Lời xuyên tạc bỉ ổi của Nguyễn Đình Cống

Ngày 08 tháng 8 năm 2019 trên tờ Bauuxite Việt Nam, Nguyễn Đình Cống với bài viết: “Biện pháp cơ bản lập quyền dân”,  là sự xuyên tạc bỉ ổi Quy trình chọn nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới của Đảng ta. Nguyễn Đình Cống, cố tình không biết rằng: Trong Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 quy định rõ quy trình 5 bước với nhân sự cấp uỷ cấp tỉnh, thành phố, đảng uỷ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối với Quy trình nhân sự tái cử: 

Bước 1: Tổ chức hội nghị ban thường vụ cấp uỷ lần 1 để đánh giá từng trường hợp và xem xét, thông qua danh sách cấp uỷ viên, uỷ viên ban thường vụ cấp uỷ, phó bí thư, bí thư cấp uỷ đương nhiệm đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tái cử cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định để lấy ý kiến giới thiệu ở hội nghị cán bộ chủ chốt.

Bước 2: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến giới thiệu bằng phiếu kín theo danh sách nhân sự tái cử đã được ban thường vụ cấp uỷ xem xét, thông qua ở bước 1.

Bước 3: Tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần 1 để ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành phố, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Bước 4: Tổ chức hội nghị ban thường vụ cấp uỷ lần 2 xem xét, bỏ phiếu thông qua danh sách nhân sự tái cử cấp uỷ nhiệm kỳ mới để trình hội nghị ban chấp hành Đảng bộ lần 2.

Bước 5: Tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần 2, phân tích kết quả lấy phiếu ở các hội nghị; xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có); tập thể ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành phố, đảng uỷ trực thuộc Trung ương thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Nhân sự được giới thiệu, lựa chọn phải đạt tỉ lệ phiếu đồng ý trên 50% tổng số đại biểu được triệu tập ở các bước; kết quả kiểm phiếu được công bố tại các hội nghị.

Đối với Quy trình nhân sự lần đầu tham gia cấp uỷ: 

Đối với nhân sự lần đầu tham gia cấp uỷ, cũng áp dụng quy trình 5 bước như nhân sự tái cử. Tuy nhiên ở bước thứ 2 trở đi, các nhân sự được giới thiệu tham gia cấp ủy lần đầu phải thực hiện theo nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn tương ứng với từng bước.

Theo đó, nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn ở bước 2 là mỗi thành viên được giới thiệu không quá cơ cấu, số lượng chức danh theo quy định. Đồng thời, xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự trong danh sách đã được hội nghị ban thường vụ cấp uỷ thông qua ở bước 1 hoặc có thể giới thiệu nhân sự khác nhưng phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu phải đạt tỉ lệ phiếu đồng ý từ 30% tổng số đại biểu có mặt trở lên và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định.

Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn ở bước 3 là mỗi thành viên được giới thiệu không quá cơ cấu, số lượng chức danh theo quy định và xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự trong danh sách đã được hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu ở bước 2 hoặc có thể giới thiệu nhân sự khác nhưng phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Nhân sự được giới thiệu, lựa chọn phải đạt tỉ lệ phiếu đồng ý trên 50% tổng số đại biểu có mặt và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định.

Ở bước 4, đối với nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy phải bắt buộc tiến hành khảo sát, đánh giá nhân sự về phẩm chất đạo đức, lối sống và uy tín; năng lực, thành tích và sản phẩm công tác nổi trội đối với nhân sự được giới thiệu.

Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy ở bước này là mỗi thành viên được giới thiệu không quá cơ cấu, số lượng chức danh theo quy định và xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự trong danh sách đã được hội nghị Ban chấp hành giới thiệu ở bước 3.

Nhân sự được giới thiệu, lựa chọn phải đạt tỉ lệ phiếu đồng ý trên 50% tổng số đại biểu được triệu tập và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định.

Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn ở bước 5 là mỗi thành viên được giới thiệu không quá cơ cấu, số lượng chức danh theo quy định và xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự trong danh sách đã được hội nghị ban thường vụ cấp uỷ thông qua ở bước 4. Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu phải đạt tỉ lệ phiếu đồng ý trên 50% tổng số đại biểu được triệu tập và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định. Trường hợp có 2 người trở lên cùng có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì lựa chọn nhân sự do người đứng đầu cấp uỷ giới thiệu, kết quả kiểm phiếu được công bố tại hội nghị.

Như vậy, Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 quy định rõ quy trình 5 bước với nhân sự cấp uỷ cấp tỉnh, thành phố, đảng uỷ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, thể hiện rõ sự chặt chẽ của Đảng ta trong lựa chọn cán bộ, những người đủ đức, đủ tài vào bộ máy chính quyền, thực sự của dân, do dân, vì dân.

Sự xuyên tạc bỉ ổi của Nguyễn Đình Cống chỉ là nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Chúng ta cần nâng cao cảnh giác, đấu tranh, bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “Lời xuyên tạc bỉ ổi của Nguyễn Đình Cống

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.