Lật tẩy mưu đồ thâm độc của Phạm Trần

Hiện nay, việc lợi dụng một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để thổi phồng, bôi đen sự thật là một trong những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Với thủ đoạn đó, trên Doithoaionline.com của bọn phản động đã phát tán cái gọi là “Suy thoái muôn năm” của Phạm Trần nhằm mục đích phủ nhận bản chất tốt đẹp của Đảng và chế độ ta; lôi kéo, kích động, chia rẽ, làm mất lòng tin của nhân dân vào Đảng. Âm mưu thâm độc đó của Phạm Trần không thể đánh lừa được Nhân dân. Bởi vì, những thành quả của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng nói chung, kết quả của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước hiện nay nói riêng là sức mạnh to lớn, tiếp tục củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

  1. Mưu đồ thâm độc của Phạm Trần

Với tâm địa đen tối, Phạm Trần đã cố tình “nhặt” những đánh giá của Đảng về hạn chế trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên mà không gắn với những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể. Y đã cố tình quên, những nội dung, yêu cầu của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng luôn đặt ra ngày càng cao hơn, cụ thể hơn và quyết liệt hơn.

Từ đó, y đã quy chụp cho rằng, những mục tiêu, nội dung về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng trong suốt hơn 2 nhiệm kỳ qua đã không mang lại kết quả! Thâm độc hơn, y đã xuyên tạc và cho rằng, những hạn chế, yếu kém đó là “bản chất” của Đảng, là sự thoái trào của chủ nghĩa Cộng sản. Đồng thời, y đã cố tình vu khống, bịa đặt, nhào nặn, gán ghép nguyên nhân của những hạn chế đó là do những người đứng đầu Đảng, Nhà nước.

Âm mưu đen tối, thâm độc trên của Phạm Trần là nhằm mục đích phủ nhận bản chất tốt đẹp của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa và bôi nhọ, làm mất uy tín, gây chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Gây rối, chia rẽ nội bộ, phá hoại công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước; nuôi dưỡng, kích động tâm lý chống đối Đảng, Nhà nước trong xã hội để cuối cùng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa và thay đổi chế độ chính trị ở nước ta.

  1. “Một Đảng dám thừa nhận khuyết điểm là một đảng mạnh”

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một Đảng dám thừa nhận khuyết điểm là một đảng mạnh, một Đảng che giấu khuyết điểm là một đảng yếu”, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt, bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của Đảng trước đất nước, nhân dân và dân tộc. Vì vậy, trước vận mệnh của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, Đảng ta thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham những, tiêu cực, từng bước loại những “con sâu” ra khỏi Đảng và hệ thống chính trị. Trong các Nghị quyết, Kết luận về công tác xây dựng Đảng, Đảng ta đã thẳng thắn nhìn nhận và chỉ ra những hạn chế, yếu kém của một bộ phận cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, sa vào chủ nghĩa cá nhân, là những “con sâu” làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và sức mạnh của Đảng. Vì thế, Đảng luôn kiên quyết, kiên trì loại bỏ những “con sâu” ra khỏi Đảng và hệ thống chính trị làm cho Đảng ta ngày càng vững mạnh hơn.

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Kể từ khi ra đời cho đến nay, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Qua 36 năm đổi mới, Đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đảng ta xứng đáng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đó là kết quả của sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Hơn bao giờ hết, Đảng ta đã và đang tăng cường chỉnh đốn Đảng, tìm ra những biện pháp để khắc phục những sơ hở, thiếu sót để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Thực tế đã chứng minh, Đảng đang thực hiện nói đi đôi với làm. Điển hình là những vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng liên quan đến các tổ chức, cá nhân đã và đang được xử lý theo đúng pháp luật. Nhân dân luôn một lòng tin Đảng, theo Đảng và tin tưởng Đảng ta sẽ đẩy lùi được tồn tại, hạn chế nêu trên; những kẻ đi ngược lại với lợi ích của Đảng, Tổ quốc và Nhân dân sẽ bị trừng trị thích đáng.

Với niềm tin vững chắc của Nhân dân đối với Đảng, niềm tin tất thắng vào con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân ta đã lựa chọn; với những thành tựu có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là những thành tựu qua 36 năm đổi mới, Nhân dân ta tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đồng thời, luôn tỉnh táo trước những âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, vu khống của thế lực thù địch, phản động tránh mắc mưu thâm độc của chúng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.