Lê Hải Đăng – Kẻ chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam

Gần đây, Lê Hải Đăng đã tung lên trang mạng danlambao bài viết có tựa đề “Lực lượng chống đảng”. Nội dung bài viết nhằm xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và phủ nhận thành quả cách mạng, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Thứ nhất, y xuyên tạc rằng: “Chế độ độc tài cộng sản Việt Nam chưa bị dân đứng lên đạp đổ, không có nghĩa là không bao giờ xảy ra”. Đây, là luận điệu phản động hết sức nguy hiểm, sự nhận định không đúng với tình hình thực tiễn ở Việt Nam hiện nay. Bởi vì, Việt Nam có một đảng lãnh đạo, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng với cơ chế lãnh đạo của Đảng là: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Cơ chế này được Đại hội lần thứ XII của Đảng chỉ rõ: 1) Đảng lãnh đạo, Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên; 2) Nhà nước quản lý bằng, xây dựng kế hoạch, sắp xếp tổ chức, chỉ đạo điều hành và kiểm soát tiến trình hoạt động…dưới sự lãnh đạo của Đảng; 3) Nhân dân làm chủ, là đề cập đến quyền lực của nhân dân.

Quyền lực thuộc về nhân dân thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Quyền lực của Đảng và Nhà nước đều từ quyền lực của nhân dân. Mọi mục tiêu, quan điểm, đường lối của Đảng, mọi cơ chế, chính sách của Nhà nước đều phải xuất phát từ nhân dân và vì lợi ích của nhân dân. Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình không chỉ thông qua bộ máy nhà nước, mà họ còn tự mình thực hiện quyền ấy.

Thực tiễn đã chứng minh, gần 90 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành thắng lợi vĩ đại trong các thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), tiến hành 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 – 1975) và thời kỳ tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên cả nước, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1975 đến nay.

Như vậy, có thể khẳng định, không một tổ chức nào có thể thay thế được sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội Việt Nam.

Thứ hai, Lê Hải Đăng cho rằng: “Người ta bị đảng đày đọa, bị bịt mắt, bị chận họng. Ngay cả chùa chiền Phật tự tại đảng cũng trói tay. Thánh giá trên nóc giáo đường đảng cũng bẻ cong. Người ta là ai? Là mọi thành phần trong xã hội bị đè nén áp bức dưới gót giày đảng cs hung tàn, bạo lực”. Đây là luận điệu sảo trá, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng ta, nhằm kích động hận thù dân tộc. Thực tiễn, Hiến pháp đầu tiên ở nước ta năm 1946 đã hiến định: “Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo”. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo,… Quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận, theo quy định của pháp luật”. Đồng thời, trong các kỳ Đại hội, Đảng ta cũng luôn nhấn mạnh: Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, tạo sự bình đẳng giữa các dân tộc trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa. Mặt khác, bình đẳng còn thể hiện trong quyền phát triển, được đảm bảo và tạo mọi điều kiện để các dân tộc thực hiện và có cơ hội phát triển bình đẳng với các dân tộc khác. Để thực hiện bình đẳng dân tộc thì phải làm giảm, tiến tới từng bước xóa bỏ khoảng cách giữa các dân tộc do các điều kiện lịch sử quy định trên thực tế mang lại ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Bên cạnh đó, Điều 24, Hiến pháp 2013 đã hiến định: 1) Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật; 2) Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; 3) Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”

Như vậy, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước Việt Nam; thực tiễn tình hình đất nước và cuộc sống của người dân Việt Nam không phải như những gì mà Lê Hải Đăng rêu rao, xuyên tạc trên không gian mạng. Thiết nghĩ, Lê Hải Đăng nên có trách nhiệm với những gì mình nói và viết, đừng nói càn, viết ẩu, sai sự thật mà có tội với đất nước, dân tộc và nhân dân.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

14 thoughts on “Lê Hải Đăng – Kẻ chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam

 • 4 Tháng Chín, 2018 at 6:56 sáng
  Permalink

  Không một tổ chức nào có thể thay thế được sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội Việt Nam. Lê Hải Đăng là kẻ phản nước, hại dân đã xuyên tạc vai trò lãnh đạo đó.

