LÊ BÁ VẬN – SỰ HIỂU BIẾT NÔNG CẠN VỀ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP

Kể từ khi ra đời và trong suốt tiến trình đấu tranh cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của Nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay”. Chính vì những thành quả lớn lao vẻ vang ấy đã làm cho các thế lực thù địch, phản động như Lê Bá Vận điên cuồng chống phá, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, bằng cách thức “nhai lại” điệp khúc “xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp”.

Trong bài viết trên trang “Baotiengdan”, Lê Bá Vận đã có những nhận xét hồ đồ, thiếu hiểu biết về Điều 4 Hiến pháp Việt Nam. Y cho rằng “Điều 4 Hiến pháp lủng củng, rối rắm, nêu những lý do hồ đồ, lỏng lẻo không được kiểm chứng để biện minh tham vọng đời đời Đảng nắm quyền”. Chúng ta hãy cùng xem “tâm đen” của Lê Bá Vận là gì?

Thứ nhất, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Văn kiện chính trị – pháp lý đặc biệt quan trọng, thể hiện bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, Nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, đấu tranh anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam. Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, Nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh lâu dài, đầy gian khổ, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bằng ý chí và sức mạnh của toàn dân tộc, cùng với sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, Nhân dân ta đã xây dựng đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.  Thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, kế thừa Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992; Hiến pháp năm 2013 có XI Chương với 120 Điều do Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành, theo một quy trình thủ tục chặt chẽ, khoa học. Từ chủ trương xây dựng Hiến pháp đều được biểu thị bằng nghị quyết của Quốc hội; việc xây dựng Hiến pháp được tiến hành bằng một cơ quan do Quốc hội lập ra; dự thảo Hiến pháp được lấy ý kiến rộng rãi của nhiều tầng lớp nhân dân; việc thông qua Hiến pháp được tiến hành tại một kỳ họp của Quốc hội và chỉ được thông qua khi có ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Việc sửa đổi Hiến pháp cũng được thực hiện theo một trình tự quy định tại Hiến pháp. Như vậy, Hiến pháp Việt Nam được soạn thảo công phu, chặt chẽ, dễ hiểu và dễ nhớ; thể hiện rõ bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chẳng có gì là“lỏng lẻo, không được kiểm chứng” như sự suy luận hồ đồ, thiếu hiểu biết của Lê Bá Vận.

 Thứ hai. Thực tiễn quá trình lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội trong những năm qua đã minh chứng cho điều 4 Hiến pháp là rất rõ ràng và hợp lý, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân

Lịch sử đã chứng minh, kể từ mùa xuân Canh Ngọ năm 1930, ngay từ khi mới ra đời cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh, uy tín, nghị lực, trí tuệ của mình; luôn khẳng định chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và Nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam. Hơn 93 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, dù trải qua muôn vàn cam go thử thách, thậm chí có lúc rơi vào tình thế ngàn cân treo trên sợi tóc; song, dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc ta đã giành được những thắng lợi to lớn, đem lại những kỳ tích của thế kỷ XX. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là sau hơn 36 năm thực hiện công cuộc đổi mới, bằng tài năng, trí tuệ, bản lĩnh, đất nước ta đã đạt được những thành tự to lớn cả về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng-an ninh và đối ngoại. “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Đặc biệt, trong  những năm gần đây, đại dịch Covid -19 đã hoành hành, tàn phá khốc liệt trên phạm vi toàn cầu, gây thiệt hại vô cùng to lớn về vật chất và cướp đi sinh mạng hàng triệu người; thế nhưng bằng bản lĩnh và trí tuệ, bằng sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, lấy con người làm trung tâm, làm động lực phát triển; lấy tính mạng, sức khỏe của Nhân dân lên trên hết, đất nước ta đã vượt qua cơn đại dịch một cách kỳ tích, được bạn bè quốc tế đánh giá cao, ngưỡng mộ và khâm phục. Thế mà Lê Bá Vận vẫn cố tình “nhắm mắt giả mù”, “bịt tai giả điếc”, để đổi trắng thay đen, cố tình xuyên tạc bằng những lời lẽ lộng ngôn, sống sượng, vô căn cứ: “độc đảng là độc quyền, không có dân chủ”, đặc biệt là đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Nhà nước và toàn xã hội. Vì vậy, chúng ta cần hết sức cảnh giác và kiên quyết đấu tranh bác bỏ luận điệu xuyên tạc, phản động của Y.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.