LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA NGUYỄN VĂN ĐÀI

Nguyễn Văn Đài đã đăng trên trang DBureau CTM Media – Âu Châu bài viết có nội dung sai trái, thù địch, xuyên tạc về tình hình tư tưởng chính tri của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Với luận điệu hết sức phản động Nguyễn Văn Đài cho rằng “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn coi những quan chức CSVN mà có tư tưởng thỏa hiệp với người dân là những quan chức tự diễn biến, tự chuyển hóa, có đường lối theo xu hướng dân túy. Và những quan chức này phải bị loại trừ ra khỏi chế độ độc tài, độc đảng CSVN”. Qua đó, làm cho cán bộ, đảng viên, một bộ phận quần chúng nhân dân hoài nghi, bi quan, dao động, suy giảm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cần thấy rõ, Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của Nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Nhà nước Việt Nam là Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, mọi cán bộ, đảng viên đều gắn bó mật thiết với Nhân dân, vừa là người lãnh đạo vừa là người đày tớ trung thành của Nhân dân.

Thời gian vừa qua, một bộ phận cán bộ, đảng viên do thiếu rèn luyện, tu dưỡng, do lòng tham, cộng với thiếu sự kiểm soát, kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, dẫn đến tự đánh mất mình trước những cám dỗ quyền lực, tiền bạc, vật chất làm hoen ố danh dự người cộng sản, những cán bộ này đã bị xử lý  nghiêm khắc để làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn, giữ vững niềm tin trong Nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân thụ hưởng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, kiên quyết xử lý những cán bộ quan liêu, tham nhũng, suy thoái, xa dân, vi phạm kỷ luật, không tôn trọng lợi ích của Nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng công cuộc phòng chống tham nhũng, suy thoái, xử lý những cán bộ vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân chưa bao giờ diễn ra quyết liệt như hiện nay, thể hiện ở chủ trương: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không kể cán bộ đương chức hay đã nghỉ hưu.

Thực tiễn đã khẳng định, từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến việc bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa “hồng” vừa “chuyên”, có đủ phẩm chất, năng lực, trí tuệ đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước chứ không đơn thuần chỉ là giải quyết vấn đề suy thoái mất niềm tin của Nhân dân. Đảng đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp quan trọng như: Chiến lược cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước tại Hội nghị Trung ương 3 khoá VIII (6/1997); Nghị quyết số 39-NQ/TƯ, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 26-NQ/TƯ ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII, XIII về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng,… Đến nay, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, phát triển toàn diện, từng bước đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới, hội nhập của đất nước.

Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Nhà nước Việt Nam đã luôn đặt sự hài lòng của nhân dân lên hàng đầu, bảo vệ quyền lợi của nhân dân, giám sát việc thực hiện chính sách của Nhà nước và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến lợi ích của người dân, phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin, sử dụng công nghệ để tăng cường tính minh bạch, tạo ra một môi trường thông tin rộng rãi, đa dạng để người dân có thể tiếp cận và hiểu rõ hơn về các chính sách và quyết định của Nhà nước, tăng cường sự đoàn kết và sự gắn bó giữa Nhà nước và nhân dân, tạo ra một môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững cho đất nước. Nhà nước Việt Nam luôn đảm bảo quyền lợi và an ninh của người dân thông qua hệ thống pháp luật và các cơ quan chức năng; cung cấp dịch vụ công cộng, như giáo dục, y tế, giao thông, viễn thông và hệ thống các dịch vụ công; có những chính sách hỗ trợ việc làm, chính sách bảo vệ người lao động, chính sách phát triển nông thôn và chính sách phát triển kinh tế – xã hội các vùng miền khó khăn. Điều này đã giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân và đảm bảo quyền tiếp cận các dịch vụ cơ bản cho tất cả mọi người; giúp cho mọi người dân có điều kiện phát triển và cải thiện chất lượng cuộc sống của mình, chứ không phải là Nhà nước, chế độ độc tài như luận điệu phản động của Nguyễn Văn Đài.

Tóm lại, những luận điệu phản động nêu ra trong bài viết của Nguyễn Văn Đài đã bộc lộ dã tâm thâm độc, xuyên tạc sự thật về công tác cán bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm gây hoang mang dao động, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, giảm lòng tin của Nhân dân với Đảng và chế độ. Do vậy, chúng ta cần hết sức cảnh giác, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của Y.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.