo sự thật, xuyên tạc thể chế cộng hòa dân chủ ở nước ta với những lý sự có vẻ có tính lý luận, có kiến thức về lịch sử.

Chế độ xã hội ở nước ta là chế độ mà trong đó “nhân dân là chủ, nhân dân làm chủ”, “Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”; là chế độ bảo đảm quyền làm chủ trên thực tế của nhân dân trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, tinh thần trong một đất nước độc lập, tự do. Mọi công dân đều có quyền tham gia quản lý xã hội một cách trực tiếp, hoặc thông qua người đại diện do mình lựa chọn.

Cũng không thể nói bừa rằng, trong thể chế cộng hòa dân chủ thì những cụm từ “Đảng soi đường”, “Đảng chỉ lối”, “Đảng dẫn dắt” chỉ là “sáo ngữ” để “lừa bịp, biện minh cho hành vi cưỡng đoạt, tiếm quyền của Đảng”!

Chẳng cần phải chứng minh dài dòng về sự lựa chọn, ủy thác của lịch sử cho Đảng đối với vận mệnh và tương lai của dân tộc. Vấn đề này mọi người đã rõ, và chính những kẻ chống Đảng cũng đã tường minh. Ở đây thử hỏi, nhân dân ta được làm chủ vận mệnh của mình, được xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong một đất nước độc lập, tự do như ngày hôm nay, có phải là kết quả hy sinh, phấn đấu và cả xương máu của nhiều thế hệ người Việt Nam đi theo ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam? Đúng như vậy. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã lập nên thể chế cộng hòa dân chủ và được thụ hưởng những thành tựu từ thể chế ấy. Những kết quả và tiến bộ về dân chủ mà chúng ta đạt được ngày càng tỏ rõ là động lực to lớn của công cuộc đổi mới đất nước. Không ai có thể phủ nhận được những thành tựu về dân chủ mà nhân dân ta đã đạt được, những nỗ lực của chúng ta trong thực hành dân chủ và dân chủ hóa, trong hoàn thiện các điều kiện để đảm bảo dân chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực.

Cần đặt thêm câu hỏi: cộng hòa dân chủ mà họ cố tình “khuyên” chúng ta phải khuôn theo là cộng hòa dân chủ nào, cho ai, vì ai và của ai? Rõ ràng, theo như cái cách họ nói, đó là cộng hòa dân chủ tư sản, chứ không phải là cộng hòa dân chủ của nhân dân lao động. Chúng ta không phủ nhận nhiều giá trị của dân chủ tư sản, nhưng nền cộng hòa dân chủ ấy vẫn là nhằm bảo đảm sự thống trị, bóc lột của giai cấp tư sản đối với xã hội và lao động, nó sinh ra “Mọi đói nghèo, thất nghiệp, thất học…”[2] như chính Giáo sư Trường Đại học bang Indiana, Paul Mishler đã từng nhận xét.

Cần khẳng định rõ, chế độ cộng hòa dân chủ ở nước ta là chế độ do dân, của dân, vì dân và nhân dân thực hiện quyền làm chủ trên tất cả các lĩnh vực của xã hội, được pháp luật bảo đảm. Phát huy dân chủ đi liền với tăng cường pháp chế, đề cao trách nhiệm công dân, giữ vững kỷ luật, kỷ cương xã hội; đồng thời phê phán và nghiêm trị những hành vi vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, lợi dụng dân chủ làm tổn hại đến lợi ích quốc gia dân tộc. Dù còn có những hạn chế nhất định trên con đường phát triển, nhưng bản chất chế độ xã hội ở nước ta là tốt đẹp, ưu việt, những thành tựu dân chủ của chúng ta là đáng tự hào.

[1] Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 6, Nxb CTQG, H. 2000, tr. 515.

[2] Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 7 (106), 2009, tr. 87-89.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

5 thoughts on “Lại một chiêu trò mới về dân chủ

 • 19 Tháng Một, 2016 at 2:23 chiều
  Permalink

  Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã lập nên thể chế cộng hòa dân chủ, là thể chế có sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc cho nên đã phát huy mạnh mẽ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam chống lại bọn cướp nước và bán nước. Lịch sử hơn 70 năm Nhà nước Việt Nam chính là lịch sử Nhà nước của dân, do dân và vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Mặc dù việc thực hiện phát huy dân chủ trong xã hội ta hiện nay còn mặt yếu kém nhưng những ưu điểm, thành công của nó vẫn là mặt cơ bản. Không có những ưu điểm, thành công đó thì không thể có thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong gần một thế kỷ năm qua. Cho nên, cần khẳng định rõ, chế độ cộng hòa dân chủ ở nước ta là chế độ do dân, của dân, vì dân và nhân dân thực hiện quyền làm chủ trên tất cả các lĩnh vực của xã hội, được pháp luật bảo đảm.

  Reply
 • 19 Tháng Một, 2016 at 9:39 chiều
  Permalink

  Dân chủ phương Tây mà bè lũ cướp nước và bán nước vẫn rêu rao thật hoang đường! Hoang đường ở chỗ tên thì hay mà bản chất thì “hổng phải vậy”. Dân chủ mà bè lũ cướp nước và bán nước nói tới, theo tôi hiểu thì là dân chủ cướp bóc các quốc gia yếu thế, cướp bóc sức lao động của công nhân các nước tư bản và xuất khẩu chiến tranh, xuất khẩu phi nhân tính, xuất khẩu phi văn hóa ra khắp thế giới!

  Reply
 • 20 Tháng Một, 2016 at 10:59 sáng
  Permalink

  về cái goi là văn minh phương tây, cái dân chủ, nhân quyền, tự do, bình đẳng, bác ái thì hơn ai hết người dân Việt Nam chúng tô hiểu rất rõ về nó. không cần ai phải giải thích, khuyên bảo hay tuyên truyền. bởi sự thật về những mỹ từ ấy đã thể hiện rất rõ qua 80 năm thực dân Pháp đô hộ, qua 9 năm trường kỳ kháng chiến chống Pháp và 21 năm đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào và ngày nay là nạn nhân chất độc Dioxin, của bom mìn vẫn hàng ngày nhắc nhở chúng tôi rất đầy đủ. co chăng làm chúng tôi hiểu hơn, nhận rõ hơn ai là đối tác mà kết bạn và kẻ nào là đối tượng để đấu tranh, phòng ngừa.

  Reply
 • 28 Tháng Một, 2016 at 9:57 chiều
  Permalink

  Bọn phản động chỉ giả danh dân chủ để kiếm tiền hay kiếm cớ trả thù chút ít … với mấy anh cộng sản thôi.

  Reply
 • 20 Tháng Hai, 2016 at 9:21 chiều
  Permalink

  Ở trời Tây, những nhà dân chủ giả hiệu đang bàn tán sôi nổi về dân chủ ở Việt Nam, chúng tối-những người dân Việt Nam hiểu hơn ai hết về vấn đề này, ở trời Tây làm sao biết được chế độ dân chủ của chúng tôi thế nào. Chắc các vị cũng biết nhà nước Việt Nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân, Đảng luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, chúng tôi đã và đang được hưởng điều đó. Những lời lẽ của các vị chỉ là sự biện hộ của những kẻ quay lưng lại với Tổ quốc với nhân dân mà thôi

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.