Lật tẩy luận điệu phản động của Nguyễn Đình Cống

Thời gian vừa qua, cùng hùa theo những kẻ phản động, bất mãn, trên trang mạng “Baotiengdan” có bài viết: “Tương lai của Đảng Cộng sản và Dân tộc Việt” nhằm phủ nhận vai trò, thành tựu lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc. Trong đó xuyên tạc cho rằng: Khi chưa giành được độc lập thì “giữa Đảng và dân tộc có sự gắn bó mật thiết” nhưng khi giành được chính quyền thì “Đảng tước đoạt quyền của dân”. Đây là luận điệu phản động, cần lật tẩy trên những lý do sau đây:

Một là, dân tộc là một phạm trù lịch sử theo nghĩa rộng là cộng đồng người ổn định được hình thành trong lịch sử dựa trên cơ sở cộng đồng về ngôn ngữ, lãnh thổ, kinh tế và tâm lý gắn với tên gọi và chế độ chính trị – xã hội cụ thể, được chỉ đạo bởi một nhà nước của giai cấp thống trị. Dân tộc là sản phẩm phát triển từ thấp đến cao, cùng với tên gọi đã hình thành trong lịch sử thì có thể lấy tên gọi gắn với chế độ chính trị – xã hội đã được phân thành dân tộc tư bản chủ nghĩa và dân tộc xã hội chủ nghĩa. Ở Việt Nam dân tộc được hình thành sớm, do đặc thù của điều kiện tự nhiên, nền sản xuất lúa nước và luôn luôn phải chống lại nước lớn hơn đến xâm lược. Cho nên, dân tộc Việt Nam rất thấu hiểu quyền cơ bản về bình đẳng, sống trong độc lập, tự do và khi bị xâm phạm đã đấu tranh quyết giành lại quyền thiêng liêng đó.

Hai là, mỗi đảng chính trị giữ quyền lãnh đạo xã hội, cầm quyền bao giờ cũng đưa ra quan điểm, đường lối và nhà nước có chính sách giải quyết vấn đề dân tộc theo lập trường giai cấp. Đồng thời, thông qua việc xác định mục tiêu phát triển, con đường cách mạng và phương hướng giải quyết mối quan hệ giữa nhiệm vụ của giai cấp thống trị với nhiệm vụ dân tộc là thước đo quan trọng đánh giá bản chất và sứ mệnh lịch sử của chính đảng đó. Theo chiều tiệm tiến, cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa sẽ diễn ra ở mỗi dân tộc cụ thể, là địa bàn để giai cấp công nhân thông qua chính đảng của mình – đảng cộng sản thực hiện sứ mệnh lịch sử ở mỗi nước, làm cơ sở tiến tới thực hiện sứ mệnh trên toàn thế giới. Trong tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, C.Mác và Ph.Ăngghen đã khẳng định rằng: giai cấp công nhân trước hết phải trở thành giai cấp dân tộc, có nghĩa là lực lượng lãnh đạo và đại diện cho tương lai phát triển của dân tộc.

Ba là, giai cấp công nhân Việt Nam ra đời trong hoàn cảnh, giai cấp tư sản dân tộc thì bạc nhược, dân tộc bị thực dân Pháp đô hộ, nhân dân sống trong cảnh nô lệ và lầm than. Các phong trào cứu nước của giai cấp nông dân, của các sĩ phu yêu nước… diễn ra nhưng đều bị thất bại, bế tắc do sai lầm về đường lối cách mạng. Trong bối cảnh đó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đã phải bôn ba ra nước ngoài để đến các nước tư bản lớn, chính quốc, đến với chủ nghĩa Mác, đến với Cách mạng tháng Mười, đến với V.I.Lênin và tham gia Quốc tế Cộng sản đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn để cứu nước, cứu dân. Người đã khẳng định chỉ có con đường cách mạng vô sản mới giải phóng được dân tộc khỏi áp bức, bóc lột và muốn vậy trước hết phải tổ chức ra chính đảng của giai cấp công nhân để lãnh đạo. Với nỗ lực và công lao to lớn đó, cùng với sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã đáp ứng được sứ mệnh lịch sử vinh quang, với đường lối, mục tiêu nhất quán là: “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

Bốn là, Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức, lực lượng lãnh đạo duy nhất để dân tộc và nhân dân thực hiện khát vọng từ độc lập dân tộc đến thịnh vượng trong những năm đổi mới. Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi ra đời, với 15 tuổi đã lãnh đạo thành công cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân bằng cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Sau 45 năm, Đảng lãnh đạo toàn dân tộc chiến thắng hai đế quốc lớn trong thế kỷ XX, thực hiện khát vọng thống nhất đất nước bằng trận Tổng tiến công mùa xuân năm 1975 giải phóng miền Nam. Kiên định với mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, năm 1986 Đảng ta lãnh đạo nhân dân ta thực hiện khát vọng đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh hệ thống xã hội chủ nghĩa tạm thời tan rã, thực hiện đổi mới có nguyên tắc và với phương châm đổi mới nhưng không đổi màu. Cho nên, qua hơn 35 năm thực hiện khát vọng đổi mới do Đảng lãnh đạo đã đạt được thành tự quan trọng có nghĩa chiến lược: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay”. Đời sống vạt chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Khát vọng tiếp theo của toàn dân tộc được Đảng ta xác định trong Văn kiện Đại hội XIII là “Đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển có mức thu nhập đầu người cao”, là có cơ sở khoa học.

Năm là, Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ che dấu khuyết điểm, những hiện tượng tiêu cực nảy sinh trong quá trình cầm quyền và do hạn chế trong công tác quản lý của Nhà nước như tham ô, tham nhũng ở một bộ phận cán bộ, đảng viên. Với phương châm xử lý kiên quyết thứ giặc nội xâm đó, nên Đảng đã xác định “không có vùng cấm”, được nhân dân thế giới và trong nước rất tin tưởng. Sự kết hợp sức mạnh tổng hợp, khơi dậy khát vọng thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng, phát triển dân tộc trong những chặng đường tới là: “Thịnh vượng, hạnh phúc theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Cả về lý luận và thực tiễn chứng minh rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng chính trị duy nhất có sứ mệnh vinh quang, có đủ khả năng lãnh đạo dân tộc và nhân dân theo con đường phát triển văn minh, tương lai tươi sáng.

Vậy mà, kẻ bán nước nhưng tỏ vẻ yêu nước lại đưa ra luận điệu xuyên tạc trắng trợn rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam đã lựa chọn con đường cách mạng vô sản theo chủ nghĩa Mác – Lênin, xây dựng chủ nghĩa xã hội là nhầm lẫn. Với mưu đồ chính trị phản động là: phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới, cổ súy chế độ đa nguyên chính trị, từng bước chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Mỗi người dân Việt Nam cần cảnh giác với luận điệu sai trái, mưu đồ đen tối của các thế lực thù địch cùng phần tử cơ hội chính trị./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.