LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA PHẠM TRẦN

Trên trang mạng Danlambao vừa qua có đăng bài viết “Kẻ thù của đảng CSVN” của Phạm trần. Toàn bộ nội dung bài viết cho thấy, đây là một trong những chiêu trò mà các thế lực thù địch và phần tử cơ hội phản động thường xuyên sử dụng chống phá cách mạng nước ta. Chúng lợi dụng những nhận định, đánh giá về những hạn chế, tồn tại trong các văn bản, nghị quyết của Đảng để tuyên truyền, bịa đặt, xuyên tạc sự thật, truyền bá rộng rãi các quan điểm sai trái, thù địch, phản động nhằm chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, gây hoang mang, hoài nghi, làm giảm sút lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa…

Với tâm địa đen tối, Phạm Trần đã đưa ra nhận định hết sức phản động “Rõ ràng là đảng đã tự tung tự tác, một mình một chợ, múa gậy vườn hoang như đi vào chỗ không người, vô pháp luật… tự khoác áo cầm quyền cho đảng…”. Phạm Trần  phải hiểu rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo toàn bộ sự nghiệp cách mạng của đất nước, dân tộc, đây chính là sứ mệnh lịch sử, sự lựa chọn đúng đắn, sáng suốt của nhân dân Việt Nam. Điều 4 Hiến pháp của Nhà nướcViệt Nam ghi rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình, các tổ chức của Đảng và đảng viên ĐCSVN hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Mục đích của Đảng là xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, công bằng, văn minh, đây cũng là ý chí nguyện vọng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc Việt Nam

 Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã khẳng định từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, nhân dân Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng một xã hội ổn định, phồn vinh và giàu mạnh. Từ đó, Đảng Cộng sản Việt Nam được nhân dân tin tưởng, suy tôn là lực lượng chính trị duy nhất cầm quyền lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội. Nhân dân thông qua Đảng của mình để bày tỏ nguyện vọng dân chủ và thể hiện năng lực làm chủ của mình đối với xã hội.

 Thực tiễn, sau 35 năm đổi mới toàn diện đất nước, không chỉ chính trị, xã hội ổn định, đời sống của nhân dân được cải thiện, mà Việt Nam đã thực sự trở thành một nước đang phát triển, nằm trong nhóm 4 nước đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Đúng như Văn kiện Đại hội XIII đã nhận định “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Đặc biệt, năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây nhiều thiệt hại về kinh tế – xã hội, nhưng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng; nhất là trên lĩnh vực kinh tế, trong khi kinh tế thế giới suy thoái, tăng trưởng âm, thì Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng 2,91%, là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. Điều đó đã khẳng định vị thế, vai trò, năng lực lãnh đạo và cầm quyền của ĐCSVN theo Hiến pháp và pháp luật chứ không phải như luận điệu phản động của Phạm Trần.

Tóm lại những vấn đề nêu ra trong bài viết của Phạm Trần đã bộc lộ dã tâm thâm độc, cố tình xuyên tạc sự thật, tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước, công cuộc đổi mới, phát triển đất nước của nhân dân ta với mục đích gây hoang mang, dao động về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Do vậy, chúng ta cần hết sức cảnh giác, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của Y.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.