Luận điệu phản động của Nguyên Anh

Lợi dụng sự suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm kỷ luật của một số cán bộ, đảng viên thời gian qua, Nguyên Anh đã đăng trên trang “Quyenduocbiet bài viết “Đảng cs bậc thầy về mị dân, nhằm cố tình đưa ra những luận điệu sai trái, thù địch, tuyên truyền, xuyên tạc nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Nguyên Anh đã đưa ra nhận định hết sức phản động là: “ Hoặc nhìn vào cái trò hề tự phong của đảng như chúng thường nói rằng đảng csVN là đại diện cho giai cấp công nhân, thế nhưng toàn bộ đảng viên đảng cs đều xa rời quần chúng lao động, chúng ở biệt điện, đi xe hơi, ăn đặc sản, con cái du học tại những quốc gia tư bản mà bọn chúng chửi rủa hàng ngày, thế thì đảng csVN đại diện cho ai? Chắc chắn rằng không phải là người lao động VN, mà chúng nó chỉ đại diện cho chính bản thân mình, của những kẻ cơ hội tìm kiếm quyền lực làm giàu bất chính bằng cách tham gia đảng csVN, Chúng hoàn toàn không hề đại diện cho quyền lợi của người lao động bao giờ…”. Nguyên Anh nên hiểu rằng: Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Ngoài lợi ích của giai cấp, dân tộc, nhân dân, Đảng không có lợi ích nào khác. Thực tế cho thấy, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhân dân Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng một xã hội ổn định, phồn vinh và giàu mạnh. Từ đó, Đảng Cộng sản Việt Nam được nhân dân tin tưởng, suy tôn là lực lượng chính trị duy nhất cầm quyền lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội. Nhân dân thông qua Đảng của mình để bày tỏ nguyện vọng dân chủ và thể hiện năng lực làm chủ của mình đối với xã hội. Sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội và cả hệ thống chính trị là điều kiện quyết định, cơ bản để nhân dân thực hiện các quyền tự do, dân chủ của mình. Đảng có vai trò quyết định trong việc thiết lập, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển các quyền tự do, dân chủ của quần chúng nhân dân. Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới có đủ điều kiện, khả năng, uy tín để tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, trang bị cho quần chúng nhân dân hệ tư tưởng cách mạng, khoa học là chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để họ tự giác rèn luyện, đấu tranh vì mục tiêu cao cả là giải phóng con người, giải phóng giai cấp, xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và đấu tranh có hiệu quả chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn đi ngược lại lợi ích của Nhân dân.

Thực tiễn đã khẳng định, từ sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trở thành Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước, để ngăn ngừa nguy cơ tha hóa bởi quyền lực, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt coi trọng việc giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và phòng, chống suy thoái trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng.

Trong thời kỳ đổi mới, do tác động của nhiều nhân tố khách quan và chủ quan, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên diễn biến phức tạp. Từ Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (tháng 01-1994) Đảng đã chỉ ra những biểu hiện của tình trạng này và coi đó là một trong bốn nguy cơ cần quan tâm đấu tranh phòng, chống. Các Đại hội Đảng tiếp theo và nhiều hội nghị Trung ương Đảng các khóa XI, XII, XIII, Đảng ta tiếp tục chú trọng phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; xác định việc ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng này có ý nghĩa vô cùng cấp bách, đồng thời là nhiệm vụ vừa cơ bản lâu dài của Đảng.

 Sự suy thoái trong một bộ phận cán bộ, đảng viên của Đảng có nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan, trong đó có nguyên nhân từ chính sự chống phá của các thế lực thù địch như Nguyên Anh.

Tóm lại, những vấn đề nêu ra trong bài viết của Nguyên Anh đã bộc lộ dã tâm thâm độc, xuyên tạc sự thật làm suy giảm lòng tin của Nhân dân với Đảng. Do vậy, chúng ta cần hết sức cảnh giác, vạch trần và kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của Y./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.