LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA TRẦN TRUNG ĐẠO

Trên trang mạng Baotiengdan, vừa qua có bài viết Đừng cười trước Chiếc bẫy dân tộc của Trần Trung Đạo. Lợi dụng những quan điểm về vấn đề dân tộc của các nhà kinh điển, những ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta trong thời gian qua, Trần Trung Đạo đã tuyên truyền, bịa đặt, xuyên tạc sự thật nhằm chống phá, gây hoang mang, hoài nghi, làm giảm sút lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Với tâm địa đen tối, Trần Trung Đạo đã đưa ra nhận định hết sức phản động là; “Nhưng đừng quên, có một thời gian dài hai chữ dân tộc thiêng liêng này vắng mặt trong hầu hết các văn kiện đảng hay bút tích của các lãnh tụ CS… dân tộc chỉ là một phương tiện, một chặng đường, một chiếc ghe dẫn đến mục đích CS”. Trần Trung Đạo phải hiểu rằng, những thập niên đầu của thế kỷ XX. Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, các phong trào và chính Đảng đại biểu cho các giai cấp và tầng lớp yêu nước khác nhau đã bước lên vũ đài chính trị. Một số người đã từng là vua, quan phong kiến, đến nông dân, tiểu tư sản, tri thức đã giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc nhưng đều thất bại vì không có đường lối cứu nước đúng đắn, phù hợp.

Thực tiễn quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, ngọn cờ yêu nước đã chuyển về tay Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đã lãnh đạo cả dân tộc làm nên thắng lợi vĩ đại của cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước CHXHCN Việt Nam. Lịch sử hai cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc Mỹ xâm lược đã lật mặt lạ của nhiều đảng phái nhân danh yêu nước, nhưng lại đặt lợi ích của bản thân cao hơn lợi ích dân tộc, bám gót ngoại bang, phản bội Tổ quốc, chống lại nhân dân. Chỉ có ĐCSVN đứng mũi chịu sào, chấp nhận mọi hy sinh để lãnh đạo nhân dân anh dũng đấu tranh giành lại độc lập, tự do cho cả dân tộc. Sự lãnh đạo của ĐCSVN đối với dân tộc Việt Nam là do thực tiễn cách mạng qui định, những thành quả đạt được là của toàn thể dân tộc, chứ không phải riêng của ĐCSVN. Điều 4 Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định “ĐCSVN- Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc ”.Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã khẳng định. “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn tám mươi năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Thực tiễn hiện nay, mặc dù còn không ít khó khăn, thử thách, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả dân tộc Việt Nam đều đoàn kết một lòng xây dựng đất nước theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, mở rộng đối ngoại, hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo tiền đề vững chắc để phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Điều đó đã khẳng định quan điểm đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc chứ không phải như luận điệu phản động của Trần Trung Đạo.

Tóm lại, những vấn đề nêu ra trong bài viết của Trần Trung Đạo đã bộc lộ dã tâm thâm độc, cố tình xuyên tạc sự thật, tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước ta với mục đích gây hoang mang, dao động về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Do vậy, chúng ta cần hết sức cảnh giác, vạch trần và đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của Y./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.