  Reply
 • 4 Tháng Chín, 2018 at 7:54 sáng
  Permalink

  Lê Hải Đăng, một kẻ bán nước với luận điệu xuyên tạc và vu cáo trắng trợn. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đới với Nha nước và Nhân dân Việt Nam là phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Thực tế những thành tự về kinh tế, xã hội và sự ổn định về chính trị – xã hội đã minh chứng điều đó. Ngô từ xuyên tạc, phản động của Lê Hải Đăng cần phải bị lên án, bác bỏ và trừng trị trước pháp luật.

  Reply
 • 4 Tháng Chín, 2018 at 8:31 sáng
  Permalink

  Lê hải Đăng có nói gì đi nữa thì sự thật đất nước vẫn đang ngày một đổi thay, cuộc sống của người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Mọi điều xuyên tạc của Lê Hải Đăng chỉ cho thấy hắn đang tự bịt mắt, bịt tai giả ngu làm ngơ trước những đổi thay của đất nước. Thật bỉ ổi

  Reply
 • 4 Tháng Chín, 2018 at 8:45 sáng
  Permalink

  LÊ HẢI ĐĂNG CỐ TÌNH XUYÊN TẠC SỰ THẬT NHẰM XÓA BỎ VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, PHỦ NHẬN NHỮNG THÀNH TỰU PHÁT TRIỂN KINH TẾ VAN HÓA XÃ HỘI CỦA ĐẢNG TRONG NHỮNG NĂM QUA

  Reply
 • 4 Tháng Chín, 2018 at 1:27 chiều
  Permalink

  Đọc bài viết của tác giả tôi đã nhận rõ bộ mặt phản động, chống phá của Lê Hải Đăng đối với Đảng, Nhà nước ta. Mọi hành vi chống phá của Lê Hải Đăng phải bị trừng trị nghiêm trước pháp luật.

  Reply
 • 4 Tháng Chín, 2018 at 9:11 chiều
  Permalink

  Những lời lẽ mà Lê Hải Đăng đưa ra là cố tình bóp méo, xuyên tạc sự thật nhằm mục đích phá hoại công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta

  Reply
 • 5 Tháng Chín, 2018 at 8:15 sáng
  Permalink

  Tên Lê Hải Đăng thật trơ trẽn khi vu khống Nhà nước Việt Nam chèn ép, khống chế các tôn giáo. Vì mọi người dân Việt Nam bình thường đều được chứng kiến trong thực tế Nhà nước không hề chèn ép tôn giáo, mà thậm chí Nhà nước còn quy định và bảo vệ quyền tự do theo tín ngưỡng, tôn giáo và tự dọ không theo tín ngưỡng, tôn giáo của người dân.

  Reply
 • 5 Tháng Chín, 2018 at 8:38 sáng
  Permalink

  Cần khẳng định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội Việt Nam

  Reply
 • 5 Tháng Chín, 2018 at 10:33 sáng
  Permalink

  Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là tất yếu, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng là đi ngược với sự lựa chọn của nhân dân ta

  Reply
 • 5 Tháng Chín, 2018 at 3:50 chiều
  Permalink

  Lê Hải Đăng không hiểu gì về tình hình thực tiễn ở Việt Nam. Vì vậy đã cố tình bóp méo, xuyên tạc sự thật nhằm phá hoại công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

  Reply
 • 5 Tháng Chín, 2018 at 4:29 chiều
  Permalink

  Lê Hải Đăng là kẻ phản nước, hại dân. Y phải bị trừng trị trước Pháp luật!.

  Reply
 • 10 Tháng Chín, 2018 at 8:59 sáng
  Permalink

  Không một tổ chức nào có thể thay thế được sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội Việt Nam

  Reply
 • 11 Tháng Chín, 2018 at 10:34 sáng
  Permalink

  Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội Việt Nam là không thể thay thế

  Reply
 • 12 Tháng Chín, 2018 at 10:02 sáng
  Permalink

  Lê Hải Đăng nên có trách nhiệm với những gì mình nói và viết, đừng nói càn, viết ẩu, sai sự thật mà có tội với đất nước, dân tộc và nhân dân

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.